Poème-France.com

Poeme : Un Rêve, Une IllusionUn Rêve, Une Illusion

Cela faisait si longtemps que j’attendais ce moment là
Puis le soir magique est arrivée, je me suis laissée tomber dans tes bras
J’avais déja vécu ça avec toi, je voulais le revivre encore une fois
La seule différence, je ne me rendais pas compte à quel point je tenais à toi
J’aurais voulu que le temps s’arrête, que nos corps s’abandonnent
Que ma conscience s’efface et que je me pardonne,
D’avoir volée ce temps à une autre personne.

Celle à qui tu tiend la main, celle à qui tu appartient
Celle qui fait vibrer ton corp jusqu’au petit matin.
La vie est faite de rêves, la vie est faite de regrets
Et moi je regrette de ne pouvoir qu’en rêver,
Que mes lévres épousent les tiennes, que tes mains se posent sur moi
Que l’on devienne comme de la braise, mon corp glissant entre tes doigts

Ne cherche pas les mots pour m’enlever ses idées là
Cela ne se feras jamais, ça je le sais déja
Au fond c’est peut être mieux que cela ne reste qu’un rêve
Car toutes les nuits en rêve je te retrouverais.
Je m’empresse donc aprés ces lignes, d’aller me coucher !

SAB
Sab

PostScriptum

L’histoire d’une femme qui tombe amoureuse d’un homme déja pris…


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

səla fəzε si lɔ̃tɑ̃ kə ʒatɑ̃dε sə mɔmɑ̃ la
pɥi lə swaʁ maʒikə εt- aʁive, ʒə mə sɥi lεse tɔ̃be dɑ̃ tε bʁa
ʒavε deʒa veky sa avεk twa, ʒə vulε lə ʁəvivʁə ɑ̃kɔʁə ynə fwa
la sələ difeʁɑ̃sə, ʒə nə mə ʁɑ̃dε pa kɔ̃tə a kεl pwɛ̃ ʒə tənεz- a twa
ʒoʁε vuly kə lə tɑ̃ saʁεtə, kə no kɔʁ sabɑ̃dɔne
kə ma kɔ̃sjɑ̃sə sefasə e kə ʒə mə paʁdɔnə,
davwaʁ vɔle sə tɑ̃z- a ynə otʁə pεʁsɔnə.

sεllə a ki ty tjɛ̃d la mɛ̃, sεllə a ki ty apaʁtjɛ̃
sεllə ki fε vibʁe tɔ̃ kɔʁp ʒysko pəti matɛ̃.
la vi ε fεtə də ʁεvə, la vi ε fεtə də ʁəɡʁε
e mwa ʒə ʁəɡʁεtə də nə puvwaʁ kɑ̃ ʁεve,
kə mε levʁəz- epuze lε tjεnə, kə tε mɛ̃ sə poze syʁ mwa
kə lɔ̃ dəvjεnə kɔmə də la bʁεzə, mɔ̃ kɔʁp ɡlisɑ̃ ɑ̃tʁə tε dwa

nə ʃεʁʃə pa lε mo puʁ mɑ̃ləve sεz- ide la
səla nə sə fəʁa ʒamε, sa ʒə lə sε deʒa
o fɔ̃ sε pø εtʁə mjø kə səla nə ʁεstə kœ̃ ʁεvə
kaʁ tutə lε nɥiz- ɑ̃ ʁεvə ʒə tə ʁətʁuvəʁε.
ʒə mɑ̃pʁεsə dɔ̃k apʁe sε liɲə, dale mə kuʃe !

sab