Univers de poésie d'un auteur

Poème:Ma Soif D’aimer

Le Poème

Ma soif d’aimer,
Dans mon cœur, dans mes pensées.
Présent en moi, éprouve ma joie,
Sans pareil quand je te vois.
Déchaîne mon émoi,
M’attire un peu plus chaque jour vers toi.
Loin de toi, je rêve de me blottir dans tes bras,
Mais je ne peux pas.
Je regarde au plus profond de tes yeux,
Je vois un homme heureux.
Si doux et bon, et ton cœur
Vivre avec toi serait mon bonheur.
Je l’espère chaque jour, chaque heure,
Je tremble à l’idée, j’en pleure.
Mon amour toi qui a fait chavirer mon cœur.
Laisse-le parler pour t’avouer que mes sentiments,
Sont plus profond que l’océan.
Notre histoire me donne le souffle court.
Je ressens pour toi un amour,
Qui devient chaque jour un peu plus grand.
Est ce que toi, tu le ressens ?
Donne moi ta main,
Si tu le veux bien.
Continue l’histoire d’un amour sans fin,
Telle était notre destin.
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Indienne

Poète Indienne

Indienne a publié sur le site 125 écrits. Indienne est membre du site depuis l'année 2010.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Ma Soif D’aimerma=soif=dai=mer 4
dans=mon=cœur=dans=mes=pen=sées 7
présent=en=moi=é=prou=ve=ma=joie 8
sans=pa=reil=quand=je=te=vois 7
dé=chaî=ne=mon=é=moi 6
mat=tireun=peu=plus=cha=que=jour=vers=toi 9
loin=de=toi=je=rêve=de=me=blot=tir=dans=tes=bras 12
mais=je=ne=peux=pas 5
je=re=gar=deau=plus=pro=fond=de=tes=yeux 10
je=vois=un=hom=me=heu=reux 7
si=doux=et=bon=et=ton=cœur 7
vivrea=vec=toi=se=rait=mon=bon=heur 8
je=les=père=cha=que=jour=cha=que=heure 9
je=trem=ble=à=li=dée=jen=pleure 8
mon=a=mour=toi=qui=a=fait=cha=vi=rer=mon=cœur 12
laisse=le=par=ler=pour=ta=vouer=que=mes=sen=timents 11
sont=plus=pro=fond=que=lo=cé=an 8
notre=his=toi=re=me=don=ne=le=souf=fle=court 11
je=res=sens=pour=toi=un=a=mour 8
qui=de=vient=cha=que=jour=un=peu=plus=grand 10
est=ce=que=toi=tu=le=res=sens 8
don=ne=moi=ta=main 5
si=tu=le=veux=bien 5
conti=nue=lhis=toire=dun=a=mour=sans=fin 9
tel=le=é=tait=no=tre=des=tin 8
Phonétique : Ma Soif D’aimerma swaf dεme,
dɑ̃ mɔ̃ kœʁ, dɑ̃ mε pɑ̃se.
pʁezɑ̃ ɑ̃ mwa, epʁuvə ma ʒwa,
sɑ̃ paʁεj kɑ̃ ʒə tə vwa.
deʃεnə mɔ̃n- emwa,
matiʁə œ̃ pø plys ʃakə ʒuʁ vεʁ twa.
lwɛ̃ də twa, ʒə ʁεvə də mə blɔtiʁ dɑ̃ tε bʁa,
mε ʒə nə pø pa.
ʒə ʁəɡaʁdə o plys pʁɔfɔ̃ də tεz- iø,
ʒə vwaz- œ̃n- ɔmə œʁø.
si duz- e bɔ̃, e tɔ̃ kœʁ
vivʁə avεk twa səʁε mɔ̃ bɔnœʁ.
ʒə lεspεʁə ʃakə ʒuʁ, ʃakə œʁ,
ʒə tʁɑ̃blə a lide, ʒɑ̃ plœʁə.
mɔ̃n- amuʁ twa ki a fε ʃaviʁe mɔ̃ kœʁ.
lεsə lə paʁle puʁ tavue kə mε sɑ̃timɑ̃,
sɔ̃ plys pʁɔfɔ̃ kə lɔseɑ̃.
nɔtʁə istwaʁə mə dɔnə lə suflə kuʁ.
ʒə ʁəsɛ̃ puʁ twa œ̃n- amuʁ,
ki dəvjɛ̃ ʃakə ʒuʁ œ̃ pø plys ɡʁɑ̃.
ε sə kə twa, ty lə ʁəsɛ̃ ?
dɔnə mwa ta mɛ̃,
si ty lə vø bjɛ̃.
kɔ̃tinɥ listwaʁə dœ̃n- amuʁ sɑ̃ fɛ̃,
tεllə etε nɔtʁə dεstɛ̃.
Syllabes Phonétique : Ma Soif D’aimerma=swaf=dε=me 4
dɑ̃=mɔ̃=kœ=ʁə=dɑ̃=mε=pɑ̃=se 8
pʁe=zɑ̃=ɑ̃=mwa=e=pʁuvə=ma=ʒwa 8
sɑ̃=pa=ʁεj=kɑ̃=ʒə=tə=vwa 7
de=ʃε=nə=mɔ̃=ne=mwa 6
ma=tiʁəœ̃=pø=plys=ʃa=kə=ʒuʁ=vεʁ=twa 9
lwɛ̃də=twa=ʒə=ʁε=və=də=mə=blɔ=tiʁ=dɑ̃=tε=bʁa 12
mε=ʒə=nə=pø=pa 5
ʒə=ʁə=ɡaʁdəo=plys=pʁɔ=fɔ̃=də=tε=ziø 9
ʒə=vwa=zœ̃=nɔ=mə=œ=ʁø 7
si=du=ze=bɔ̃=e=tɔ̃=kœ=ʁə 8
vivʁəa=vεk=twa=sə=ʁε=mɔ̃=bɔ=nœʁ 8
ʒə=lεs=pεʁə=ʃa=kə=ʒuʁ=ʃa=kə=œʁ 9
ʒə=tʁɑ̃blə=a=li=de=ʒɑ̃=plœ=ʁə 8
mɔ̃=na=muʁ=twa=ki=a=fε=ʃa=vi=ʁe=mɔ̃=kœʁ 12
lεsə=lə=paʁ=le=puʁ=ta=vu=e=kə=mε=sɑ̃=ti=mɑ̃ 13
sɔ̃=plys=pʁɔ=fɔ̃=kə=lɔ=se=ɑ̃ 8
nɔtʁə=is=twa=ʁə=mə=dɔ=nə=lə=su=flə=kuʁ 11
ʒə=ʁə=sɛ̃=puʁ=twa=œ̃=na=muʁ 8
kidə=vjɛ̃=ʃa=kə=ʒuʁ=œ̃=pø=plys=ɡʁɑ̃ 9
ε=sə=kə=twa=ty=lə=ʁə=sɛ̃ 8
dɔ=nə=mwa=ta=mɛ̃ 5
si=ty=lə=vø=bj=ɛ̃ 6
kɔ̃=tinɥ=lis=twaʁə=dœ̃=na=muʁ=sɑ̃=fɛ̃ 9
tεl=lə=e=tε=nɔ=tʁə=dεs=tɛ̃ 8

Récompense

Coup de coeur: 1
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaires Sur La Poesie

Auteur de Poésie
22/07/2011 21:04Poete Melancolique

waou tres belle declaration d amour.qu il en soit ainsi

Auteur de Poésie
23/07/2011 10:31Solfege34

belle déclaration j’ai adoré

Auteur de Poésie
24/07/2011 09:32Samiel

Belle suite d’écriture, après une rencontre sur le net, voilà une belle une déclaration poétique. Bonne journée à vous

Auteur de Poésie
24/07/2011 21:38Mamoune

j’ai adorée!! magnifique texte!!

Auteur de Poésie
24/07/2011 22:42Gramo

Encore un beau poème romantique de ..."l’amoureuse du forum". 😉
GRAMO

Auteur de Poésie
25/07/2011 12:16Indienne

merci Gramo!!

Auteur de Poésie
26/07/2011 18:43Indienne

Merci poete Melancolique,Solfege34,Xander The Dream Maker,Samuel, Mamoune j’ai oublier personne!
Amities

Auteur de Poésie
10/09/2011 07:27Tiphaine15

joli poeme

Auteur de Poésie
07/11/2011 08:45Lemmiath

Le plus grand bonheur c’est de voir ceux qu’on aime heureux.

Auteur de Poésie
16/11/2011 23:44Indienne

merci pour votre commentaire!!!!!

Auteur de Poésie
30/01/2012 14:39Ancien Membre

["Corinne Renoux","l’Amour avec un grand A, tr\u00e8s beau!"]