Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : La Promesse D’Amour

Poème Amour
Publié le 18/11/2011 22:04

L'écrit contient 186 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Indienne

La Promesse D’Amour

La plume en est mon cœur,
L’encre le sang de mes veines,
T’écrit je t’aime.
Ma flamme en est la chair,
De mes cendres s’éteint.
Tes pleurs ne sont plus que larmes d’hier.
L’empire c’est mon visage,
Construit pour ton sourire.
Un avenir sage,
Le soleil sont mes yeux.
Pour faire battre le ciel,
Dans ton Sahara à deux.
Le conjuguer sur les lèvres,
Le verbe « AIMER ».
Dans l’Oasis de tes baisers.
La lumière de mes mains,
Dans tes jours sombres.
Te relèves au cas où tu tombes.
Un signe du destin.
Océan mon âme de tes rêves,
T’emportes la faiblesse.
Des mélodies en sont mes cris,
À chaque couplet un « je t’aime »,
Dans l’écho de l’oubli. , des flots.
Mon amour en est la rose,
Pose sur ton cœur en pause.
Au doux parfum de bonheur,
Pour oublier tes douleurs.
Ma vie, mon oxygène,
Pour faire ta joie que je promène.
Mes sanglots en sont les étoiles bienveillantes.
La promesse d’amour,
Mon acte en est un pacte,
Une clef scellé de ces mots !
 • Pieds Hyphénique: La Promesse D’Amour

  la=plu=me=en=est=mon=cœur 7
  len=cre=le=sang=de=mes=vei=nes 8
  té=crit=je=tai=me 5
  ma=flam=me=en=est=la=chair 7
  de=mes=cen=dres=sé=teint 6
  tes=pleurs=ne=sont=plus=que=lar=mes=dhier 9
  lem=pi=re=cest=mon=vi=sa=ge 8
  construit=pour=ton=sou=ri=re 6
  un=a=ve=nir=sa=ge 6
  le=so=leil=sont=mes=yeux 6
  pour=faire=bat=tre=le=ciel 6
  dans=ton=sa=ha=ra=à=deux 7
  le=con=ju=guer=sur=les=lèvres 7
  le=ver=be=ai=mer 5
  dans=loa=sis=de=tes=bai=sers 7
  la=lu=mière=de=mes=mains 6
  dans=tes=jours=som=bres 5
  te=re=lèves=au=cas=où=tu=tombes 8
  un=si=gne=du=des=tin 6
  océ=an=mon=â=me=de=tes=rêves 8
  tem=por=tes=la=fai=blesse 6
  des=mé=lo=dies=en=sont=mes=cris 8
  à=cha=que=couplet=un=je=tai=me 8
  dans=lé=cho=de=lou=bli=des=flots 8
  mon=a=mour=en=est=la=rose 7
  pose=sur=ton=cœur=en=pause 6
  au=doux=par=fum=de=bon=heur 7
  pour=ou=blier=tes=dou=leurs 6
  ma=vie=mon=oxy=gè=ne 6
  pour=faire=ta=joie=que=je=pro=mène 8
  mes=san=glots=en=sont=les=é=toiles=bien=veillantes 10
  la=pro=mes=se=da=mour 6
  mon=ac=teen=est=un=pac=te 7
  une=clef=s=cel=lé=de=ces=mots 8
 • Phonétique : La Promesse D’Amour

  la plymə ɑ̃n- ε mɔ̃ kœʁ,
  lɑ̃kʁə lə sɑ̃ də mε vεnə,
  tekʁi ʒə tεmə.
  ma flamə ɑ̃n- ε la ʃεʁ,
  də mε sɑ̃dʁə- setɛ̃.
  tε plœʁ nə sɔ̃ plys kə laʁmə- djεʁ.
  lɑ̃piʁə sε mɔ̃ vizaʒə,
  kɔ̃stʁɥi puʁ tɔ̃ suʁiʁə.
  œ̃n- avəniʁ saʒə,
  lə sɔlεj sɔ̃ mεz- iø.
  puʁ fεʁə batʁə lə sjεl,
  dɑ̃ tɔ̃ saaʁa a dø.
  lə kɔ̃ʒyɡe syʁ lε lεvʁə,
  lə vεʁbə « εməʁ ».
  dɑ̃ lɔazi də tε bεze.
  la lymjεʁə də mε mɛ̃,
  dɑ̃ tε ʒuʁ sɔ̃bʁə.
  tə ʁəlεvəz- o ka u ty tɔ̃bə.
  œ̃ siɲə dy dεstɛ̃.
  ɔseɑ̃ mɔ̃n- amə də tε ʁεvə,
  tɑ̃pɔʁtə- la fεblεsə.
  dε melɔdiz- ɑ̃ sɔ̃ mε kʁi,
  a ʃakə kuplε yn « ʒə tεmə »,
  dɑ̃ leʃo də lubli. , dε flo.
  mɔ̃n- amuʁ ɑ̃n- ε la ʁozə,
  pozə syʁ tɔ̃ kœʁ ɑ̃ pozə.
  o du paʁfœ̃ də bɔnœʁ,
  puʁ ublje tε dulœʁ.
  ma vi, mɔ̃n- ɔksiʒεnə,
  puʁ fεʁə ta ʒwa kə ʒə pʁɔmεnə.
  mε sɑ̃ɡloz- ɑ̃ sɔ̃ lεz- etwalə bjɛ̃vεjɑ̃tə.
  la pʁɔmεsə damuʁ,
  mɔ̃n- aktə ɑ̃n- εt- œ̃ paktə,
  ynə kle sεlle də sε mo !
 • Pieds Phonétique : La Promesse D’Amour

  la=ply=mə=ɑ̃=nε=mɔ̃=kœ=ʁə 8
  lɑ̃=kʁə=lə=sɑ̃=də=mε=vε=nə 8
  te=kʁi=ʒə=tε=mə 5
  ma=fla=mə=ɑ̃=nε=la=ʃεʁ 7
  də=mε=sɑ̃=dʁə=se=tɛ̃ 6
  tε=plœʁ=nə=sɔ̃=plys=kə=laʁmə=djεʁ 8
  lɑ̃=pi=ʁə=sε=mɔ̃=vi=za=ʒə 8
  kɔ̃s=tʁɥi=puʁ=tɔ̃=su=ʁi=ʁə 7
  œ̃=na=və=niʁ=sa=ʒə 6
  lə=sɔ=lεj=sɔ̃=mε=zi=ø 7
  puʁ=fε=ʁə=ba=tʁə=lə=sjεl 7
  dɑ̃=tɔ̃=sa=a=ʁa=a=dø 7
  lə=kɔ̃=ʒy=ɡe=syʁ=lε=lε=vʁə 8
  lə=vεʁ=bə=ε=məʁ 5
  dɑ̃=lɔ=a=zi=də=tε=bε=ze 8
  la=ly=mj=ε=ʁə=də=mε=mɛ̃ 8
  dɑ̃=tε=ʒuʁ=sɔ̃=bʁə 5
  tə=ʁə=lεvə=zo=ka=u=ty=tɔ̃bə 8
  œ̃=si=ɲə=dy=dεs=tɛ̃ 6
  ɔse=ɑ̃=mɔ̃=na=mə=də=tε=ʁεvə 8
  tɑ̃=pɔʁ=tə=la=fε=blε=sə 7
  dε=me=lɔ=di=zɑ̃=sɔ̃=mε=kʁi 8
  a=ʃakə=ku=plε=yn=ʒə=tε=mə 8
  dɑ̃=le=ʃo=də=lu=bli=dε=flo 8
  mɔ̃=na=muʁ=ɑ̃=nε=la=ʁo=zə 8
  po=zə=syʁ=tɔ̃=kœʁ=ɑ̃=po=zə 8
  o=du=paʁ=fœ̃=də=bɔ=nœ=ʁə 8
  puʁ=u=blj=e=tε=du=lœ=ʁə 8
  ma=vi=mɔ̃=nɔk=si=ʒε=nə 7
  puʁ=fεʁə=ta=ʒwa=kə=ʒə=pʁɔ=mεnə 8
  mε=sɑ̃=ɡlo=zɑ̃=sɔ̃=lε=ze=twalə=bjɛ̃=vε=jɑ̃tə 11
  la=pʁɔ=mε=sə=da=muʁ 6
  mɔ̃=nak=tə=ɑ̃=nε=tœ̃=pak=tə 8
  y=nə=kle=sεl=le=də=sε=mo 8

Récompense

1
0
0

Texte des commentateurs

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
20/11/2011 10:43Solfege34

une promesse d’amour magnifiquement écrite

Auteur de Poésie
27/11/2011 16:15Indienne

merci les amis pour vos commentaire et puis vos notes!!

Auteur de Poésie
29/11/2011 20:33Gramo

Tu es la poétesse de l’Amour du forum...
GRAMO

Auteur de Poésie
16/12/2011 13:31Indienne

Merci Gramo pour com es notes!!!