Poème-France.com

Poeme : Jeune FilleJeune Fille

Un jour un regard
Un baiser un hasard
Puis vint le mariage
Tu etait sur ton petit nuage
Il te disais qu’il t’aimer
Tu lui disé a quel point il compter
Les mois on passer
Puis un bebe a montrer le bout de son nez
Le bonheur grandissait
Tu le voyait grandir a vue de nez
Pui vint cette autre enfant
Un peut timide
Il y a eu aussi deux autre enfant
Dont cette petite fille t’en atendu
Elle etait la celle que vous aviez tellement voulu
Les annee on passez vous l’avais regarder grandir
En vous disant qu’elle avais le plus beau des sourir
Cette jeune fille a grandit
La jalousie des grand frere aussi
Le plus jeune ne la suporter pas
Il lui disez toi toujour toi
Y’a vraiment que toi
Sa va pa durer, un enfer tu vivras
Avc elle, il joué a des jeu banal
Puis il s’emporter et finissait par la frapper
Comme toujours il fallais l’enmener a l’hopital
Trouver une excuse pour ne pas que les medecin soit alerter
Toujours un bras, un poignet ou une cheville casser
Cette petite trop jeune pour se revolter se taisait
Mais vint le jour ou elle craquat
Dans sa famille tout aller de travers
Son meilleur ami pour le paradis la quittas
Allonger elle penser voir s’ecrouler la terre
Puis elle tombas malade
La goutte d’eau qui fit deborder le vase
Cette jeune fille aneantie commença une longue descente
Mutilation medicament drogue et alcool tout passa
Pourtant elle savait que sa n’arrengerai rien
Le temp passa
Sa famille continuer a ne plus s’entendre il se disez plus rien
Elle decouvrit un jour que son pere
Tromper sa mere
Revolter la jeune fille en voulait au monde entier
Elle a passe des nuit entiere a pleurer
Bientot elle feteras ses 15ans
Loin de se frere jumeau
Quel connait que depuis 1an
Mais qui a ses yeux compte enormement
Entre une mere incomprise
Un pere et un frere qui la font soufrir
Au coter de ses deux frere ainé
Qui eu nont rien vus passer
Douleur d’une vie d’enfant egarer
Elle pleure tout les soir les larme de son cœur dechirer
Mais sa vie est comme sa
Elle la decider alor sa seras comme sa
Roxenne

PostScriptum

voila ben c’est un poeme qui parle de ma vie dans ma famille eh oui la jeune fille c moi


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

œ̃ ʒuʁ œ̃ ʁəɡaʁ
œ̃ bεze œ̃-azaʁ
pɥi vɛ̃ lə maʁjaʒə
ty ətε syʁ tɔ̃ pəti nɥaʒə
il tə dizε kil tεme
ty lɥi dize a kεl pwɛ̃ il kɔ̃te
lε mwaz- ɔ̃ pase
pɥiz- œ̃ bəbə a mɔ̃tʁe lə bu də sɔ̃ ne
lə bɔnœʁ ɡʁɑ̃disε
ty lə vwajε ɡʁɑ̃diʁ a vɥ də ne
pɥi vɛ̃ sεtə otʁə ɑ̃fɑ̃
œ̃ pø timidə
il i a y osi døz- otʁə ɑ̃fɑ̃
dɔ̃ sεtə pətitə fijə tɑ̃n- atɑ̃dy
εllə ətε la sεllə kə vuz- avje tεllmɑ̃ vuly
lεz- ani ɔ̃ pase vu lavε ʁəɡaʁde ɡʁɑ̃diʁ
ɑ̃ vu dizɑ̃ kεllə avε lə plys bo dε suʁiʁ
sεtə ʒənə fijə a ɡʁɑ̃di
la ʒaluzi dε ɡʁɑ̃ fʁəʁə osi
lə plys ʒənə nə la sypɔʁte pa
il lɥi dize twa tuʒuʁ twa
ia vʁεmɑ̃ kə twa
sa va pa dyʁe, œ̃n- ɑ̃fe ty vivʁa
avk εllə, il ʒue a dε ʒø banal
pɥiz- il sɑ̃pɔʁte e finisε paʁ la fʁape
kɔmə tuʒuʁz- il falε lɑ̃məne a lɔpital
tʁuve ynə εkskyzə puʁ nə pa kə lε mədəsɛ̃ swa alεʁte
tuʒuʁz- œ̃ bʁa, œ̃ pwaɲε u ynə ʃəvilə kase
sεtə pətitə tʁo ʒənə puʁ sə ʁəvɔlte sə tεzε
mε vɛ̃ lə ʒuʁ u εllə kʁaka
dɑ̃ sa famijə tut- ale də tʁavεʁ
sɔ̃ mεjœʁ ami puʁ lə paʁadi la kita
alɔ̃ʒe εllə pɑ̃se vwaʁ sεkʁule la teʁə
pɥiz- εllə tɔ̃ba maladə
la ɡutə do ki fi dəbɔʁde lə vazə
sεtə ʒənə fijə anəɑ̃ti kɔmɑ̃sa ynə lɔ̃ɡ desɑ̃tə
mytilasjɔ̃ mədikame dʁɔɡ e alkɔl tu pasa
puʁtɑ̃ εllə savε kə sa naʁɑ̃ʒəʁε ʁjɛ̃
lə tɑ̃p pasa
sa famijə kɔ̃tinɥe a nə plys sɑ̃tɑ̃dʁə il sə dize plys ʁjɛ̃
εllə dəkuvʁi œ̃ ʒuʁ kə sɔ̃ pəʁə
tʁɔ̃pe sa məʁə
ʁəvɔlte la ʒənə fijə ɑ̃ vulε o mɔ̃də ɑ̃tje
εllə a pasə dε nɥi ɑ̃tjəʁə a pləʁe
bjɛ̃to εllə fətəʁa sε kɛ̃zə ɑ̃
lwɛ̃ də sə fʁəʁə ʒymo
kεl kɔnε kə dəpɥiz- œ̃n- ɑ̃
mε ki a sεz- iø kɔ̃tə ɑ̃nɔʁməmɑ̃
ɑ̃tʁə ynə məʁə ɛ̃kɔ̃pʁizə
œ̃ pəʁə e œ̃ fʁəʁə ki la fɔ̃ sufʁiʁ
o kɔte də sε dø fʁəʁə εne
ki y nɔ̃ ʁjɛ̃ vy pase
dulœʁ dynə vi dɑ̃fɑ̃ əɡaʁe
εllə plœʁə tu lε swaʁ lε laʁmə də sɔ̃ kœʁ dəʃiʁe
mε sa vi ε kɔmə sa
εllə la dəside alɔʁ sa səʁa kɔmə sa