Poeme-France : Lecture Écrit Homme-Femme

Poeme : Ah ! Si

Poème Homme-Femme
Publié le 15/05/2011 13:27

L'écrit contient 242 mots qui sont répartis dans 3 strophes.

Poete : Samiel

Ah ! Si

Ah Si !

Je serais La Lumière resplendissante
La Petite moisson de printemps
Une âme de tous les continents
Une Fleur d’amour et de beauté
Un Reflet dans l’étang de nos pensées
Donnant aux hommes une autre vérité.
Ah Si, je serais
La Royale dompteuse de l’égoïsme
Une Femme, vouée à l’héroïsme
Porte lumière, étoile du matin
Corolle au suave parfum
Transmettant aux hommes un autre destin.
Ah Si, je me ferais
Déesse de la vie
Une Femme qui porte le défit
Cette Divine majesté
De l’Humanité incarnée
Une âme Femme éthérée
Arrosant le mimosa du désert
Pluie fertilisante du mystère
Donnant aux hommes moins de guerre.
Ah si, je soufflerais
Sur l’Etincelle du ciel
Pour être cette Femme, souveraine
Source de charité fraternelle
Au Cœur immaculé
Procurant aux hommes un regard purifié.
Je serais l’Ame embrasée d’amour
Femme, de tous recours
L’Influence sidérale
Sphère sentimentale
Donnant aux hommes la lumière astrale.

Ah Si ! Je me transformerais
En Guirlande de verdure
Pour soigner les blessures
Ange du réveil de l’esprit
Vestale du foyer de la vie
Ouvrant aux hommes le paradis.
Je me ferais Reine, la divine
Celle, qui cerne le crime, la famine
Sainte beauté de la conception
Rayons de l’inspiration
Qui Donne aux hommes la raison
Prière sans parole,
Femme, belle parabole
Sillonne la nuit profonde
L’âme du monde
Homme, Homme
Transforme toi en vent
Une femme t’attend.
 • Pieds Hyphénique: Ah ! Si

  ah=si 2

  je=se=rais=la=lu=miè=re=res=plen=dis=sante 11
  la=pe=ti=te=mois=son=de=prin=temps 9
  u=ne=â=me=de=tous=les=con=ti=nents 10
  u=ne=fleur=da=mour=et=de=beau=té 9
  un=re=flet=dans=lé=tang=de=nos=pensées 9
  don=nant=aux=hom=mes=u=neau=tre=vé=ri=té 11
  ah=si=je=se=rais 5
  la=roya=le=domp=teu=se=de=lé=goïsme 9
  u=ne=fem=me=vouéeà=l=hé=roïsme 8
  por=te=lu=mière=é=toi=le=du=ma=tin 10
  co=rol=leau=sua=ve=par=fum 7
  trans=met=tant=aux=hom=mes=un=au=tre=des=tin 11
  ah=si=je=me=fe=rais 6
  dées=se=de=lavie 4
  u=ne=fem=me=qui=por=te=le=dé=fit 10
  cet=te=di=vi=ne=ma=jes=té 8
  de=lhu=ma=ni=té=in=car=née 8
  u=ne=â=me=fem=meé=thérée 7
  ar=ro=sant=le=mi=mo=sa=du=dé=sert 10
  pluie=fer=ti=li=san=te=du=mys=tère 9
  don=nant=aux=hom=mes=moins=de=guerre 8
  ah=si=je=souf=fle=rais 6
  sur=le=tin=cel=le=du=ciel 7
  pour=ê=tre=cet=te=fem=me=sou=ve=raine 10
  sour=ce=de=cha=ri=té=fra=ter=nelle 9
  au=cœur=im=ma=cu=lé 6
  pro=cu=rant=aux=hom=mes=un=re=gard=pu=ri=fi=é 13
  je=se=rais=la=me=em=bra=sée=da=mour 10
  fem=me=de=tous=re=cours 6
  lin=fluen=ce=si=dé=rale 6
  sphè=re=sen=ti=men=tale 6
  don=nant=aux=hom=mes=la=lu=miè=reas=trale 10

  ah=si=je=me=trans=for=me=rais 8
  en=guir=lan=de=de=ver=dure 7
  pour=soi=gner=les=bles=sures 6
  an=ge=du=ré=veil=de=les=prit 8
  ves=ta=le=du=foyer=de=lavie 7
  ou=vrant=aux=hom=mes=le=pa=ra=dis 9
  je=me=fe=rais=reine=la=di=vine 8
  cel=le=qui=cer=ne=le=crime=la=fa=mine 10
  sain=te=beau=té=de=la=con=cep=ti=on 10
  rayons=de=lins=pi=ra=ti=on 7
  qui=don=neaux=hom=mes=la=rai=son 8
  priè=re=sans=pa=role 5
  fem=me=bel=le=pa=ra=bole 7
  sillon=ne=la=nuit=pro=fonde 6
  lâ=me=du=monde 4
  hom=me=homme 3
  trans=for=me=toi=en=vent 6
  u=ne=fem=me=tat=tend 6
 • Phonétique : Ah ! Si

  a si !

  ʒə səʁε la lymjεʁə ʁεsplɑ̃disɑ̃tə
  la pətitə mwasɔ̃ də pʁɛ̃tɑ̃
  ynə amə də tus lε kɔ̃tinɑ̃
  ynə flœʁ damuʁ e də bote
  œ̃ ʁəflε dɑ̃ letɑ̃ɡ də no pɑ̃se
  dɔnɑ̃ o ɔməz- ynə otʁə veʁite.
  a si, ʒə səʁε
  la ʁwajalə dɔ̃ptøzə də leɡɔismə
  ynə famə, vue a leʁɔismə
  pɔʁtə lymjεʁə, etwalə dy matɛ̃
  kɔʁɔlə o sɥavə paʁfœ̃
  tʁɑ̃smεtɑ̃ o ɔməz- œ̃n- otʁə dεstɛ̃.
  a si, ʒə mə fəʁε
  deεsə də la vi
  ynə famə ki pɔʁtə lə defi
  sεtə divinə maʒεste
  də lymanite ɛ̃kaʁne
  ynə amə famə eteʁe
  aʁozɑ̃ lə mimoza dy dezεʁ
  plɥi fεʁtilizɑ̃tə dy mistεʁə
  dɔnɑ̃ o ɔmə mwɛ̃ də ɡeʁə.
  a si, ʒə sufləʁε
  syʁ lətɛ̃sεllə dy sjεl
  puʁ εtʁə sεtə famə, suvəʁεnə
  suʁsə də ʃaʁite fʁatεʁnεllə
  o kœʁ imakyle
  pʁɔkyʁɑ̃ o ɔməz- œ̃ ʁəɡaʁ pyʁifje.
  ʒə səʁε lamə ɑ̃bʁaze damuʁ
  famə, də tus ʁəkuʁ
  lɛ̃flɥɑ̃sə sideʁalə
  sfεʁə sɑ̃timɑ̃ɑ̃talə
  dɔnɑ̃ o ɔmə la lymjεʁə astʁalə.

  a si ! ʒə mə tʁɑ̃sfɔʁməʁε
  ɑ̃ ɡiʁlɑ̃də də vεʁdyʁə
  puʁ swaɲe lε blesyʁə
  ɑ̃ʒə dy ʁevεj də lεspʁi
  vεstalə dy fwaje də la vi
  uvʁɑ̃ o ɔmə lə paʁadi.
  ʒə mə fəʁε ʁεnə, la divinə
  sεllə, ki sεʁnə lə kʁimə, la faminə
  sɛ̃tə bote də la kɔ̃sεpsjɔ̃
  ʁεjɔ̃ də lɛ̃spiʁasjɔ̃
  ki dɔnə o ɔmə la ʁεzɔ̃
  pʁjεʁə sɑ̃ paʁɔlə,
  famə, bεllə paʁabɔlə
  sijɔnə la nɥi pʁɔfɔ̃də
  lamə dy mɔ̃də
  ɔmə, ɔmə
  tʁɑ̃sfɔʁmə twa ɑ̃ vɑ̃
  ynə famə tatɑ̃.
 • Pieds Phonétique : Ah ! Si

  a=si 2

  ʒə=sə=ʁε=la=ly=mjε=ʁə=ʁεs=plɑ̃=di=sɑ̃tə 11
  la=pə=ti=tə=mwa=sɔ̃=də=pʁɛ̃=tɑ̃ 9
  y=nəa=mə=də=tus=lε=kɔ̃=ti=nɑ̃ 9
  y=nə=flœʁ=da=muʁ=e=də=bo=te 9
  œ̃=ʁə=flε=dɑ̃=le=tɑ̃ɡ=də=no=pɑ̃=se 10
  dɔ=nɑ̃=o=ɔ=mə=zy=nəo=tʁə=ve=ʁi=te 11
  a=si=ʒə=sə=ʁε 5
  la=ʁwa=ja=lə=dɔ̃p=tø=zə=də=le=ɡɔ=is=mə 12
  y=nə=famə=vu=e=a=le=ʁɔ=is=mə 10
  pɔʁ=tə=ly=mjεʁə=e=twa=lə=dy=ma=tɛ̃ 10
  kɔ=ʁɔ=ləo=sɥa=və=paʁ=fœ̃ 7
  tʁɑ̃s=mε=tɑ̃=o=ɔ=mə=zœ̃=no=tʁə=dεs=tɛ̃ 11
  a=si=ʒə=mə=fə=ʁε 6
  de=ε=sə=də=la=vi 6
  y=nə=fa=mə=ki=pɔʁ=tə=lə=de=fi 10
  sε=tə=di=vi=nə=ma=ʒεs=te 8
  də=ly=ma=ni=te=ɛ̃=kaʁ=ne 8
  y=nəa=mə=fa=məe=te=ʁe 7
  a=ʁo=zɑ̃=lə=mi=mo=za=dy=de=zεʁ 10
  plɥi=fεʁ=ti=li=zɑ̃=tə=dy=mis=tεʁə 9
  dɔ=nɑ̃=o=ɔ=mə=mwɛ̃=də=ɡe=ʁə 9
  a=si=ʒə=su=flə=ʁε 6
  syʁ=lə=tɛ̃=sεl=lə=dy=sjεl 7
  puʁ=ε=tʁə=sε=tə=famə=su=və=ʁεnə 9
  suʁ=sə=də=ʃa=ʁi=te=fʁa=tεʁ=nεl=lə 10
  o=kœʁ=i=ma=ky=le 6
  pʁɔ=ky=ʁɑ̃=o=ɔ=mə=zœ̃=ʁə=ɡaʁ=py=ʁi=fj=e 13
  ʒə=sə=ʁε=la=məɑ̃=bʁa=ze=da=muʁ 9
  famə=də=tus=ʁə=kuʁ 5
  lɛ̃f=lɥɑ̃=sə=si=de=ʁalə 6
  sfε=ʁə=sɑ̃=ti=mɑ̃=ɑ̃=talə 7
  dɔ=nɑ̃=o=ɔ=mə=la=ly=mjε=ʁəas=tʁalə 10

  a=si=ʒə=mə=tʁɑ̃s=fɔʁ=mə=ʁε 8
  ɑ̃=ɡiʁ=lɑ̃=də=də=vεʁ=dyʁə 7
  puʁ=swa=ɲe=lε=ble=syʁə 6
  ɑ̃=ʒə=dy=ʁe=vεj=də=lεs=pʁi 8
  vεs=ta=lə=dy=fwa=j=e=də=la=vi 10
  u=vʁɑ̃=o=ɔ=mə=lə=pa=ʁa=di 9
  ʒə=mə=fə=ʁε=ʁεnə=la=di=vinə 8
  sεl=lə=ki=sεʁ=nə=lə=kʁimə=la=fa=minə 10
  sɛ̃=tə=bo=te=də=la=kɔ̃=sεp=sj=ɔ̃ 10
  ʁε=jɔ̃=də=lɛ̃s=pi=ʁa=sj=ɔ̃ 8
  ki=dɔ=nəo=ɔ=mə=la=ʁε=zɔ̃ 8
  pʁjε=ʁə=sɑ̃=pa=ʁɔlə 5
  famə=bεl=lə=pa=ʁa=bɔlə 6
  si=jɔ=nə=la=nɥi=pʁɔ=fɔ̃də 7
  la=mə=dy=mɔ̃də 4
  ɔmə=ɔmə 2
  tʁɑ̃s=fɔʁ=mə=twa=ɑ̃=vɑ̃ 6
  y=nə=fa=mə=ta=tɑ̃ 6

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
15/05/2011 14:34Indienne

tres beau poème plein de beauté .Fècitations! 🙂

Auteur de Poésie
18/05/2011 15:50Samiel

De retour de Bretagne ce jour, merci de vos commentaires, je viens vous lire demain. Bien à vous Samiel

Auteur de Poésie
18/05/2011 21:48Petite Muse

chapeau, bel écrit , les mots sont bien choisis et ton texte est très rythmé