Poème-France.com

Poeme : La Terre En ColèreLa Terre En Colère

Terre en colère

L’aube éclabousse les monts de sang
Le vent verse les pleurs des astres
La voute céleste n’ est un trou béant
Dieu est sorti de l’homme, désastre
En ciel, les anges sont en pleur
Ils ne se font plus sentinelles
Perdus, Ils n’ont plus de demeure
La Terre s’en va pelle mêle
Âme dans la Torpeur, Apocalypse
L’homme est sorti de Dieu
Non ce n’est pas une éclipse
C’est bien la colère des cieux
Tout n’est que mornes désespoirs
Terre est en colère, elle est en guerre
Ruines, cloches sonnent à timbres noirs
Son d’adieu qui scellait la terre
Il remonte comme d’amers parfums
De n’avoir pris soin de sa Mère
Homme pleure ses actes assassins.
Il a défiguré sa Terre.

Samiel
Samiel

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

teʁə ɑ̃ kɔlεʁə

lobə eklabusə lε mɔ̃ də sɑ̃
lə vɑ̃ vεʁsə lε plœʁ dεz- astʁə
la vutə selεstə nεt- œ̃ tʁu beɑ̃
djø ε sɔʁti də lɔmə, dezastʁə
ɑ̃ sjεl, lεz- ɑ̃ʒə sɔ̃t- ɑ̃ plœʁ
il nə sə fɔ̃ plys sɑ̃tinεllə
pεʁdys, il nɔ̃ plys də dəməʁə
la teʁə sɑ̃ va pεllə mεlə
amə dɑ̃ la tɔʁpœʁ, apɔkalipsə
lɔmə ε sɔʁti də djø
nɔ̃ sə nε pa ynə eklipsə
sε bjɛ̃ la kɔlεʁə dε sjø
tu nε kə mɔʁnə- dezεspwaʁ
teʁə εt- ɑ̃ kɔlεʁə, εllə εt- ɑ̃ ɡeʁə
ʁɥinə, kloʃə sɔne a tɛ̃bʁə- nwaʁ
sɔ̃ dadjø ki sεllε la teʁə
il ʁəmɔ̃tə kɔmə dame paʁfœ̃
də navwaʁ pʁi swɛ̃ də sa mεʁə
ɔmə plœʁə sεz- aktəz- asasɛ̃.
il a defiɡyʁe sa teʁə.

samjεl