Poème-France.com

Poeme : MalsainMalsain

En moi se répète ce refrain
Qui chaque jour me parait malsain
La honte, la culpabilité et la haine
Me laisse hors d’haleine

Je te hais
Et tu le sais
Vas te faire fouttre
Avant que je me déroute

T’a abuser de moi
Et maintenant tu te crois roi
Tu veux avoir toujours le pouvoir
Sur mes remords

Tu m’as battu
Comme personne ne le fera jamais plus
Mais à tout le monde je veux le dire
Que t’es parcourru d’un démoniaque délire

Ce que tu as fait c’est malsain
Peut-être en aura tu agresser d’autre demain
Mais sache que jamais je ne me taiserai
Pour te laisser toute la place que t’a tant désiré
Romance Larose

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ɑ̃ mwa sə ʁepεtə sə ʁəfʁɛ̃
ki ʃakə ʒuʁ mə paʁε malsɛ̃
la ɔ̃tə, la kylpabilite e la-εnə
mə lεsə ɔʁ dalεnə

ʒə tə-ε
e ty lə sε
va tə fεʁə futʁə
avɑ̃ kə ʒə mə deʁutə

ta abyze də mwa
e mɛ̃tənɑ̃ ty tə kʁwa ʁwa
ty vøz- avwaʁ tuʒuʁ lə puvwaʁ
syʁ mε ʁəmɔʁd

ty ma baty
kɔmə pεʁsɔnə nə lə fəʁa ʒamε plys
mεz- a tu lə mɔ̃də ʒə vø lə diʁə
kə tε paʁkuʁʁy dœ̃ demɔnjakə deliʁə

sə kə ty a fε sε malsɛ̃
pø tεtʁə ɑ̃n- oʁa ty aɡʁese dotʁə dəmɛ̃
mε saʃə kə ʒamε ʒə nə mə tεzəʁε
puʁ tə lεse tutə la plasə kə ta tɑ̃ deziʁe