Univers de poésie d'un auteur

Poème:La Chanson De Pierre

Le Poème

La chanson de Pierre
A toi Pierre
A toi que j’ai croisé
Chez un ami de palier
Je t’offre tes mots, tes paroles
A toi que je n’ai jamais vraiment connu
Te souviens tu
Un ami qui s’en va
Ça vous mets le cœur en bas
Un ami qui s’en va
Ça ne se remplace pas
A Toi
Le chanteur vagabond
Blanchisseur des Corons
Toi le compositeur du fond
Je te dédie l’hymne du charbon
Toi l’artiste d’un autre temps
Félix te chante à la mi-temps
Les chœurs des mineurs de fond
Elle donne des frissons
Ta chanson
Te souviens tu
Un ami qui s’en va
Ça vous mets le cœur en bas

Un ami qui s’en va
Ça ne se s’oubli pas
Avec toi L’homme de la mer
Un voilier noir a ses voiles à l’envers
Un marin Chante en solitaire
La chanson de Pierre
Un cantique, pour l’atlantique
Un chant pour Eric
Un autre bateau solidaire
Chante en Mer
La chanson de Pierre
Les tremolos de flo

Te souviens tu
Un ami qui s’en va
Ça vous mets le cœur en bas
Un ami qui s’en va
Ça ne se s’oubli pas
Toi l’homme discret
Le bronzé de calais
Tes amis t’offrent cette prière
Homme d’une autre lumière
Toi Qu’on connaît par cœur
Avec tes chansons Venues d’ailleurs
On se souvient de ton sourire
De ton visage
Tu es bien là dans nos sillages
Te souviens tu
Un ami qui s’en va
Ça vous mets le cœur en bas
Un ami qui s’en va
Ça ne se s’oubli pas
Pierre écoute cette voix
Ecoute la
C’est p’tit Boulou
Il chante à s’en tordre le coup
Au nord C’était Pierre
Le Nord de notre Etoile des fonds
Pierre regarde par là,
Regarde la
C’est Fanfan au premier rang
Qui nourrit d’applaudissements
Ta Chanson
Te souviens tu
Un ami qui s’en va
Ça ne se s’oubli pas
Texte dédié à Pierre Bachelet
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Samiel

Poète Samiel

Samiel a publié sur le site 56 écrits. Samiel est membre du site depuis l'année 2011.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: La Chanson De Pierrela=chan=son=de=pier=re 6
a=toi=pi=er=re 5
a=toi=que=jai=croi=sé 6
chez=un=a=mi=de=pa=lier 7
je=tof=fre=tes=mots=tes=pa=roles 8
a=toi=que=je=nai=ja=mais=vraiment=con=nu 10
te=sou=viens=tu 4
un=a=mi=qui=sen=va 6
ça=vous=mets=le=cœur=en=bas 7
un=a=mi=qui=sen=va 6
ça=ne=se=rem=place=pas 6
a=toi 2
le=chan=teur=va=ga=bond 6
blan=chis=seur=des=co=rons 6
toi=le=com=po=si=teur=du=fond 8
je=te=dé=die=lhym=ne=du=char=bon 9
toi=lar=tiste=dun=au=tre=temps 7
fé=lix=te=chanteà=la=mi=temps 7
les=chœurs=des=mi=neurs=de=fond 7
el=le=donne=des=fris=sons 6
ta=chan=son 3
te=sou=viens=tu 4
un=a=mi=qui=sen=va 6
ça=vous=mets=le=cœur=en=bas 7

un=a=mi=qui=sen=va 6
ça=ne=se=sou=bli=pas 6
a=vec=toi=lhomme=de=la=mer 7
un=voi=lier=noir=a=ses=voiles=à=len=vers 10
un=ma=rin=chanteen=so=li=taire 7
la=chan=son=de=pier=re 6
un=can=ti=que=pour=lat=lan=tique 8
un=chant=pour=e=ric 5
un=autre=ba=teau=so=li=daire 7
chan=te=en=mer 4
la=chan=son=de=pier=re 6
les=tre=mo=los=de=flo 6

te=sou=viens=tu 4
un=a=mi=qui=sen=va 6
ça=vous=mets=le=cœur=en=bas 7
un=a=mi=qui=sen=va 6
ça=ne=se=sou=bli=pas 6
toi=l=hom=me=dis=cret 6
le=bron=zé=de=ca=lais 6
tes=a=mis=tof=frent=cette=pri=ère 8
homme=du=neau=tre=lu=mière 6
toi=quon=con=naît=par=cœur 6
a=vec=tes=chan=sons=ve=nues=dailleurs 8
on=se=sou=vient=de=ton=sou=rire 8
de=ton=vi=sa=ge 5
tu=es=bien=là=dans=nos=sillages 7
te=sou=viens=tu 4
un=a=mi=qui=sen=va 6
ça=vous=mets=le=cœur=en=bas 7
un=a=mi=qui=sen=va 6
ça=ne=se=sou=bli=pas 6
pierreé=cou=te=cet=te=voix 6
ecou=te=la 3
cest=p=tit=bou=lou 5
il=chanteà=sen=tor=dre=le=coup 7
au=nord=cé=tait=pier=re 6
le=nord=de=notre=e=toi=le=des=fonds 9
pierre=re=gar=de=par=là 6
re=gar=de=la 4
cest=fan=fan=au=pre=mier=rang 7
qui=nour=rit=dap=plau=disse=ments 7
ta=chan=son 3
te=sou=viens=tu 4
un=a=mi=qui=sen=va 6
ça=ne=se=sou=bli=pas 6
tex=te=dé=dié=à=pierre=ba=che=let 9
Phonétique : La Chanson De Pierrela ʃɑ̃sɔ̃ də pjeʁə
a twa pjeʁə
a twa kə ʒε kʁwaze
ʃez- œ̃n- ami də palje
ʒə tɔfʁə tε mo, tε paʁɔlə
a twa kə ʒə nε ʒamε vʁεmɑ̃ kɔny
tə suvjɛ̃ ty
œ̃n- ami ki sɑ̃ va
sa vu mεt lə kœʁ ɑ̃ ba
œ̃n- ami ki sɑ̃ va
sa nə sə ʁɑ̃plasə pa
a twa
lə ʃɑ̃tœʁ vaɡabɔ̃
blɑ̃ʃisœʁ dε kɔʁɔ̃
twa lə kɔ̃pozitœʁ dy fɔ̃
ʒə tə dedi limnə dy ʃaʁbɔ̃
twa laʁtistə dœ̃n- otʁə tɑ̃
feliks tə ʃɑ̃tə a la mi tɑ̃
lε ʃœʁ dε minœʁ də fɔ̃
εllə dɔnə dε fʁisɔ̃
ta ʃɑ̃sɔ̃
tə suvjɛ̃ ty
œ̃n- ami ki sɑ̃ va
sa vu mεt lə kœʁ ɑ̃ ba

œ̃n- ami ki sɑ̃ va
sa nə sə subli pa
avεk twa lɔmə də la mεʁ
œ̃ vwalje nwaʁ a sε vwaləz- a lɑ̃vεʁ
œ̃ maʁɛ̃ ʃɑ̃tə ɑ̃ sɔlitεʁə
la ʃɑ̃sɔ̃ də pjeʁə
œ̃ kɑ̃tikə, puʁ latlɑ̃tikə
œ̃ ʃɑ̃ puʁ əʁik
œ̃n- otʁə bato sɔlidεʁə
ʃɑ̃tə ɑ̃ mεʁ
la ʃɑ̃sɔ̃ də pjeʁə
lε tʁəmɔlo də flo

tə suvjɛ̃ ty
œ̃n- ami ki sɑ̃ va
sa vu mεt lə kœʁ ɑ̃ ba
œ̃n- ami ki sɑ̃ va
sa nə sə subli pa
twa lɔmə diskʁε
lə bʁɔ̃ze də kalε
tεz- ami tɔfʁe sεtə pʁjεʁə
ɔmə dynə otʁə lymjεʁə
twa kɔ̃ kɔnε paʁ kœʁ
avεk tε ʃɑ̃sɔ̃ vənɥ dajœʁ
ɔ̃ sə suvjɛ̃ də tɔ̃ suʁiʁə
də tɔ̃ vizaʒə
ty ε bjɛ̃ la dɑ̃ no sijaʒə
tə suvjɛ̃ ty
œ̃n- ami ki sɑ̃ va
sa vu mεt lə kœʁ ɑ̃ ba
œ̃n- ami ki sɑ̃ va
sa nə sə subli pa
pjeʁə ekutə sεtə vwa
əkutə la
sε ptit bulu
il ʃɑ̃tə a sɑ̃ tɔʁdʁə lə ku
o nɔʁ setε pjeʁə
lə nɔʁ də nɔtʁə ətwalə dε fɔ̃
pjeʁə ʁəɡaʁdə paʁ la,
ʁəɡaʁdə la
sε fɑ̃fɑ̃ o pʁəmje ʁɑ̃
ki nuʁʁi daplodisəmɑ̃
ta ʃɑ̃sɔ̃
tə suvjɛ̃ ty
œ̃n- ami ki sɑ̃ va
sa nə sə subli pa
tεkstə dedje a pjeʁə baʃəlε
Syllabes Phonétique : La Chanson De Pierrela=ʃɑ̃=sɔ̃=də=pje=ʁə 6
a=twa=pj=e=ʁə 5
a=twa=kə=ʒε=kʁwa=ze 6
ʃe=zœ̃=na=midə=pa=lje 6
ʒə=tɔfʁə=tε=mo=tε=paʁɔlə 6
a=twakə=ʒə=nε=ʒa=mε=vʁε=mɑ̃=kɔ=ny 10
tə=su=vj=ɛ̃=ty 5
œ̃=na=mi=ki=sɑ̃=va 6
sa=vu=mεt=lə=kœʁ=ɑ̃=ba 7
œ̃=na=mi=ki=sɑ̃=va 6
sanə=sə=ʁɑ̃=pla=sə=pa 6
a=twa 2
lə=ʃɑ̃=tœʁ=va=ɡa=bɔ̃ 6
blɑ̃=ʃi=sœʁ=dε=kɔ=ʁɔ̃ 6
twalə=kɔ̃=po=zi=tœʁ=dy=fɔ̃ 7
ʒə=tə=de=di=lim=nə=dy=ʃaʁ=bɔ̃ 9
twa=laʁ=tistə=dœ̃=no=tʁə=tɑ̃ 7
fe=liks=tə=ʃɑ̃təa=la=mi=tɑ̃ 7
lε=ʃœʁ=dε=mi=nœʁ=də=fɔ̃ 7
εl=lə=dɔnə=dε=fʁi=sɔ̃ 6
ta=ʃɑ̃=sɔ̃ 3
tə=su=vj=ɛ̃=ty 5
œ̃=na=mi=ki=sɑ̃=va 6
sa=vu=mεt=lə=kœʁ=ɑ̃=ba 7

œ̃=na=mi=ki=sɑ̃=va 6
sa=nə=sə=su=bli=pa 6
a=vεk=twa=lɔmə=də=la=mεʁ 7
œ̃=vwa=lje=nwaʁ=a=sε=vwalə=za=lɑ̃=vεʁ 10
œ̃=ma=ʁɛ̃ʃɑ̃tə=ɑ̃=sɔ=litεʁə 6
la=ʃɑ̃=sɔ̃=də=pje=ʁə 6
œ̃=kɑ̃=tikə=puʁ=la=tlɑ̃tikə 6
œ̃=ʃɑ̃=puʁ=ə=ʁik 5
œ̃=notʁə=ba=to=sɔ=lidεʁə 6
ʃɑ̃=tə=ɑ̃=mεʁ 4
la=ʃɑ̃=sɔ̃=də=pje=ʁə 6
lε=tʁə=mɔ=lo=də=flo 6

tə=su=vj=ɛ̃=ty 5
œ̃=na=mi=ki=sɑ̃=va 6
sa=vu=mεt=lə=kœʁ=ɑ̃=ba 7
œ̃=na=mi=ki=sɑ̃=va 6
sa=nə=sə=su=bli=pa 6
twa=lɔ=mə=dis=kʁε 5
lə=bʁɔ̃=ze=də=ka=lε 6
tε=za=mi=tɔ=fʁe=sεtə=pʁi=jεʁ 8
ɔmə=dy=nəo=tʁə=ly=mjεʁə 6
twa=kɔ̃=kɔ=nε=paʁ=kœʁ 6
a=vεk=tε=ʃɑ̃=sɔ̃=vənɥ=da=jœʁ 8
ɔ̃sə=su=vjɛ̃=də=tɔ̃=suʁiʁə 6
də=tɔ̃=vi=za=ʒə 5
ty=ε=bjɛ̃=la=dɑ̃=no=si=jaʒə 8
tə=su=vj=ɛ̃=ty 5
œ̃=na=mi=ki=sɑ̃=va 6
sa=vu=mεt=lə=kœʁ=ɑ̃=ba 7
œ̃=na=mi=ki=sɑ̃=va 6
sa=nə=sə=su=bli=pa 6
pjeʁə=e=kutə=sε=tə=vwa 6
ə=ku=tə=la 4
sε=ptit=bu=lu 4
il=ʃɑ̃təa=sɑ̃=tɔʁ=dʁə=lə=ku 7
o=nɔʁ=se=tε=pje=ʁə 6
lə=nɔʁdə=nɔ=tʁə=ə=twa=lə=dε=fɔ̃ 9
pje=ʁə=ʁə=ɡaʁdə=paʁ=la 6
ʁə=ɡaʁ=də=la 4
sε=fɑ̃=fɑ̃=opʁə=mje=ʁɑ̃ 6
ki=nuʁ=ʁi=da=plo=disə=mɑ̃ 7
ta=ʃɑ̃=sɔ̃ 3
tə=su=vj=ɛ̃=ty 5
œ̃=na=mi=ki=sɑ̃=va 6
sa=nə=sə=su=bli=pa 6
tεk=stə=de=dje=a=pje=ʁə=baʃə=lε 9

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaires Sur La Poesie

Auteur de Poésie
29/07/2011 17:10Solfege34

bravo samiel j’ai beaucoup aimé 😉

Auteur de Poésie
30/07/2011 09:01Samiel

Merci de vos encouragements. Bien à vous Samiel

Poème Regard
Du 28/07/2011 11:23

L'écrit contient 356 mots qui sont répartis dans 3 strophes.