Poème-France.com

Poeme : Joue Pas Avec Mes SentimentsJoue Pas Avec Mes Sentiments

Tu es entré dans mon cœur il y a peu de temps
Et je me demande parfois si tu ne joues pas avec mes sentiments
Que tu me prennes comme un objet
Qui est à ton écoute et te satisfait.

Oui, moi je t’aime de tout mon cœur
Je voudrais pouvoir t’offrir tout mon bonheur
Mais en ce moment je n’obtient que du malheur
Seul ton sourire me redonne un peu de chaleur.

Je t’en pris ne m’utilise pas
Si je t’appartiens ce n’est pas pour ça
Oh oui, mon corps est à toi
Mais s’il te plait réponds moi.

Maintenant tu sais ce que je pense de nous
Mais je ne veux pas que tu joues
Et si j’ai écrit cet horrible poème
C’est quand même pour te dire que je t’aime.
Sabrioche

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ty ε ɑ̃tʁe dɑ̃ mɔ̃ kœʁ il i a pø də tɑ̃
e ʒə mə dəmɑ̃də paʁfwa si ty nə ʒu pa avεk mε sɑ̃timɑ̃
kə ty mə pʁεnə kɔmə œ̃n- ɔbʒε
ki εt- a tɔ̃n- ekutə e tə satisfε.

ui, mwa ʒə tεmə də tu mɔ̃ kœʁ
ʒə vudʁε puvwaʁ tɔfʁiʁ tu mɔ̃ bɔnœʁ
mεz- ɑ̃ sə mɔmɑ̃ ʒə nɔptjɛ̃ kə dy malœʁ
səl tɔ̃ suʁiʁə mə ʁədɔnə œ̃ pø də ʃalœʁ.

ʒə tɑ̃ pʁi nə mytilizə pa
si ʒə tapaʁtjɛ̃ sə nε pa puʁ sa
ɔ ui, mɔ̃ kɔʁz- εt- a twa
mε sil tə plε ʁepɔ̃ mwa.

mɛ̃tənɑ̃ ty sε sə kə ʒə pɑ̃sə də nu
mε ʒə nə vø pa kə ty ʒu
e si ʒε ekʁi sεt ɔʁiblə pɔεmə
sε kɑ̃ mεmə puʁ tə diʁə kə ʒə tεmə.