Poème-France.com

Poeme : Le Soleil Est Mort HierLe Soleil Est Mort Hier

Des larmes noires coulent des yeux du Soleil
Les étoiles lui soufflent des mots doux à l’oreille
Tentant de lui dire que Lune ne l’a point oublié
Mais le Soleil sait bien que le ciel va se refermer
Jamais plus ses rayons ne vont éclairer la terre
Et ses yeux ne seront que diamants devenus pierre
Sa souffrance ne sera pas vu par les hommes
Il a commis une erreur, il a mangé la pomme
Ses cris sont si puissant que dieu en est mort
Et la pluie qui sort de ses yeux est pleine de remords
« Lune, Lune vient, embrasse moi une dernière fois »
« Soleil, Soleil je ne suis plus lune pour toi
Je suis redevenu une simple planète qui reflète ta lumière
Je ne suis plus qu’une ombre amère
Tu vis par moi et je meurs par toi tu es cruel sans savoir pour quoi
Soleil, Soleil meurt si tu veux que je vive pour toujours »
« Lune, Lune demain la nuit tuera le jour »
Nelson Ribeiro

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

dε laʁmə- nwaʁə kule dεz- iø dy sɔlεj
lεz- etwalə lɥi sufle dε mo duz- a lɔʁεjə
tɑ̃tɑ̃ də lɥi diʁə kə lynə nə la pwɛ̃ ublje
mε lə sɔlεj sε bjɛ̃ kə lə sjεl va sə ʁəfεʁme
ʒamε plys sε ʁεjɔ̃ nə vɔ̃ eklεʁe la teʁə
e sεz- iø nə səʁɔ̃ kə djamɑ̃ dəvənys pjeʁə
sa sufʁɑ̃sə nə səʁa pa vy paʁ lεz- ɔmə
il a kɔmiz- ynə eʁœʁ, il a mɑ̃ʒe la pɔmə
sε kʁi sɔ̃ si pɥisɑ̃ kə djø ɑ̃n- ε mɔʁ
e la plɥi ki sɔʁ də sεz- iøz- ε plεnə də ʁəmɔʁd
« lynə, lynə vjɛ̃, ɑ̃bʁasə mwa ynə dεʁnjεʁə fwas »
« sɔlεj, sɔlεj ʒə nə sɥi plys lynə puʁ twa
ʒə sɥi ʁədəvəny ynə sɛ̃plə planεtə ki ʁəflεtə ta lymjεʁə
ʒə nə sɥi plys kynə ɔ̃bʁə amεʁə
ty vis paʁ mwa e ʒə mœʁ paʁ twa ty ε kʁyεl sɑ̃ savwaʁ puʁ kwa
sɔlεj, sɔlεj məʁ si ty vø kə ʒə vivə puʁ tuʒuʁs »
« lynə, lynə dəmɛ̃ la nɥi tɥəʁa lə ʒuʁ »