Poème-France.com

Poeme : Photograph Of Happiest WorldPhotograph Of Happiest World

My heart is in a hard disease and me, i am almost on my two knees,
I want to buy something for relief, but not a cannabis or any worse,
I pray or claim, but no one person sell me few consolation vibes
In kingdom of the pharisees,
A celebration through the world, everywhere is Paris,
When you propose a talent of the love and peace,
They show you only smiles with mousetrap cheese,
A bite inside the glassy eyes,
One false rainbow in shine by Iscariot kisses,
That is the global night after a sunset such this,
And only gay-parades of pigs exist for illuminate the faces of beings,
So pale and green moonlight of wild capitalism for transform in wolfs by liberty of sins,
Plus terrorist attacks like fire over Cain common sacrifice,
Because, i guess, The Virgin lost the right to pray for our nice societies,
She intercede for us, but She has only two, no more cheeks
Against a fashion paradise, who wear the skin of anonymous victims like the skin of sheep.
Dimitri Et

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

mi əaʁ is ɛ̃ a-aʁ dizəazə ɑ̃d mə, i am almɔst ɔ̃ mi two kni,
i wɑ̃ to byi sɔmεtiŋ fɔʁ ʁəljεf, byt no a kanabiz- ɔʁ ani wɔʁsə,
i pʁε ɔʁ klɛ̃, byt no ɔnə pεʁsɔ̃ sεll mə fεw kɔ̃sɔlasjɔ̃ vibə
ɛ̃ kɛ̃ɡdɔm ɔf tə faʁizi,
a səlεbʁasjɔ̃ tʁuɡ tə wɔʁld, əvəʁiwəʁə is paʁi,
wɛ̃ iu pʁɔpozə a talɑ̃ ɔf tə lɔvə ɑ̃d pəasə,
te ʃɔw iu ɔ̃li smilə wit muzεtʁap ʃizə,
a bitə ɛ̃sidə tə ɡlasi εj,
ɔnə falsə ʁɛ̃bɔw ɛ̃ ʃinə bi iskaʁjo kisə,
ta is tə ɡlɔbal niɡt afte a sœ̃sε syk ti,
ɑ̃d ɔ̃li ɡε paʁadəz- ɔf piɡz- εɡzist fɔʁ ilyminatə tə fasəz- ɔf bɛ̃ɡ,
so palə ɑ̃d ɡʁin munliɡt ɔf wild kapitalism fɔʁ tʁɑ̃sfɔʁm ɛ̃ wɔlf bi libεʁti ɔf sɛ̃,
plys teʁɔʁist atak likə fiʁə ɔve kɛ̃ kɔmɔ̃ sakʁifisə,
bəkozə, i ɡεs, tə viʁʒɛ̃ lɔst tə ʁajt to pʁε fɔʁ uʁ nisə sɔsjəti,
ʃə ɛ̃tεʁsədə fɔʁ ys, byt ʃə-as ɔ̃li two, no mɔʁə ʃik
aɡɛ̃st a faʃjɔ̃ paʁadizə, wo wəaʁ tə skɛ̃ ɔf anɔnimus viktɛ̃ likə tə skɛ̃ ɔf ʃip.