Poème-France.com

Poeme : Mon Tendre Et Cher AmourMon Tendre Et Cher Amour

Tout les jours de toi je prend soins
Car je sais que pour toujours de toi j’aurai besoin
Lorsque tu as besoin de réconfort
Je ne fait que t’aimer plus fort

Lorsque ton cœur pleur
J’essais de faire grandir en toi ton bonheur
Tu es la source de mon inspiration
Même si parfois tu te sens plus petit qu’un puceron

Chaque jours loin de toi
Est pour moi un énorme désarroi
Car mon amour pour toi
Je le renssens jusqu’au bout de mes doigts

Mon tendre et cher amour
Tu n’as pas eu à faire ton troubadour
Et me chanter la pomme
Pour m’avoir dans tes bras d’homme

Mon tendre et cher amour
Pour qui je vis tout les jours
Avec ce poème
Je voulais te dire je t’aime
Romance Larose

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

tu lε ʒuʁ də twa ʒə pʁɑ̃ swɛ̃
kaʁ ʒə sε kə puʁ tuʒuʁ də twa ʒoʁε bəzwɛ̃
lɔʁskə ty a bəzwɛ̃ də ʁekɔ̃fɔʁ
ʒə nə fε kə tεme plys fɔʁ

lɔʁskə tɔ̃ kœʁ plœʁ
ʒesε də fεʁə ɡʁɑ̃diʁ ɑ̃ twa tɔ̃ bɔnœʁ
ty ε la suʁsə də mɔ̃n- ɛ̃spiʁasjɔ̃
mεmə si paʁfwa ty tə sɑ̃s plys pəti kœ̃ pysəʁɔ̃

ʃakə ʒuʁ lwɛ̃ də twa
ε puʁ mwa œ̃n- enɔʁmə dezaʁwa
kaʁ mɔ̃n- amuʁ puʁ twa
ʒə lə ʁɑ̃sɛ̃ ʒysko bu də mε dwa

mɔ̃ tɑ̃dʁə e ʃεʁ amuʁ
ty na pa y a fεʁə tɔ̃ tʁubaduʁ
e mə ʃɑ̃te la pɔmə
puʁ mavwaʁ dɑ̃ tε bʁa dɔmə

mɔ̃ tɑ̃dʁə e ʃεʁ amuʁ
puʁ ki ʒə vis tu lε ʒuʁ
avεk sə pɔεmə
ʒə vulε tə diʁə ʒə tεmə