Poème-France.com

Poeme : DeuilDeuil

Aujourd’hui, 4 mois se sont écoulé,
Quatre mois depuis le jour où tu nous as quitté.
Personne ne s’attendais a tant d’égoïsme de la part du destin
Mais malgré tout nous effort réunis on n’y pouvait rien.

Ton départ a laissé en chacun de nous un grand vide
Qui auparavant était remplis d’amour pour une merveilleuse jeune fille
Mais chacun de nous sais à présent que tu n’es pas bien loin
Que tu veilles sur nous, et nous guide à chaque jour vers le droit chemin. ©

Jessica, Les Jours Sont Long Sans Toi À Nos Côtés, Tu Me Manque Trop !
Jessica Matani 1989-2005
Sara

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

oʒuʁdɥi viʁɡylə katʁə mwa sə sɔ̃t- ekule,
katʁə mwa dəpɥi lə ʒuʁ u ty nuz- a kite.
pεʁsɔnə nə satɑ̃dεz- a tɑ̃ deɡɔismə də la paʁ dy dεstɛ̃
mε malɡʁe tu nuz- efɔʁ ʁeyniz- ɔ̃ ni puvε ʁjɛ̃.

tɔ̃ depaʁ a lεse ɑ̃ ʃakœ̃ də nuz- œ̃ ɡʁɑ̃ vidə
ki opaʁavɑ̃ etε ʁɑ̃pli damuʁ puʁ ynə mεʁvεjøzə ʒənə fijə
mε ʃakœ̃ də nu sεz- a pʁezɑ̃ kə ty nε pa bjɛ̃ lwɛ̃
kə ty vεjə syʁ nu, e nu ɡidə a ʃakə ʒuʁ vεʁ lə dʁwa ʃəmɛ̃. kɔpiʁajt

ʒesika, lε ʒuʁ sɔ̃ lɔ̃ sɑ̃ twa a no kote, ty mə mɑ̃kə tʁo !
ʒesika matani milə nəf sɑ̃ katʁə vɛ̃- nəf tiʁε dø milə sɛ̃k