Poeme-France : Lecture Écrit Triste

Poeme : Jeune Fille

Poème Triste
Publié le 17/07/2005 23:00

L'écrit contient 391 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Roxenne

Jeune Fille

Un jour un regard
Un baiser un hasard
Puis vint le mariage
Tu etait sur ton petit nuage
Il te disais qu’il t’aimer
Tu lui disé a quel point il compter
Les mois on passer
Puis un bebe a montrer le bout de son nez
Le bonheur grandissait
Tu le voyait grandir a vue de nez
Pui vint cette autre enfant
Un peut timide
Il y a eu aussi deux autre enfant
Dont cette petite fille t’en atendu
Elle etait la celle que vous aviez tellement voulu
Les annee on passez vous l’avais regarder grandir
En vous disant qu’elle avais le plus beau des sourir
Cette jeune fille a grandit
La jalousie des grand frere aussi
Le plus jeune ne la suporter pas
Il lui disez toi toujour toi
Y’a vraiment que toi
Sa va pa durer, un enfer tu vivras
Avc elle, il joué a des jeu banal
Puis il s’emporter et finissait par la frapper
Comme toujours il fallais l’enmener a l’hopital
Trouver une excuse pour ne pas que les medecin soit alerter
Toujours un bras, un poignet ou une cheville casser
Cette petite trop jeune pour se revolter se taisait
Mais vint le jour ou elle craquat
Dans sa famille tout aller de travers
Son meilleur ami pour le paradis la quittas
Allonger elle penser voir s’ecrouler la terre
Puis elle tombas malade
La goutte d’eau qui fit deborder le vase
Cette jeune fille aneantie commença une longue descente
Mutilation medicament drogue et alcool tout passa
Pourtant elle savait que sa n’arrengerai rien
Le temp passa
Sa famille continuer a ne plus s’entendre il se disez plus rien
Elle decouvrit un jour que son pere
Tromper sa mere
Revolter la jeune fille en voulait au monde entier
Elle a passe des nuit entiere a pleurer
Bientot elle feteras ses 15ans
Loin de se frere jumeau
Quel connait que depuis 1an
Mais qui a ses yeux compte enormement
Entre une mere incomprise
Un pere et un frere qui la font soufrir
Au coter de ses deux frere ainé
Qui eu nont rien vus passer
Douleur d’une vie d’enfant egarer
Elle pleure tout les soir les larme de son cœur dechirer
Mais sa vie est comme sa
Elle la decider alor sa seras comme sa
 • Pieds Hyphénique: Jeune Fille

  un=jour=un=re=gard 5
  un=bai=ser=un=ha=sard 6
  puis=vint=le=ma=ri=a=ge 7
  tu=e=tait=sur=ton=pe=tit=nua=ge 9
  il=te=di=sais=quil=tai=mer 7
  tu=lui=di=sé=a=quel=point=il=comp=ter 10
  les=mois=on=pas=ser 5
  puis=un=be=bea=mon=trer=le=bout=de=son=nez 11
  le=bon=heur=gran=dis=sait 6
  tu=le=vo=yait=gran=dir=a=vue=de=nez 10
  pui=vint=cet=te=au=tre=en=fant 8
  un=peut=ti=mi=de 5
  il=y=a=eu=aus=si=deux=autre=en=fant 10
  dont=cet=te=pe=tite=fille=ten=a=ten=du 10
  elle=e=tait=la=cel=le=que=vous=a=viez=tel=le=ment=vou=lu 15
  les=an=neeon=pas=sez=vous=la=vais=re=gar=der=gran=dir 13
  en=vous=di=sant=quel=lea=vais=le=plus=beau=des=sou=rir 13
  cet=te=jeu=ne=fi=lle=a=gran=dit 9
  la=ja=lou=sie=des=grand=fre=re=aus=si 10
  le=plus=jeu=ne=ne=la=su=por=ter=pas 10
  il=lui=di=sez=toi=tou=jour=toi 8
  ya=vrai=ment=que=toi 5
  sa=va=pa=du=rer=un=en=fer=tu=vi=vras 11
  avc=el=le=il=joué=a=des=jeu=ba=nal 10
  puis=il=sem=por=ter=et=fi=nis=sait=par=la=frap=per 13
  comme=tou=jours=il=fal=lais=len=me=ner=a=lho=pi=tal 13
  trou=ver=une=ex=cu=se=pour=ne=pas=que=les=me=de=cin=soit=a=ler=ter 18
  tou=jours=un=bras=un=poignet=ou=u=ne=che=ville=cas=ser 13
  cette=pe=ti=te=trop=jeu=ne=pour=se=re=vol=ter=se=tai=sait 15
  mais=vint=le=jour=ou=el=le=cra=quat 9
  dans=sa=fa=mille=tout=al=ler=de=tra=vers 10
  son=meilleur=a=mi=pour=le=pa=ra=dis=la=quit=tas 12
  al=lon=ger=elle=pen=ser=voir=se=crou=ler=la=terre 12
  puis=el=le=tom=bas=ma=la=de 8
  la=gout=te=deau=qui=fit=de=bor=der=le=vase 11
  cette=jeu=ne=fillea=nean=tie=com=men=ça=u=ne=lon=gue=des=cente 15
  mu=ti=la=tion=me=di=cament=dro=gueet=al=cool=tout=pas=sa 14
  pour=tant=elle=sa=vait=que=sa=nar=renge=rai=rien 11
  le=temp=pas=sa 4
  sa=fa=mille=con=ti=nuer=a=ne=plus=senten=dre=il=se=di=sez=plus=rien 17
  el=le=de=cou=vrit=un=jour=que=son=pere 10
  trom=per=sa=mere 4
  re=vol=ter=la=jeune=filleen=vou=lait=au=mon=de=en=tier 13
  ellea=passe=des=nuit=en=tie=re=a=pleu=rer 10
  bien=tot=el=le=fe=te=ras=ses=quinze=ans 10
  loin=de=se=fre=re=ju=meau 7
  quel=con=nait=que=de=puis=un=an 8
  mais=qui=a=ses=yeux=comp=te=e=norme=ment 10
  en=tre=u=ne=me=re=in=com=pri=se 10
  un=pe=reet=un=fre=re=qui=la=font=sou=frir 11
  au=co=ter=de=ses=deux=fre=re=ai=né 10
  qui=eu=nont=rien=vus=pas=ser 7
  dou=leur=du=ne=vie=den=fant=e=ga=rer 10
  elle=pleure=tout=les=soir=les=lar=me=de=son=cœur=de=chi=rer 14
  mais=sa=vie=est=com=me=sa 7
  elle=la=de=ci=der=a=lor=sa=se=ras=comme=sa 12
 • Phonétique : Jeune Fille

  œ̃ ʒuʁ œ̃ ʁəɡaʁ
  œ̃ bεze œ̃-azaʁ
  pɥi vɛ̃ lə maʁjaʒə
  ty ətε syʁ tɔ̃ pəti nɥaʒə
  il tə dizε kil tεme
  ty lɥi dize a kεl pwɛ̃ il kɔ̃te
  lε mwaz- ɔ̃ pase
  pɥiz- œ̃ bəbə a mɔ̃tʁe lə bu də sɔ̃ ne
  lə bɔnœʁ ɡʁɑ̃disε
  ty lə vwajε ɡʁɑ̃diʁ a vɥ də ne
  pɥi vɛ̃ sεtə otʁə ɑ̃fɑ̃
  œ̃ pø timidə
  il i a y osi døz- otʁə ɑ̃fɑ̃
  dɔ̃ sεtə pətitə fijə tɑ̃n- atɑ̃dy
  εllə ətε la sεllə kə vuz- avje tεllmɑ̃ vuly
  lεz- ani ɔ̃ pase vu lavε ʁəɡaʁde ɡʁɑ̃diʁ
  ɑ̃ vu dizɑ̃ kεllə avε lə plys bo dε suʁiʁ
  sεtə ʒənə fijə a ɡʁɑ̃di
  la ʒaluzi dε ɡʁɑ̃ fʁəʁə osi
  lə plys ʒənə nə la sypɔʁte pa
  il lɥi dize twa tuʒuʁ twa
  ia vʁεmɑ̃ kə twa
  sa va pa dyʁe, œ̃n- ɑ̃fe ty vivʁa
  avk εllə, il ʒue a dε ʒø banal
  pɥiz- il sɑ̃pɔʁte e finisε paʁ la fʁape
  kɔmə tuʒuʁz- il falε lɑ̃məne a lɔpital
  tʁuve ynə εkskyzə puʁ nə pa kə lε mədəsɛ̃ swa alεʁte
  tuʒuʁz- œ̃ bʁa, œ̃ pwaɲε u ynə ʃəvilə kase
  sεtə pətitə tʁo ʒənə puʁ sə ʁəvɔlte sə tεzε
  mε vɛ̃ lə ʒuʁ u εllə kʁaka
  dɑ̃ sa famijə tut- ale də tʁavεʁ
  sɔ̃ mεjœʁ ami puʁ lə paʁadi la kita
  alɔ̃ʒe εllə pɑ̃se vwaʁ sεkʁule la teʁə
  pɥiz- εllə tɔ̃ba maladə
  la ɡutə do ki fi dəbɔʁde lə vazə
  sεtə ʒənə fijə anəɑ̃ti kɔmɑ̃sa ynə lɔ̃ɡ desɑ̃tə
  mytilasjɔ̃ mədikame dʁɔɡ e alkɔl tu pasa
  puʁtɑ̃ εllə savε kə sa naʁɑ̃ʒəʁε ʁjɛ̃
  lə tɑ̃p pasa
  sa famijə kɔ̃tinɥe a nə plys sɑ̃tɑ̃dʁə il sə dize plys ʁjɛ̃
  εllə dəkuvʁi œ̃ ʒuʁ kə sɔ̃ pəʁə
  tʁɔ̃pe sa məʁə
  ʁəvɔlte la ʒənə fijə ɑ̃ vulε o mɔ̃də ɑ̃tje
  εllə a pasə dε nɥi ɑ̃tjəʁə a pləʁe
  bjɛ̃to εllə fətəʁa sε kɛ̃zə ɑ̃
  lwɛ̃ də sə fʁəʁə ʒymo
  kεl kɔnε kə dəpɥiz- œ̃n- ɑ̃
  mε ki a sεz- iø kɔ̃tə ɑ̃nɔʁməmɑ̃
  ɑ̃tʁə ynə məʁə ɛ̃kɔ̃pʁizə
  œ̃ pəʁə e œ̃ fʁəʁə ki la fɔ̃ sufʁiʁ
  o kɔte də sε dø fʁəʁə εne
  ki y nɔ̃ ʁjɛ̃ vy pase
  dulœʁ dynə vi dɑ̃fɑ̃ əɡaʁe
  εllə plœʁə tu lε swaʁ lε laʁmə də sɔ̃ kœʁ dəʃiʁe
  mε sa vi ε kɔmə sa
  εllə la dəside alɔʁ sa səʁa kɔmə sa
 • Pieds Phonétique : Jeune Fille

  œ̃=ʒuʁ=œ̃=ʁə=ɡaʁ 5
  œ̃=bε=ze=œ̃-a=zaʁ 6
  pɥi=vɛ̃=lə=ma=ʁj=a=ʒə 7
  ty=ə=tε=syʁ=tɔ̃=pə=ti=nɥ=a=ʒə 10
  il=tə=di=zε=kil=tε=me 7
  ty=lɥi=di=ze=a=kεl=pwɛ̃=il=kɔ̃=te 10
  lε=mwa=zɔ̃=pa=se 5
  pɥi=zœ̃=bə=bəa=mɔ̃=tʁe=lə=budə=sɔ̃=ne 10
  lə=bɔ=nœ=ʁə=ɡʁɑ̃=di=sε 7
  ty=lə=vwa=jε=ɡʁɑ̃=diʁ=a=vɥ=də=ne 10
  pɥi=vɛ̃=sε=tə=o=tʁə=ɑ̃=fɑ̃ 8
  œ̃=pø=ti=mi=də 5
  il=i=a=y=o=si=dø=zotʁə=ɑ̃=fɑ̃ 10
  dɔ̃=sεtə=pə=ti=tə=fi=jə=tɑ̃=na=tɑ̃=dy 11
  εllə=ə=tε=la=sεl=lə=kə=vu=za=vje=tεl=lmɑ̃=vu=ly 14
  lε=za=ni=ɔ̃=pase=vu=la=vε=ʁə=ɡaʁ=de=ɡʁɑ̃=diʁ 13
  ɑ̃=vu=di=zɑ̃=kεlləa=vεlə=plys=bo=dε=su=ʁiʁ 11
  sε=tə=ʒə=nə=fi=jə=a=ɡʁɑ̃=di 9
  la=ʒa=lu=zi=dε=ɡʁɑ̃=fʁə=ʁə=o=si 10
  lə=plys=ʒə=nə=nə=la=sy=pɔʁ=te=pa 10
  il=lɥi=di=ze=twa=tu=ʒuʁ=twa 8
  i=a=vʁε=mɑ̃=kə=twa 6
  sa=va=pa=dyʁe=œ̃=nɑ̃=fe=ty=vi=vʁa 10
  avk=εllə=il=ʒu=e=a=dε=ʒø=ba=nal 10
  pɥi=zil=sɑ̃=pɔʁ=te=e=fi=ni=sε=paʁ=la=fʁa=pe 13
  kɔmə=tu=ʒuʁ=zil=fa=lε=lɑ̃=mə=ne=a=lɔ=pi=tal 13
  tʁu=ve=ynəεk=sky=zə=puʁ=nə=pa=kə=lε=mə=də=sɛ̃=swa=a=lεʁ=te 17
  tu=ʒuʁ=zœ̃=bʁa=œ̃=pwa=ɲε=u=ynə=ʃə=vi=lə=kase 13
  sεtə=pə=ti=tə=tʁo=ʒə=nə=puʁ=sə=ʁə=vɔl=te=sə=tε=zε 15
  mε=vɛ̃=lə=ʒuʁ=u=εl=lə=kʁa=ka 9
  dɑ̃=sa=fa=mijə=tu=ta=le=də=tʁa=vεʁ 10
  sɔ̃=mε=jœʁ=a=mipuʁlə=pa=ʁa=di=la=ki=ta 11
  a=lɔ̃=ʒe=εllə=pɑ̃se=vwaʁ=sε=kʁu=le=la=te=ʁə 12
  pɥi=zεl=lə=tɔ̃=ba=ma=la=də 8
  la=ɡutə=do=ki=fi=də=bɔʁ=de=lə=vazə 10
  sεtə=ʒə=nə=fi=jəa=nə=ɑ̃=ti=kɔ=mɑ̃=sa=y=nə=lɔ̃ɡ=de=sɑ̃tə 16
  my=ti=la=sjɔ̃mə=di=ka=me=dʁɔɡ=e=al=kɔl=tu=pa=sa 14
  puʁ=tɑ̃=εllə=savεkə=sa=na=ʁɑ̃=ʒə=ʁε=ʁjɛ̃ 10
  lə=tɑ̃p=pa=sa 4
  sa=fa=mi=jə=kɔ̃=tin=ɥe=anə=plys=sɑ̃=tɑ̃=dʁə=il=sə=di=ze=plys=ʁjɛ̃ 18
  εl=lə=də=ku=vʁi=œ̃=ʒuʁkə=sɔ̃=pə=ʁə 10
  tʁɔ̃=pe=sa=mə=ʁə 5
  ʁə=vɔl=te=laʒə=nə=fi=jəɑ̃=vu=lε=o=mɔ̃=də=ɑ̃=tje 14
  εlləa=pasə=dε=nɥi=ɑ̃=tjə=ʁə=a=plə=ʁe 10
  bjɛ̃=to=εl=lə=fə=tə=ʁa=sε=kɛ̃zə=ɑ̃ 10
  lwɛ̃=də=sə=fʁə=ʁə=ʒy=mo 7
  kεl=kɔ=nε=kə=dəp=ɥi=zœ̃=nɑ̃ 8
  mε=ki=a=sε=ziø=kɔ̃tə=ɑ̃=nɔʁ=mə=mɑ̃ 10
  ɑ̃=tʁə=y=nə=mə=ʁə=ɛ̃=kɔ̃=pʁi=zə 10
  œ̃=pə=ʁəe=œ̃=fʁə=ʁə=ki=la=fɔ̃=su=fʁiʁ 11
  o=kɔ=te=də=sε=dø=fʁə=ʁə=ε=ne 10
  ki=y=nɔ̃=ʁj=ɛ̃=vy=pa=se 8
  du=lœʁ=dy=nə=vi=dɑ̃=fɑ̃=ə=ɡa=ʁe 10
  εllə=plœ=ʁə=tu=lε=swaʁ=lε=laʁmə=də=sɔ̃=kœʁ=də=ʃi=ʁe 14
  mε=sa=vi=ε=kɔ=mə=sa 7
  εllə=ladə=si=de=a=lɔʁ=sa=sə=ʁa=kɔ=mə=sa 12

PostScriptum

voila ben c’est un poeme qui parle de ma vie dans ma famille eh oui la jeune fille c moi

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
22/05/2019Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre resentit, un encouragement, un conseille ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.