Poème-France.com

Poeme : Je T’AimeJe T’Aime

Ah si tu savais comment jme sens bien avec toi. .
Tes mon ange, ma raison
Mon amour, ma passion. .
Oui c’est des paroles de chanson
Mais peu importe. . c’est tellement ce que je ressent au fond. .
Chaque matin je me réveille en me disant
Jsuis la fille la plus chanceuse
Tes parfait. .
Tu me rend tellement heureuse ! ! !
Si y fallait qu je te laisse partir. .
Ou juste te faire du mal. .
Je me le pardonnerais jamais
Tes tellement important pour moi
Une chose est sure… Jtaime vraiment ! ! !
Plus les jours passent
Plus j’apprend a t’aimer. .
Plus je decouvre comment tu es
Plus l’amour que jai pour toi
Est de plus en plus grand ! ! !
Prend moi dans tes bras. .
Serre moi fort fort. . ne me lache surtout pas
Embrasse moi tendrement. .
Comme tu le fais si bien deja. .
Jtaime tellement comme sa. .
Ta changer ma vie. .
Ma facon d’etre. .
Ma facon dpenser. .
Et tous sa dans le plus positif des chemins a suivres. .
Tu est ma seule route. .
Celle que je veux suivre pour longtemps. .
Dans laquelle je vivrerai des hauts et des bas…
Mais aussi dans laquelle. .
Mon bonheur sera éternelle ! ! ! !
Sanoupower88

PostScriptum

Encore un poeme pour lamour de ma vie !


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

a si ty savε kɔmɑ̃ ʒmə sɑ̃s bjɛ̃ avεk twa.
tε mɔ̃n- ɑ̃ʒə, ma ʁεzɔ̃
mɔ̃n- amuʁ, ma pasjɔ̃.
ui sε dε paʁɔlə də ʃɑ̃sɔ̃
mε pø ɛ̃pɔʁtə. sε tεllmɑ̃ sə kə ʒə ʁəse o fɔ̃.
ʃakə matɛ̃ ʒə mə ʁevεjə ɑ̃ mə dizɑ̃
ʒsɥi la fijə la plys ʃɑ̃søzə
tε paʁfε.
ty mə ʁɑ̃ tεllmɑ̃ œʁøzə ! ! !
si i falε k ʒə tə lεsə paʁtiʁ.
u ʒystə tə fεʁə dy mal.
ʒə mə lə paʁdɔnəʁε ʒamε
tε tεllmɑ̃ ɛ̃pɔʁtɑ̃ puʁ mwa
ynə ʃozə ε syʁə… ʒtεmə vʁεmɑ̃ ! ! !
plys lε ʒuʁ pase
plys ʒapʁɑ̃t- a tεme.
plys ʒə dəkuvʁə kɔmɑ̃ ty ε
plys lamuʁ kə ʒε puʁ twa
ε də plysz- ɑ̃ plys ɡʁɑ̃ ! ! !
pʁɑ̃ mwa dɑ̃ tε bʁa.
seʁə mwa fɔʁ fɔʁ. nə mə laʃə syʁtu pa
ɑ̃bʁasə mwa tɑ̃dʁəmɑ̃.
kɔmə ty lə fε si bjɛ̃ dəʒa.
ʒtεmə tεllmɑ̃ kɔmə sa.
ta ʃɑ̃ʒe ma vi.
ma fakɔ̃ dεtʁə.
ma fakɔ̃ dpɑ̃se.
e tus sa dɑ̃ lə plys pozitif dε ʃəmɛ̃z- a sɥivʁə.
ty ε ma sələ ʁutə.
sεllə kə ʒə vø sɥivʁə puʁ lɔ̃tɑ̃.
dɑ̃ lakεllə ʒə vivʁəʁε dεz- oz- e dε ba…
mεz- osi dɑ̃ lakεllə.
mɔ̃ bɔnœʁ səʁa etεʁnεllə ! ! !