Poeme-France : Lecture Écrit Regard

Poeme : La Mélodie Du Poète De Natashquan

Poème Regard
Publié le 30/05/2011 10:44

L'écrit contient 214 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Samiel

La Mélodie Du Poète De Natashquan

À Gilles Vigneault
Vos mots les vôtres, bercés par Molière
Sur la corde à linge du temps
Feront un livre si beaux pour un millénaire
Une musique en sortira si légère
Qu’Il n’y aura plus de misère
Et commenceront les beaux jours
Pour toujours
Les hommes vivront d’amour
Entre le vent et l’eau
Voleront des ailes chargées de mots
Jusqu’à Baie Comeau
Taj Mahal d’un Francophone ilot
Joyaux de Gilles Vigneault
Dans l’océan de ses mots
Même les baleines s’y baignent
Pour ne pas mourir, Pour se nourrir
De cette belle Province
Il en est le prince
Dansez frères du beau Pays
Loin de l’Angleterre
Dans le jardin du temps qui court
C’est à votre tour
De lui parler d’amour
Prenez le temps de lui dire je t’aime
Fêtez de vos rires
La danse à St Dilon
La gigue dans le violon
Vos pas la trouveront
Vos cœurs la Danseront
De mon pays lointain
Derrière un carreau brisé
J’entends la complainte
Au langage humain
La Mélodie du poète de Natashquan
Rapsode aux multiples talents
Québécois hors du temps
Son pays ce n’est pas un pays c’est des vers
Sortis de sa Terre nourricière
Lait céleste de la Francophonie
Samiel
 • Pieds Hyphénique: La Mélodie Du Poète De Natashquan

  à=gil=les=vi=gneault 5
  vos=mots=les=vôtres=ber=cés=par=mo=lière 9
  sur=la=corde=à=lin=ge=du=temps 8
  fe=ront=un=livre=si=beaux=pour=un=millé=naire 10
  une=mu=si=queen=sor=ti=ra=si=lé=gère 10
  quil=ny=au=ra=plus=de=mi=sère 8
  et=com=men=ce=ront=les=beaux=jours 8
  pour=tou=jours 3
  les=hom=mes=vi=vront=da=mour 7
  en=tre=le=vent=et=leau 6
  vole=ront=des=ai=les=char=gées=de=mots 9
  jus=quà=baie=co=meau 5
  taj=ma=hal=dun=fran=co=phone=i=lot 9
  joyaux=de=gil=les=vi=gneault 6
  dans=lo=cé=an=de=ses=mots 7
  mê=me=les=ba=lei=nes=sy=baignent 8
  pour=ne=pas=mou=rir=pour=se=nour=rir 9
  de=cet=te=bel=le=pro=vin=ce 8
  il=en=est=le=prin=ce 6
  dan=sez=frè=res=du=beau=pa=ys 8
  loin=de=lan=gle=ter=re 6
  dans=le=jar=din=du=temps=qui=court 8
  cest=à=vo=tre=tour 5
  de=lui=par=ler=da=mour 6
  pre=nez=le=temps=de=lui=dire=je=taime 9
  fê=tez=de=vos=ri=res 6
  la=danseà=s=t=di=lon 6
  la=gi=gue=dans=le=vio=lon 7
  vos=pas=la=trou=ve=ront 6
  vos=cœurs=la=dan=se=ront 6
  de=mon=pa=ys=loin=tain 6
  der=rièreun=car=reau=bri=sé 6
  jen=tends=la=com=plai=nte 6
  au=lan=ga=ge=hu=main 6
  la=mé=lo=die=du=po=ète=de=na=ta=sh=quan 12
  rap=sodeaux=mul=ti=ples=talents 6
  qué=bé=cois=hors=du=temps 6
  son=pa=ys=ce=nest=pas=un=pa=ys=cest=des=vers 12
  sor=tis=de=sa=terre=nour=ri=cière 8
  lait=céles=te=de=la=fran=co=pho=nie 9
  sa=miel 2
 • Phonétique : La Mélodie Du Poète De Natashquan

  a ʒijə viɲo
  vo mo lε votʁə, bεʁse paʁ mɔljεʁə
  syʁ la kɔʁdə a lɛ̃ʒə dy tɑ̃
  fəʁɔ̃ œ̃ livʁə si bo puʁ œ̃ milenεʁə
  ynə myzikə ɑ̃ sɔʁtiʁa si leʒεʁə
  kil ni oʁa plys də mizεʁə
  e kɔmɑ̃səʁɔ̃ lε bo ʒuʁ
  puʁ tuʒuʁ
  lεz- ɔmə vivʁɔ̃ damuʁ
  ɑ̃tʁə lə vɑ̃ e lo
  vɔləʁɔ̃ dεz- εlə ʃaʁʒe də mo
  ʒyska bε kɔmo
  taʒ maal dœ̃ fʁɑ̃kɔfɔnə ilo
  ʒwajo də ʒijə viɲo
  dɑ̃ lɔseɑ̃ də sε mo
  mεmə lε balεnə si bεɲe
  puʁ nə pa muʁiʁ, puʁ sə nuʁʁiʁ
  də sεtə bεllə pʁɔvɛ̃sə
  il ɑ̃n- ε lə pʁɛ̃sə
  dɑ̃se fʁεʁə dy bo pεi
  lwɛ̃ də lɑ̃ɡləteʁə
  dɑ̃ lə ʒaʁdɛ̃ dy tɑ̃ ki kuʁ
  sεt- a vɔtʁə tuʁ
  də lɥi paʁle damuʁ
  pʁəne lə tɑ̃ də lɥi diʁə ʒə tεmə
  fεte də vo ʁiʁə
  la dɑ̃sə a εs te dilɔ̃
  la ʒiɡ dɑ̃ lə vjɔlɔ̃
  vo pa la tʁuvəʁɔ̃
  vo kœʁ la dɑ̃səʁɔ̃
  də mɔ̃ pεi lwɛ̃tɛ̃
  dəʁjεʁə œ̃ kaʁo bʁize
  ʒɑ̃tɑ̃ la kɔ̃plɛ̃tə
  o lɑ̃ɡaʒə ymɛ̃
  la melɔdi dy pɔεtə də nataʃkɑ̃
  ʁapsɔdə o myltiplə talɑ̃
  kebekwaz- ɔʁ dy tɑ̃
  sɔ̃ pεi sə nε pa œ̃ pεi sε dε vεʁ
  sɔʁti də sa teʁə nuʁʁisjεʁə
  lε selεstə də la fʁɑ̃kɔfɔni
  samjεl
 • Pieds Phonétique : La Mélodie Du Poète De Natashquan

  a=ʒi=jə=vi=ɲo 5
  vo=mo=lε=votʁə=bεʁ=se=paʁ=mɔ=ljεʁə 9
  syʁ=la=kɔʁdəa=lɛ̃=ʒə=dy=tɑ̃ 7
  fə=ʁɔ̃=œ̃=livʁə=si=bo=puʁ=œ̃=mi=le=nεʁə 11
  ynə=my=zi=kəɑ̃=sɔʁ=ti=ʁa=si=le=ʒεʁə 10
  kil=ni=o=ʁa=plys=də=mizεʁə 7
  e=kɔ=mɑ̃sə=ʁɔ̃=lε=bo=ʒuʁ 7
  puʁ=tu=ʒuʁ 3
  lε=zɔmə=vi=vʁɔ̃=da=muʁ 6
  ɑ̃=tʁə=lə=vɑ̃=e=lo 6
  vɔlə=ʁɔ̃=dε=zε=lə=ʃaʁ=ʒe=də=mo 9
  ʒys=ka=bε=kɔ=mo 5
  taʒ=ma=al=dœ̃=fʁɑ̃=kɔ=fɔnə=i=lo 9
  ʒwa=jodə=ʒi=jə=vi=ɲo 6
  dɑ̃=lɔse=ɑ̃=də=sε=mo 6
  mεmə=lε=ba=lε=nə=si=bε=ɲe 8
  puʁnə=pa=mu=ʁiʁ=puʁ=sə=nuʁ=ʁiʁ 8
  də=sεtə=bεl=lə=pʁɔ=vɛ̃sə 6
  il=ɑ̃=nε=lə=pʁɛ̃=sə 6
  dɑ̃se=fʁε=ʁə=dy=bo=pε=i 7
  lwɛ̃=də=lɑ̃=ɡlə=te=ʁə 6
  dɑ̃lə=ʒaʁ=dɛ̃=dy=tɑ̃=ki=kuʁ 7
  sε=ta=vɔ=tʁə=tuʁ 5
  də=lɥi=paʁ=le=da=muʁ 6
  pʁə=ne=lə=tɑ̃də=lɥi=di=ʁə=ʒə=tεmə 9
  fε=te=də=vo=ʁi=ʁə 6
  la=dɑ̃səa=ε=sə=te=di=lɔ̃ 7
  la=ʒiɡ=dɑ̃=lə=vjɔ=lɔ̃ 6
  vo=pa=la=tʁu=və=ʁɔ̃ 6
  vo=kœʁ=la=dɑ̃=sə=ʁɔ̃ 6
  də=mɔ̃=pε=i=lwɛ̃=tɛ̃ 6
  də=ʁjεʁəœ̃=ka=ʁo=bʁi=ze 6
  ʒɑ̃=tɑ̃=la=kɔ̃=plɛ̃=tə 6
  o=lɑ̃=ɡa=ʒə=y=mɛ̃ 6
  la=me=lɔ=di=dy=pɔ=εtə=də=na=taʃ=kɑ̃ 11
  ʁap=sɔdəo=myl=ti=plə=ta=lɑ̃ 7
  ke=be=kwa=zɔʁ=dy=tɑ̃ 6
  sɔ̃=pε=isə=nε=pa=œ̃=pε=i=sε=dε=vεʁ 11
  sɔʁ=tidə=sa=te=ʁə=nuʁ=ʁi=sjεʁə 8
  lεse=lεs=tə=də=la=fʁɑ̃=kɔ=fɔ=ni 9
  sa=mjεl 2

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
30/05/2011 15:51Marcel42

Bel hommage.
Cordialement,
Marcel.

Auteur de Poésie
31/05/2011 21:33Tiphaine15

BEAU POEME

Auteur de Poésie
02/06/2011 13:05Indienne

joli un bel hommage!