Poème-France.com

Poeme : Pourquoi Tu As Choisi La Drogue ?Pourquoi Tu As Choisi La Drogue ?

Si tu savais combien je t’aimais
Toi ma cousine
Avec toi toujours on riait
Maintenant tout est dans l’abîme

Ensemble toujours on était
Et je pensais que sa resterais
Mais tu a choisit la drogue
Et ton cœur est entré en un bogue

Ne voit tu pas
Que pour moi
C’est comme si nous n’avions plus rien à nous dire
Comme si on n’avait plus d’avenir

J’aimais la petite marie
Que tu étais avant cet enfer
Maintenant ton âme est toujours partie
Il n’y a plus rien à faire

Nous te parlons
Et tu ne nous écoute
Nous t’aimons
Et nous on te dégoute

Pourquoi as-tu choisit
Ce qui détruit ta vie ?
Pourquoi as-tu choisit
De vivre pour la mari ?
Romance Larose

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

si ty savε kɔ̃bjɛ̃ ʒə tεmε
twa ma kuzinə
avεk twa tuʒuʁz- ɔ̃ ʁjε
mɛ̃tənɑ̃ tut- ε dɑ̃ labimə

ɑ̃sɑ̃blə tuʒuʁz- ɔ̃n- etε
e ʒə pɑ̃sε kə sa ʁεstəʁε
mε ty a ʃwazi la dʁɔɡ
e tɔ̃ kœʁ εt- ɑ̃tʁe ɑ̃n- œ̃ bɔɡ

nə vwa ty pa
kə puʁ mwa
sε kɔmə si nu navjɔ̃ plys ʁjɛ̃ a nu diʁə
kɔmə si ɔ̃ navε plys davəniʁ

ʒεmε la pətitə maʁi
kə ty etεz- avɑ̃ sεt ɑ̃fe
mɛ̃tənɑ̃ tɔ̃n- amə ε tuʒuʁ paʁti
il ni a plys ʁjɛ̃ a fεʁə

nu tə paʁlɔ̃
e ty nə nuz- ekutə
nu tεmɔ̃
e nuz- ɔ̃ tə deɡutə

puʁkwa a ty ʃwazi
sə ki detʁɥi ta vi ?
puʁkwa a ty ʃwazi
də vivʁə puʁ la maʁi ?