Poeme-France : Lecture Écrit Raison

Poeme : Un Ange Passe

Poème Raison
Publié le 25/07/2011 08:46

L'écrit contient 130 mots qui sont répartis dans 36 strophes.

Poete : Samiel

Un Ange Passe

Homme s’accroche à l’arbre de ses rêves

Illusion brève

Réveil brutal

Misère reflète sur l’étang mental.

Gouvernance force brutale

Appétit insatiable

Exploitation déraisonnable

Nouvelles infernales,

Actualité, Réalité

Corps mutilés

Enfants tués, violés

Conséquence de sa cruauté.

Un ange passe
Simple bruissement d’ailes

L’homme se réveil,

Reste muet,

Ombre du verbe, impuissant,

Miroir d’échéant

Il doit choisir son camp

Puissance virtuelle

Perversité

Méchanceté

Pur animal

Pluie de feu

Pluie de flamme

Les Dangers de son âme

Blessures profondes

Plaie du monde

Larmes coulent sur le monde

Nuée d’anges toujours en vol

Homme replonge dans son rêve

Paradis envahit son cœur,

Il se construit

Petit miracle,

Un ange passe, Il sourit

Dieu juge l’arbre à ses fruits

Il pense déjà à une autre vie.
 • Pieds Hyphénique: Un Ange Passe

  homme=sac=crocheà=lar=bre=de=ses=rêves 8

  il=lu=si=on=brè=ve 6

  ré=veil=bru=tal 4

  mi=sère=re=flète=sur=lé=tang=men=tal 9

  gou=ver=nan=ce=for=ce=bru=tale 8

  ap=pé=tit=in=sa=ti=a=ble 8

  ex=ploi=ta=tion=dé=rai=son=nable 8

  nou=vel=les=in=fer=na=les 7

  ac=tua=li=té=ré=a=li=té 8

  corps=mu=ti=lés 4

  en=fants=tués=vi=o=lés 6

  consé=quen=ce=de=sa=cruau=té 7

  un=an=ge=pas=se 5
  sim=ple=bruis=se=ment=dai=les 7

  l=hom=me=se=ré=veil 6

  res=te=muet 3

  om=bre=du=ver=be=im=puis=sant 8

  mi=roir=dé=ché=ant 5

  il=doit=choi=sir=son=camp 6

  puis=san=ce=vir=tuelle 5

  per=ver=si=té 4

  mé=chan=ce=té 4

  pur=a=ni=mal 4

  pluie=de=feu 3

  pluie=de=flam=me 4

  les=dan=gers=de=son=âme 6

  bles=su=res=pro=fon=des 6

  plaie=du=mon=de 4

  lar=mes=cou=lent=sur=le=mon=de 8

  nuée=dan=ges=tou=jours=en=vol 7

  hom=me=re=plon=ge=dans=son=rêve 8

  pa=ra=dis=en=va=hit=son=cœur 8

  il=se=cons=truit 4

  pe=tit=mi=ra=cle 5

  un=an=ge=pas=se=il=sou=rit 8

  dieu=ju=ge=lar=bre=à=ses=fruits 8

  il=pense=dé=jà=à=uneau=tre=vie 8
 • Phonétique : Un Ange Passe

  ɔmə sakʁoʃə a laʁbʁə də sε ʁεvə

  ilyzjɔ̃ bʁεvə

  ʁevεj bʁytal

  mizεʁə ʁəflεtə syʁ letɑ̃ɡ mɑ̃tal.

  ɡuvεʁnɑ̃sə fɔʁsə bʁytalə

  apeti ɛ̃sasjablə

  εksplwatasjɔ̃ deʁεzɔnablə

  nuvεlləz- ɛ̃fεʁnalə,

  aktɥalite, ʁealite

  kɔʁ mytile

  ɑ̃fɑ̃ tye, vjɔle

  kɔ̃sekɑ̃sə də sa kʁɥote.

  œ̃n- ɑ̃ʒə pasə
  sɛ̃plə bʁɥisəmɑ̃ dεlə

  lɔmə sə ʁevεj,

  ʁεstə mɥε,

  ɔ̃bʁə dy vεʁbə, ɛ̃pɥisɑ̃,

  miʁwaʁ deʃeɑ̃

  il dwa ʃwaziʁ sɔ̃ kɑ̃

  pɥisɑ̃sə viʁtɥεllə

  pεʁvεʁsite

  meʃɑ̃səte

  pyʁ animal

  plɥi də fø

  plɥi də flamə

  lε dɑ̃ʒe də sɔ̃n- amə

  blesyʁə pʁɔfɔ̃də

  plε dy mɔ̃də

  laʁmə- kule syʁ lə mɔ̃də

  nye dɑ̃ʒə tuʒuʁz- ɑ̃ vɔl

  ɔmə ʁəplɔ̃ʒə dɑ̃ sɔ̃ ʁεvə

  paʁadiz- ɑ̃vai sɔ̃ kœʁ,

  il sə kɔ̃stʁɥi

  pəti miʁaklə,

  œ̃n- ɑ̃ʒə pasə, il suʁi

  djø ʒyʒə laʁbʁə a sε fʁɥi

  il pɑ̃sə deʒa a ynə otʁə vi.
 • Pieds Phonétique : Un Ange Passe

  ɔmə=sa=kʁo=ʃəa=laʁ=bʁə=də=sε=ʁεvə 9

  i=ly=zjɔ̃=bʁεvə 4

  ʁe=vεj=bʁy=tal 4

  mi=zεʁə=ʁə=flεtə=syʁ=le=tɑ̃ɡ=mɑ̃=tal 9

  ɡu=vεʁ=nɑ̃=sə=fɔʁ=sə=bʁy=talə 8

  a=pe=ti=ɛ̃=sa=sj=a=blə 8

  εks=plwa=ta=sjɔ̃=de=ʁε=zɔ=nablə 8

  nu=vεl=lə=zɛ̃=fεʁ=na=lə 7

  ak=tɥa=li=te=ʁe=a=li=te 8

  kɔʁ=my=ti=le 4

  ɑ̃=fɑ̃=ty=e=vj=ɔ=le 7

  kɔ̃=se=kɑ̃=sə=də=sa=kʁɥo=te 8

  œ̃=nɑ̃=ʒə=pa=sə 5
  sɛ̃=plə=bʁɥi=sə=mɑ̃=dε=lə 7

  lɔ=mə=sə=ʁe=vεj 5

  ʁεs=tə=mɥε 3

  ɔ̃=bʁə=dy=vεʁ=bə=ɛ̃p=ɥi=sɑ̃ 8

  mi=ʁwaʁ=de=ʃe=ɑ̃ 5

  il=dwa=ʃwa=ziʁ=sɔ̃=kɑ̃ 6

  pɥi=sɑ̃=sə=viʁ=tɥεl=lə 6

  pεʁ=vεʁ=si=te 4

  me=ʃɑ̃=sə=te 4

  pyʁ=a=ni=mal 4

  plɥi=də=fø 3

  plɥi=də=fla=mə 4

  lε=dɑ̃=ʒe=də=sɔ̃=na=mə 7

  ble=sy=ʁə=pʁɔ=fɔ̃=də 6

  plε=dy=mɔ̃=də 4

  laʁ=mə=ku=le=syʁ=lə=mɔ̃=də 8

  ny=e=dɑ̃=ʒə=tu=ʒuʁ=zɑ̃=vɔl 8

  ɔ=mə=ʁə=plɔ̃=ʒə=dɑ̃=sɔ̃=ʁεvə 8

  pa=ʁa=di=zɑ̃=va=i=sɔ̃=kœʁ 8

  il=sə=kɔ̃s=tʁɥi 4

  pə=ti=mi=ʁa=klə 5

  œ̃=nɑ̃=ʒə=pa=sə=il=su=ʁi 8

  djø=ʒy=ʒə=laʁ=bʁə=a=sε=fʁɥi 8

  il=pɑ̃sə=de=ʒa=a=y=nəo=tʁə=vi 9

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
25/07/2011 12:22Indienne

J’aime beaucoup les anges bravo,bel écrit!!

Auteur de Poésie
25/07/2011 19:10Gramo

Je suis d’accord: les larmes coulent sur le monde...
GRAMO

Auteur de Poésie
31/07/2011 11:19Samiel

Merci de votre passage avec les anges. Bien à vous