Poème-France.com

Poeme : Terre Afghane (Hommage À Nos Soldats)Terre Afghane (Hommage À Nos Soldats)

Terre Afghane (Hommage à nos soldats)

Hommage a vous les Marsouins
Homme du tout ou rien
Homme tout terrain
Homme allant toujours plus loin
Homme entraîné
Homme motivé
Aujourd’hui soixante-dix ont payés le prix
De leur vie
Plaies profondes
Pour la liberté du monde
Les oies sauvages n’oublieront pas
Que vous étiez des Hommes de combat
Vous Hommes du 8eme RPIMA
Je vous serre dans mes bras
En berne sont les S-O-A
Pour vous braves petits gars
Même si pour moi c’est déjà loin
La famille des marsouins
Je m’en souviens
Aujourd’hui j’ai le cœur chagrin
Cela ne changera rien
Mais il y aura toujours un chant lointain
Pour vous les petits marsouins

Samiel (67 1b 8eme RPIMA castres 1er Compagnie de combat)
Août 2008
Samiel

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

teʁə afɡanə (ɔmaʒə a no sɔldats)

ɔmaʒə a vu lε maʁsuɛ̃
ɔmə dy tut- u ʁjɛ̃
ɔmə tu teʁɛ̃
ɔmə alɑ̃ tuʒuʁ plys lwɛ̃
ɔmə ɑ̃tʁεne
ɔmə mɔtive
oʒuʁdɥi swasɑ̃tə diz- ɔ̃ pεje lə pʁi
də lœʁ vi
plε pʁɔfɔ̃də
puʁ la libεʁte dy mɔ̃də
lεz- wa sovaʒə nubljəʁɔ̃ pa
kə vuz- etje dεz- ɔmə də kɔ̃ba
vuz- ɔmə dy ɥit əmə ʁpima
ʒə vu seʁə dɑ̃ mε bʁa
ɑ̃ bεʁnə sɔ̃ lε εs o a
puʁ vu bʁavə pəti ɡaʁ
mεmə si puʁ mwa sε deʒa lwɛ̃
la famijə dε maʁsuɛ̃
ʒə mɑ̃ suvjɛ̃
oʒuʁdɥi ʒε lə kœʁ ʃaɡʁɛ̃
səla nə ʃɑ̃ʒəʁa ʁjɛ̃
mεz- il i oʁa tuʒuʁz- œ̃ ʃɑ̃ lwɛ̃tɛ̃
puʁ vu lε pəti maʁsuɛ̃

samjəl (swaksɑ̃tə sεt œ̃ be ɥit əmə ʁpima kastʁəz- œ̃n- e kɔ̃paɲi də kɔ̃bat)
aut dø milə ɥit