Poème-France.com

Poeme : L’AnorexieL’Anorexie

Quand on est mal dans ca peau
On se dit que personne peux nous aimer
Car nous meme on ne s’accepte pas
On pense que si on aurait un corps parfait
Tout nos soucis s’en irai
Alors on commence a manger de moin en moin
On ce met dans la tete
Qu’on doit plus manger
Et a force de penser ca
On a meme plus faim
On tombe souvent dans les pommes
Mais on se dit c’est pas grave
Tant qu’on perd des kilos
Mais un jour on retombe dans les pommes
Tous nous semble normal et habituel
La seule difference c’est que
Cette fois ci on se reveillera pas
Et c’est la qu’on se dit qu’on aurai dû manger
Mais c trop tard
Il fallait y penser avant
Car maintenant c’est fini
Sandrine. B

PostScriptum

c pas vraiment un poeme mais dite moi ce ke vs en penser svp. . bisous. .


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

kɑ̃t- ɔ̃n- ε mal dɑ̃ ka po
ɔ̃ sə di kə pεʁsɔnə pø nuz- εme
kaʁ nu məmə ɔ̃ nə saksεptə pa
ɔ̃ pɑ̃sə kə si ɔ̃n- oʁε œ̃ kɔʁ paʁfε
tu no susi sɑ̃n- iʁε
alɔʁz- ɔ̃ kɔmɑ̃sə a mɑ̃ʒe də mwɛ̃ ɑ̃ mwɛ̃
ɔ̃ sə mεt dɑ̃ la tətə
kɔ̃ dwa plys mɑ̃ʒe
e a fɔʁsə də pɑ̃se ka
ɔ̃n- a məmə plys fɛ̃
ɔ̃ tɔ̃bə suvɑ̃ dɑ̃ lε pɔmə
mεz- ɔ̃ sə di sε pa ɡʁavə
tɑ̃ kɔ̃ pεʁ dε kilo
mεz- œ̃ ʒuʁ ɔ̃ ʁətɔ̃bə dɑ̃ lε pɔmə
tus nu sɑ̃blə nɔʁmal e-abitɥεl
la sələ difəʁɑ̃sə sε kə
sεtə fwa si ɔ̃ sə ʁəvεjʁa pa
e sε la kɔ̃ sə di kɔ̃n- oʁε dy mɑ̃ʒe
mε se tʁo taʁ
il falε i pɑ̃se avɑ̃
kaʁ mɛ̃tənɑ̃ sε fini