Poeme : Petite Feuille+Mimi Crayon=Rencontre Pour Écrire Une Grande

Petite Feuille+Mimi Crayon=Rencontre Pour Écrire Une Grande

Une petite feuille croise sur sa route un petit crayon mimi,
Qui pour lui craque sans aucun doute.
Il ne l’avait pourtant pas remarquer,
De ces mots que petit crayon mimi voulait tracer.
Une grande histoire plus intéressante ailleurs,
Sur d’autre feuilles.
Il appréciait écrire des vers tant qu’il en pleuvait !
Pour avoir la paix, il enferma à clé,
Petite feuille dans un tiroir.
Mais un jour petit crayon se retrouva bien seul,
Sur ces lignes qu’il avait tant donner, face à son orgueil !
Il pensa à la petite feuille qu’il avait abandonné,
La laissant seule sans regret !
Il décida de la libérée,
Pour la première fois, il décida de lui parler.
Petit crayon mimi lui dit !
Pourquoi veux-tu être mon ami ?
On ne se connaît pas dans la vie,
Comment peux-tu dire m’aimer !
Nous sommes jamais que deux étrangers,
Petite feuille répondit ceci !
Mais moi je sais que même si je te connais pas,
L’amour naît dans le cœur au fond de l’âme,
Des sentiments profond font couler tant de larmes.
Je n’ai jamais vu le vent, ajoute petite feuille,
Et cela ne m’empèche pas d’aimer la brise.
Petit crayon mimi écoute encore et encore puis se lasse vite,
Pense que petite feuille raconte n’importe quoi et n’écoute pas la suite.
Ces choses ne sont pas logique à ces yeux !
Et sans rien dire tourne le dos, la laissant seule,
Sans même un merci, leur amitié dans un cercueil.
Petit crayon mimi n’avait rien comprit en fait de la définition de l’amitié !
Car les vrais amis sont comme des étoiles,
Nous ne pouvons pas toujours les voir.
Mais c’est quand on en a besoin que l’on peut les apercevoir…
Une amitiés fidèle ne peut se briser,
Dommage que petit crayon mimi ne sait pas écouter.
Il n’a pas saisie cette chance avec petite feuille,
Qui lui offrait une place dans son cœur,
Pour tracer une grande histoire sur le chemin du bonheur !

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Petite Feuille+Mimi Crayon=Rencontre Pour Écrire Une Grande

  une=pe=ti=te=feu=ille=croi=se=sur=sa=rou=teun=pe=tit=crayon=mi=mi 17
  qui=pour=lui=cra=que=sans=au=cun=dou=te 10
  il=ne=la=vait=pour=tant=pas=re=mar=quer 10
  de=ces=mots=que=pe=tit=crayon=mi=mi=vou=lait=tra=cer 13
  une=gran=de=his=toi=re=plus=in=té=res=san=te=ail=leurs 14
  sur=dau=tre=feu=i=lles 6
  il=ap=pré=ciait=é=cri=re=des=vers=tant=quil=en=pleu=vait 14
  pour=a=voir=la=paix=il=en=fer=ma=à=clé 11
  pe=ti=te=feu=i=lle=dans=un=ti=roir 10
  mais=un=jour=pe=tit=crayon=se=re=trou=va=bien=seul 12
  sur=ces=lignes=quil=a=vait=tant=don=ner=fa=ceà=son=or=gueil 14
  il=pen=sa=à=la=pe=tite=feu=ille=quil=a=vait=a=ban=don=né 16
  la=lais=sant=seu=le=sans=re=gret 8
  il=dé=ci=da=de=la=li=bé=rée 9
  pour=la=pre=miè=re=fois=il=dé=ci=da=de=lui=par=ler 14
  pe=tit=cray=on=mi=mi=lui=dit 8
  pour=quoi=veux=tu=ê=tre=mon=a=mi 9
  on=ne=se=con=naît=pas=dans=la=vie 9
  com=ment=peux=tu=di=re=mai=mer 8
  nous=som=mes=ja=mais=que=deux=é=tran=gers 10
  pe=ti=te=feu=i=lle=ré=pon=dit=ce=ci 11
  mais=moi=je=sais=que=mê=me=si=je=te=con=nais=pas 13
  la=mour=naît=dans=le=cœur=au=fond=de=lâ=me 11
  des=sen=ti=ments=pro=fond=font=cou=ler=tant=de=la=rmes 13
  je=nai=ja=mais=vu=le=vent=a=jou=te=pe=ti=te=feuille 14
  et=ce=la=ne=mem=pè=che=pas=dai=mer=la=bri=se 13
  pe=tit=crayon=mi=mi=é=couteen=co=re=et=en=co=re=puis=se=las=se=vite 18
  pense=que=pe=ti=te=feu=ille=ra=con=te=nim=por=te=quoi=et=né=cou=te=pas=la=suite 21
  ces=cho=ses=ne=sont=pas=lo=gi=que=à=ces=y=eux 13
  et=sans=rien=di=re=tour=ne=le=dos=la=lais=sant=seu=le 14
  sans=même=un=mer=ci=leur=a=mi=ti=é=dans=un=cer=cueil 14
  pe=tit=crayon=mi=mi=na=vait=rien=com=prit=en=fait=de=la=dé=fi=ni=tion=de=la=mi=tié 22
  car=les=vrais=a=mis=sont=com=me=des=é=toi=les 12
  nous=ne=pou=vons=pas=tou=jours=les=voir 9
  mais=cest=quand=on=en=a=be=soin=que=lon=peut=les=a=perce=voir 15
  u=ne=a=mi=ti=és=fi=dè=le=ne=peut=se=bri=ser 14
  dom=mage=que=pe=tit=crayon=mi=mi=ne=sait=pas=é=cou=ter 14
  il=na=pas=sai=sie=cette=chan=cea=vec=pe=ti=te=feu=ille 14
  qui=lui=of=frait=u=ne=pla=ce=dans=son=cœur 11
  pour=tra=cer=une=gran=de=his=toi=re=sur=le=che=min=du=bon=heur 16
 • Phonétique : Petite Feuille+Mimi Crayon=Rencontre Pour Écrire Une Grande

  ynə pətitə fœjə kʁwazə syʁ sa ʁutə œ̃ pəti kʁεjɔ̃ mimi,
  ki puʁ lɥi kʁakə sɑ̃z- okœ̃ dutə.
  il nə lavε puʁtɑ̃ pa ʁəmaʁke,
  də sε mo kə pəti kʁεjɔ̃ mimi vulε tʁase.
  ynə ɡʁɑ̃də istwaʁə plysz- ɛ̃teʁesɑ̃tə ajœʁ,
  syʁ dotʁə fœjə.
  il apʁesjε ekʁiʁə dε vεʁ tɑ̃ kil ɑ̃ pləvε !
  puʁ avwaʁ la pε, il ɑ̃fεʁma a kle,
  pətitə fœjə dɑ̃z- œ̃ tiʁwaʁ.
  mεz- œ̃ ʒuʁ pəti kʁεjɔ̃ sə ʁətʁuva bjɛ̃ səl,
  syʁ sε liɲə kil avε tɑ̃ dɔne, fasə a sɔ̃n- ɔʁɡœj !
  il pɑ̃sa a la pətitə fœjə kil avε abɑ̃dɔne,
  la lεsɑ̃ sələ sɑ̃ ʁəɡʁε !
  il desida də la libeʁe,
  puʁ la pʁəmjεʁə fwa, il desida də lɥi paʁle.
  pəti kʁεjɔ̃ mimi lɥi di !
  puʁkwa vø ty εtʁə mɔ̃n- ami ?
  ɔ̃ nə sə kɔnε pa dɑ̃ la vi,
  kɔmɑ̃ pø ty diʁə mεme !
  nu sɔmə ʒamε kə døz- etʁɑ̃ʒe,
  pətitə fœjə ʁepɔ̃di səsi !
  mε mwa ʒə sε kə mεmə si ʒə tə kɔnε pa,
  lamuʁ nε dɑ̃ lə kœʁ o fɔ̃ də lamə,
  dε sɑ̃timɑ̃ pʁɔfɔ̃ fɔ̃ kule tɑ̃ də laʁmə.
  ʒə nε ʒamε vy lə vɑ̃, aʒutə pətitə fœjə,
  e səla nə mɑ̃pεʃə pa dεme la bʁizə.
  pəti kʁεjɔ̃ mimi ekutə ɑ̃kɔʁə e ɑ̃kɔʁə pɥi sə lasə vitə,
  pɑ̃sə kə pətitə fœjə ʁakɔ̃tə nɛ̃pɔʁtə kwa e nekutə pa la sɥitə.
  sε ʃozə nə sɔ̃ pa lɔʒikə a sεz- iø !
  e sɑ̃ ʁjɛ̃ diʁə tuʁnə lə do, la lεsɑ̃ sələ,
  sɑ̃ mεmə œ̃ mεʁsi, lœʁ amitje dɑ̃z- œ̃ sεʁkœj.
  pəti kʁεjɔ̃ mimi navε ʁjɛ̃ kɔ̃pʁi ɑ̃ fε də la definisjɔ̃ də lamitje !
  kaʁ lε vʁεz- ami sɔ̃ kɔmə dεz- etwalə,
  nu nə puvɔ̃ pa tuʒuʁ lε vwaʁ.
  mε sε kɑ̃t- ɔ̃n- ɑ̃n- a bəzwɛ̃ kə lɔ̃ pø lεz- apεʁsəvwaʁ…
  ynə amitje fidεlə nə pø sə bʁize,
  dɔmaʒə kə pəti kʁεjɔ̃ mimi nə sε pa ekute.
  il na pa sεzi sεtə ʃɑ̃sə avεk pətitə fœjə,
  ki lɥi ɔfʁε ynə plasə dɑ̃ sɔ̃ kœʁ,
  puʁ tʁase ynə ɡʁɑ̃də istwaʁə syʁ lə ʃəmɛ̃ dy bɔnœʁ !
 • Syllabes Phonétique : Petite Feuille+Mimi Crayon=Rencontre Pour Écrire Une Grande

  ynə=pə=ti=tə=fœjə=kʁwa=zə=syʁ=sa=ʁu=təœ̃=pə=ti=kʁε=jɔ̃=mi=mi 17
  ki=puʁ=lɥi=kʁakə=sɑ̃=zo=kœ̃=dutə 8
  il=nə=la=vε=puʁ=tɑ̃=paʁə=maʁ=ke 9
  də=sε=mokə=pə=ti=kʁε=jɔ̃=mi=mi=vu=lε=tʁase 12
  ynə=ɡʁɑ̃=də=is=twa=ʁə=plys=zɛ̃=te=ʁe=sɑ̃=təa=jœʁ 13
  syʁ=do=tʁə=fœ=jə 5
  il=a=pʁe=sjε=e=kʁiʁə=dε=vεʁ=tɑ̃=kil=ɑ̃=plə=vε 13
  puʁ=a=vwaʁ=la=pε=il=ɑ̃=fεʁ=ma=a=kle 11
  pə=titə=fœ=jə=dɑ̃=zœ̃=ti=ʁwaʁ 8
  mε=zœ̃=ʒuʁpə=ti=kʁε=jɔ̃=sə=ʁə=tʁu=va=bjɛ̃=səl 12
  syʁ=sε=liɲə=kil=a=vε=tɑ̃=dɔ=ne=fa=səa=sɔ̃=nɔʁ=ɡœj 14
  il=pɑ̃=sa=a=lapə=ti=tə=fœjə=kil=a=vε=a=bɑ̃=dɔ=ne 15
  la=lε=sɑ̃=sə=lə=sɑ̃=ʁə=ɡʁε 8
  il=de=si=dadə=la=li=be=ʁe 8
  puʁ=lapʁə=mjε=ʁə=fwa=il=de=si=da=də=lɥi=paʁ=le 13
  pə=ti=kʁε=jɔ̃=mi=mi=lɥi=di 8
  puʁ=kwa=vø=ty=εtʁə=mɔ̃=na=mi 8
  ɔ̃nə=sə=kɔ=nε=pa=dɑ̃=la=vi 8
  kɔ=mɑ̃=pø=ty=di=ʁə=mε=me 8
  nu=sɔmə=ʒa=mε=kə=dø=ze=tʁɑ̃=ʒe 9
  pə=titə=fœjə=ʁe=pɔ̃=di=sə=si 8
  mε=mwaʒə=sε=kə=mεmə=si=ʒə=tə=kɔ=nε=pa 11
  la=muʁ=nε=dɑ̃lə=kœʁ=o=fɔ̃=də=lamə 9
  dε=sɑ̃=ti=mɑ̃=pʁɔ=fɔ̃=fɔ̃=ku=le=tɑ̃də=laʁmə 11
  ʒə=nε=ʒa=mε=vylə=vɑ̃=a=ʒu=tə=pə=ti=tə=fœjə 13
  e=sə=lanə=mɑ̃=pε=ʃə=pa=dε=me=labʁizə 10
  pə=ti=kʁε=jɔ̃=mi=mi=e=kutəɑ̃=kɔ=ʁə=e=ɑ̃=kɔ=ʁə=pɥi=sə=la=sə=vitə 19
  pɑ̃sə=kə=pə=ti=tə=fœjə=ʁa=kɔ̃=tə=nɛ̃=pɔʁ=tə=kwa=e=ne=ku=tə=pa=la=sɥitə 20
  sε=ʃozə=nə=sɔ̃=pa=lɔ=ʒi=kəa=sε=ziø 10
  e=sɑ̃=ʁjɛ̃=diʁə=tuʁ=nə=lə=do=la=lε=sɑ̃=sə=lə 13
  sɑ̃=mεməœ̃=mεʁ=si=lœʁ=a=mi=tje=dɑ̃=zœ̃=sεʁ=kœj 12
  pə=ti=kʁε=jɔ̃=mi=mi=na=vε=ʁjɛ̃=kɔ̃=pʁi=ɑ̃=fεdə=la=de=fi=ni=sjɔ̃=də=la=mi=tje 22
  kaʁ=lε=vʁε=za=mi=sɔ̃=kɔmə=dε=ze=twalə 10
  nunə=pu=vɔ̃=pa=tu=ʒuʁ=lε=vwaʁ 8
  mε=sε=kɑ̃=tɔ̃=nɑ̃=nabə=zwɛ̃=kə=lɔ̃=pø=lε=za=pεʁ=sə=vwaʁ 15
  ynəa=mi=tje=fi=dε=lə=nə=pø=sə=bʁi=ze 11
  dɔ=maʒə=kə=pə=ti=kʁε=jɔ̃=mi=mi=nə=sε=pa=e=ku=te 15
  il=na=pa=sε=zi=sεtə=ʃɑ̃=səa=vεk=pə=ti=tə=fœjə 13
  ki=lɥi=ɔ=fʁεynə=pla=sə=dɑ̃=sɔ̃=kœʁ 9
  puʁ=tʁase=y=nə=ɡʁɑ̃=də=is=twa=ʁə=syʁ=lə=ʃə=mɛ̃=dy=bɔ=nœʁ 16

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
24/09/2011 12:30Indienne

merci pour ton gentils comm !!!!amitiés!!!

Auteur de Poésie
24/09/2011 17:39Indienne

beau!!

Auteur de Poésie
06/05/2012 17:49Ancien Membre

Quel bel éloge à l’Amitié.
Ceux passe à coté ne savent pas tout ce qu’ils perdent.
Pauvre petit crayon 😢

Poème Amitié
Publié le 23/09/2011 22:55

L'écrit contient 343 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Indienne

Récompense

2
0
0