Poème-France.com

Poeme : Un Amour VoléUn Amour Volé

Damien,
J’ai voulu que tu sois mien,
Mais tu as péféré me quitter
Pour cette fille que tu n’arrivais pas a oublier.

Je sais que tu l’aimes encore
Et que moi moins encore !
Mais quand vas-tu comprendre
Qu’elle ne voudra jamais reprendre !

J’ai essayé de te le dire
Sans te faire souffrir
Mais tu n’as toujours pas compris
Que pour elle tout est fini.

Maintenant je te vois t’éloigner de moi,
Et je n’arrive pas à vivre sans toi.
J’ai souffert et je souffre encore
A en pleurer toutes les larmes de mon corps.

Notre histoire est à présent en pause
Et j’en connais la cause.
Mais je ne peux plus supporter,
De te voir de plus en plus à ses côtés.

Ma vie est encore une fois troublée.
Et a recommencé à s’arrêter
Le jour où tu m’as blessé
Mais je ne t’oublierais jamais.

Dans mon cœur à jamais graver,
Je ne cesserai de t’aimer.
Il me reste plus qu’à patienter
Et voir où tout ça va nous mener.
Rose_Bleu77

PostScriptum

Je t’aime mon vrai chéri


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

damjɛ̃,
ʒε vuly kə ty swa mjɛ̃,
mε ty a pefeʁe mə kite
puʁ sεtə fijə kə ty naʁivε pa a ublje.

ʒə sε kə ty lεməz- ɑ̃kɔʁə
e kə mwa mwɛ̃z- ɑ̃kɔʁə !
mε kɑ̃ va ty kɔ̃pʁɑ̃dʁə
kεllə nə vudʁa ʒamε ʁəpʁɑ̃dʁə !

ʒε esεje də tə lə diʁə
sɑ̃ tə fεʁə sufʁiʁ
mε ty na tuʒuʁ pa kɔ̃pʁi
kə puʁ εllə tut- ε fini.

mɛ̃tənɑ̃ ʒə tə vwa telwaɲe də mwa,
e ʒə naʁivə pa a vivʁə sɑ̃ twa.
ʒε sufεʁ e ʒə sufʁə ɑ̃kɔʁə
a ɑ̃ pləʁe tutə lε laʁmə- də mɔ̃ kɔʁ.

nɔtʁə istwaʁə εt- a pʁezɑ̃ ɑ̃ pozə
e ʒɑ̃ kɔnε la kozə.
mε ʒə nə pø plys sypɔʁte,
də tə vwaʁ də plysz- ɑ̃ plysz- a sε kote.

ma vi εt- ɑ̃kɔʁə ynə fwa tʁuble.
e a ʁəkɔmɑ̃se a saʁεte
lə ʒuʁ u ty ma blese
mε ʒə nə tubljəʁε ʒamε.

dɑ̃ mɔ̃ kœʁ a ʒamε ɡʁave,
ʒə nə sesəʁε də tεme.
il mə ʁεstə plys ka pasjɑ̃te
e vwaʁ u tu sa va nu məne.