Poème-France.com

Poeme : Pour Une MèrePour Une Mère

Je verse les pleurs d’une blessure
Je ne sens plus sur ma tête tes mains pures
Blanches, ainsi que ces frissons blancs de guipure
A l’autel de tes pieds je t’honore en pleurant
Je suis toujours ton petit, quoique grand.
Un petit- grand fière d’être ton enfant
Dans le crépuscule de mes souvenirs.
J’avais encore tant de choses à te dire.
Je souffre de l’absence de ton sourire.
Je sais que tu es là, là prêt de moi
Caresse-moi Caresse-moi

Samiel
Samiel

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə vεʁsə lε plœʁ dynə blesyʁə
ʒə nə sɑ̃s plys syʁ ma tεtə tε mɛ̃ pyʁə
blɑ̃ʃə, ɛ̃si kə sε fʁisɔ̃ blɑ̃ də ɡipyʁə
a lotεl də tε pje ʒə tonoʁə ɑ̃ pləʁɑ̃
ʒə sɥi tuʒuʁ tɔ̃ pəti, kwakə ɡʁɑ̃.
œ̃ pəti ɡʁɑ̃ fjεʁə dεtʁə tɔ̃n- ɑ̃fɑ̃
dɑ̃ lə kʁepyskylə də mε suvəniʁ.
ʒavεz- ɑ̃kɔʁə tɑ̃ də ʃozəz- a tə diʁə.
ʒə sufʁə də labsɑ̃sə də tɔ̃ suʁiʁə.
ʒə sε kə ty ε la, la pʁε də mwa
kaʁεsə mwa kaʁεsə mwa

samjεl