Poème-France.com

Poeme : La Mélodie Du Poète De NatashquanLa Mélodie Du Poète De Natashquan

À Gilles Vigneault
Vos mots les vôtres, bercés par Molière
Sur la corde à linge du temps
Feront un livre si beaux pour un millénaire
Une musique en sortira si légère
Qu’Il n’y aura plus de misère
Et commenceront les beaux jours
Pour toujours
Les hommes vivront d’amour
Entre le vent et l’eau
Voleront des ailes chargées de mots
Jusqu’à Baie Comeau
Taj Mahal d’un Francophone ilot
Joyaux de Gilles Vigneault
Dans l’océan de ses mots
Même les baleines s’y baignent
Pour ne pas mourir, Pour se nourrir
De cette belle Province
Il en est le prince
Dansez frères du beau Pays
Loin de l’Angleterre
Dans le jardin du temps qui court
C’est à votre tour
De lui parler d’amour
Prenez le temps de lui dire je t’aime
Fêtez de vos rires
La danse à St Dilon
La gigue dans le violon
Vos pas la trouveront
Vos cœurs la Danseront
De mon pays lointain
Derrière un carreau brisé
J’entends la complainte
Au langage humain
La Mélodie du poète de Natashquan
Rapsode aux multiples talents
Québécois hors du temps
Son pays ce n’est pas un pays c’est des vers
Sortis de sa Terre nourricière
Lait céleste de la Francophonie
Samiel
Samiel

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

a ʒijə viɲo
vo mo lε votʁə, bεʁse paʁ mɔljεʁə
syʁ la kɔʁdə a lɛ̃ʒə dy tɑ̃
fəʁɔ̃ œ̃ livʁə si bo puʁ œ̃ milenεʁə
ynə myzikə ɑ̃ sɔʁtiʁa si leʒεʁə
kil ni oʁa plys də mizεʁə
e kɔmɑ̃səʁɔ̃ lε bo ʒuʁ
puʁ tuʒuʁ
lεz- ɔmə vivʁɔ̃ damuʁ
ɑ̃tʁə lə vɑ̃ e lo
vɔləʁɔ̃ dεz- εlə ʃaʁʒe də mo
ʒyska bε kɔmo
taʒ maal dœ̃ fʁɑ̃kɔfɔnə ilo
ʒwajo də ʒijə viɲo
dɑ̃ lɔseɑ̃ də sε mo
mεmə lε balεnə si bεɲe
puʁ nə pa muʁiʁ, puʁ sə nuʁʁiʁ
də sεtə bεllə pʁɔvɛ̃sə
il ɑ̃n- ε lə pʁɛ̃sə
dɑ̃se fʁεʁə dy bo pεi
lwɛ̃ də lɑ̃ɡləteʁə
dɑ̃ lə ʒaʁdɛ̃ dy tɑ̃ ki kuʁ
sεt- a vɔtʁə tuʁ
də lɥi paʁle damuʁ
pʁəne lə tɑ̃ də lɥi diʁə ʒə tεmə
fεte də vo ʁiʁə
la dɑ̃sə a εs te dilɔ̃
la ʒiɡ dɑ̃ lə vjɔlɔ̃
vo pa la tʁuvəʁɔ̃
vo kœʁ la dɑ̃səʁɔ̃
də mɔ̃ pεi lwɛ̃tɛ̃
dəʁjεʁə œ̃ kaʁo bʁize
ʒɑ̃tɑ̃ la kɔ̃plɛ̃tə
o lɑ̃ɡaʒə ymɛ̃
la melɔdi dy pɔεtə də nataʃkɑ̃
ʁapsɔdə o myltiplə talɑ̃
kebekwaz- ɔʁ dy tɑ̃
sɔ̃ pεi sə nε pa œ̃ pεi sε dε vεʁ
sɔʁti də sa teʁə nuʁʁisjεʁə
lε selεstə də la fʁɑ̃kɔfɔni
samjεl