Poème-France.com

Slam : Elle T’Ouvrira Ses PrintempsElle T’Ouvrira Ses Printemps

Elle t’ouvrira ses Printemps

Etranger, mon ami, tu me demandes ce que signifie le mot « Patrie ».
Si tu as une mère tu auras très vite compris.
C’est avec ton cœur de fils que tu ferras des compromis.
L’héritage que m’ont laissé mes ancêtres il faudra que tu l’acquières.
Elle a influencé l’humanité toute entière.
Bien des Hommes de sa terre sont célèbres au delà de nos frontières.
Des premiers chevaliers aux soldats des dernières guerres
De Bayard à Guynemer.
Apprend, et berce-toi de sa langue de Molière.
Étranger, mon ami comme moi tu es une créature de Dieu.
Peut importe le Dieu, l’essentiel c’est que nous marchions tous les deux
Alors sache qu’ici tu es en terre Fraternelle.
Que ma Patrie est bonne et pieuse, qu’elle n’est pas une païenne.
Elle est belle et aimable pleine de courage et de bonté.
Des Hommes des Femmes l’ont choyée comme un bien précieux.
Tous ont participé à son passé prestigieux.
Bien sur tout n’est pas rose, mais devant toi sur elle je ne dirai pas grand chose.
Comment pourrais-je critiquer ma Mère, et remettre tout en cause.
Il faut que tu l’apprennes, que tu l’aimes, qu’elle devienne ta terre nourricière.
Etranger, mon ami prend le train et tu découvriras sa Majestueuse beauté.
Du nord au sud de l’est à l’ouest elle te fera rêver.
Avec elle fait un deal, par pour dealer, mais pour l’aimer
Tu y verras des domaines plus vastes que les cours romaines.
Elle t’ouvrira ses Printemps. Comme un berger s’étonnant, contemple dans la plaine ;
Ses hommes bons des campagnes, qui chaque jour la laboure avec amour.
Oui, c’est délicieux, d’être ainsi libre, je le lis déjà dans tes yeux.
Mais ne te m’éprends pas, pour qu’elle en arrive là, il a fallu des aïeux prestigieux.
Oui, elle t’emplira comme un luth des musiques du vent.
Elle ne pourra pas te décevoir, regarde la avec des yeux d’enfant.
Étranger, mon ami, c’est le temps qui a construit ma patrie, ici rien n’est éphémère.
Ici tout s’est construit avec la chair et la pierre. Chair et pierre
Scellement d’un fraternel chemin, Incrusté dans le secret de la pierre
Pierres éclairées par le soleil Humain.
N’oublie pas que c’est le pays que tu as a élu pour y faire ta vie.
Alors quand tu marches dans ses artères, pense que tu marches sur un écrin ;
Où règne le sens de l’honneur, que les vignes de son terroir sort le vin du droit humain.
Étranger, mon ami, cette belle Patrie elle est déjà un peu à toi
Mais ne demande pas tout à la fois, si non demain elle ne voudra plus de toi.
Étranger, mon ami, mon frère fait comme moi.
Regarde là comme une Mère.

Samiel
Samiel

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

εllə tuvʁiʁa sε pʁɛ̃tɑ̃

εtʁɑ̃ʒe, mɔ̃n- ami, ty mə dəmɑ̃də sə kə siɲifi lə mɔt « patʁjə ».
si ty a ynə mεʁə ty oʁa tʁε vitə kɔ̃pʁi.
sεt- avεk tɔ̃ kœʁ də fis kə ty feʁa dε kɔ̃pʁɔmi.
leʁitaʒə kə mɔ̃ lεse mεz- ɑ̃sεtʁəz- il fodʁa kə ty lakjεʁə.
εllə a ɛ̃flɥɑ̃se lymanite tutə ɑ̃tjεʁə.
bjɛ̃ dεz- ɔmə də sa teʁə sɔ̃ selεbʁəz- o dəla də no fʁɔ̃tjεʁə.
dε pʁəmje ʃəvaljez- o sɔlda dε dεʁnjεʁə ɡeʁə
də bεjaʁ a ɡɛ̃əme.
apʁɑ̃, e bεʁsə twa də sa lɑ̃ɡ də mɔljεʁə.
etʁɑ̃ʒe, mɔ̃n- ami kɔmə mwa ty ε ynə kʁeatyʁə də djø.
pø ɛ̃pɔʁtə lə djø, lesɑ̃sjεl sε kə nu maʁʃjɔ̃ tus lε dø
alɔʁ saʃə kisi ty ε ɑ̃ teʁə fʁatεʁnεllə.
kə ma patʁi ε bɔnə e pjøzə, kεllə nε pa ynə pajεnə.
εllə ε bεllə e εmablə plεnə də kuʁaʒə e də bɔ̃te.
dεz- ɔmə dε famə lɔ̃ ʃwaje kɔmə œ̃ bjɛ̃ pʁesjø.
tusz- ɔ̃ paʁtisipe a sɔ̃ pase pʁεstiʒjø.
bjɛ̃ syʁ tu nε pa ʁozə, mε dəvɑ̃ twa syʁ εllə ʒə nə diʁε pa ɡʁɑ̃ ʃozə.
kɔmɑ̃ puʁʁε ʒə kʁitike ma mεʁə, e ʁəmεtʁə tut- ɑ̃ kozə.
il fo kə ty lapʁεnə, kə ty lεmə, kεllə dəvjεnə ta teʁə nuʁʁisjεʁə.
εtʁɑ̃ʒe, mɔ̃n- ami pʁɑ̃ lə tʁɛ̃ e ty dekuvʁiʁa sa maʒεstɥøzə bote.
dy nɔʁ o syd də lεst a luεst εllə tə fəʁa ʁεve.
avεk εllə fε œ̃ dəal, paʁ puʁ dəale, mε puʁ lεme
ty i veʁa dε dɔmεnə plys vastə kə lε kuʁ ʁɔmεnə.
εllə tuvʁiʁa sε pʁɛ̃tɑ̃. kɔmə œ̃ bεʁʒe setɔnɑ̃, kɔ̃tɑ̃plə dɑ̃ la plεnə,
sεz- ɔmə bɔ̃ dε kɑ̃paɲə, ki ʃakə ʒuʁ la labuʁə avεk amuʁ.
ui, sε delisjø, dεtʁə ɛ̃si libʁə, ʒə lə li deʒa dɑ̃ tεz- iø.
mε nə tə mepʁɑ̃ pa, puʁ kεllə ɑ̃n- aʁivə la, il a faly dεz- ajø pʁεstiʒjø.
ui, εllə tɑ̃pliʁa kɔmə œ̃ lyt dε myzik dy vɑ̃.
εllə nə puʁʁa pa tə desəvwaʁ, ʁəɡaʁdə la avεk dεz- iø dɑ̃fɑ̃.
etʁɑ̃ʒe, mɔ̃n- ami, sε lə tɑ̃ ki a kɔ̃stʁɥi ma patʁi, isi ʁjɛ̃ nεt- efemεʁə.
isi tu sε kɔ̃stʁɥi avεk la ʃεʁ e la pjeʁə. ʃεʁ e pjeʁə
sεllmɑ̃ dœ̃ fʁatεʁnεl ʃəmɛ̃, ɛ̃kʁyste dɑ̃ lə sεkʁε də la pjeʁə
pjeʁəz- eklεʁe paʁ lə sɔlεj ymɛ̃.
nubli pa kə sε lə pεi kə ty a a ely puʁ i fεʁə ta vi.
alɔʁ kɑ̃ ty maʁʃə dɑ̃ sεz- aʁtεʁə, pɑ̃sə kə ty maʁʃə syʁ œ̃n- ekʁɛ̃,
u ʁεɲə lə sɑ̃s də lɔnœʁ, kə lε viɲə də sɔ̃ teʁwaʁ sɔʁ lə vɛ̃ dy dʁwa ymɛ̃.
etʁɑ̃ʒe, mɔ̃n- ami, sεtə bεllə patʁi εllə ε deʒa œ̃ pø a twa
mε nə dəmɑ̃də pa tut- a la fwa, si nɔ̃ dəmɛ̃ εllə nə vudʁa plys də twa.
etʁɑ̃ʒe, mɔ̃n- ami, mɔ̃ fʁεʁə fε kɔmə mwa.
ʁəɡaʁdə la kɔmə ynə mεʁə.

samjεl