Poeme : Mémoire

Mémoire

Le bruit de la pluie tombant sur le sol
Ce matin me réveilla.
Un drôle de sentiment m’habitait
Je voulu trouver ce que c’étais
Mais j’en fus incapable
Et puis je me mis à penser,
La, coucher sur mon lit.
Les seules choses qui me venaient à l’esprit,
C’était toi, toi et ton sourire,
Tes blagues, sans oublier ton petit accent.
C’était ta bonne humeur constante,
Et ton petit caractère que tout le monde connaissait.

Je sais maintenant pourquoi je me sens si étrange
Parce qu’il y a 5 mois de ça,
Tu nous quittais sans prévenir,
Sans crier gare.
Nous laissant dans l’incompréhension
Et dans la peine.

Jamais je pourrais oublier
Ce que tu as été sur terre.
Et les moments passer avec toi
Même si aux souvenirs de ceux-ci
Je me sens envahis par une lourde peine.
Je sais qu’un jour
J’accepterais ton départ. ©

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Mémoire

  le=bruit=de=la=pluie=tom=bant=sur=le=sol 10
  ce=ma=tin=me=ré=veilla 6
  un=drôle=de=sen=ti=ment=m=ha=bi=tait 10
  je=vou=lu=trou=ver=ce=que=cé=tais 9
  mais=jen=fus=in=ca=pa=ble 7
  et=puis=je=me=mis=à=pen=ser 8
  la=cou=cher=sur=mon=lit 6
  les=seules=cho=ses=qui=me=ve=naient=à=les=prit 11
  cé=tait=toi=toi=et=ton=sou=ri=re 9
  tes=bla=gues=sans=ou=blier=ton=pe=tit=ac=cent 11
  cé=tait=ta=bonne=hu=meur=cons=tante 8
  et=ton=pe=tit=ca=rac=tère=que=tout=le=mon=de=con=nais=sait 15

  je=sais=mainte=nant=pour=quoi=je=me=sens=si=é=trange 12
  par=ce=quil=y=a=cinq=mois=de=ça 9
  tu=nous=quit=tais=sans=pré=ve=nir 8
  sans=cri=er=ga=re 5
  nous=lais=sant=dans=lin=com=préhen=sion 8
  et=dans=la=pei=ne 5

  ja=mais=je=pour=rais=ou=bli=er 8
  ce=que=tu=as=é=té=sur=terre 8
  et=les=moments=pas=ser=a=vec=toi 8
  même=si=aux=sou=ve=nirs=de=ceux=ci 9
  je=me=sens=en=va=his=par=une=lour=de=peine 11
  je=sais=quun=jour 4
  jac=cep=te=rais=ton=dé=part=co=py=right 10
 • Phonétique : Mémoire

  lə bʁɥi də la plɥi tɔ̃bɑ̃ syʁ lə sɔl
  sə matɛ̃ mə ʁevεja.
  œ̃ dʁolə də sɑ̃timɑ̃ mabitε
  ʒə vuly tʁuve sə kə setε
  mε ʒɑ̃ fy ɛ̃kapablə
  e pɥi ʒə mə miz- a pɑ̃se,
  la, kuʃe syʁ mɔ̃ li.
  lε sələ ʃozə ki mə vənε a lεspʁi,
  setε twa, twa e tɔ̃ suʁiʁə,
  tε blaɡ, sɑ̃z- ublje tɔ̃ pəti aksɑ̃.
  setε ta bɔnə ymœʁ kɔ̃stɑ̃tə,
  e tɔ̃ pəti kaʁaktεʁə kə tu lə mɔ̃də kɔnεsε.

  ʒə sε mɛ̃tənɑ̃ puʁkwa ʒə mə sɑ̃s si etʁɑ̃ʒə
  paʁsə kil i a sɛ̃k mwa də sa,
  ty nu kitε sɑ̃ pʁevəniʁ,
  sɑ̃ kʁje ɡaʁə.
  nu lεsɑ̃ dɑ̃ lɛ̃kɔ̃pʁeɑ̃sjɔ̃
  e dɑ̃ la pεnə.

  ʒamε ʒə puʁʁεz- ublje
  sə kə ty a ete syʁ teʁə.
  e lε mɔmɑ̃ pase avεk twa
  mεmə si o suvəniʁ də sø si
  ʒə mə sɑ̃sz- ɑ̃vai paʁ ynə luʁdə pεnə.
  ʒə sε kœ̃ ʒuʁ
  ʒaksεptəʁε tɔ̃ depaʁ. kɔpiʁajt
 • Syllabes Phonétique : Mémoire

  lə=bʁɥi=də=la=plɥi=tɔ̃=bɑ̃=syʁ=lə=sɔl 10
  sə=ma=tɛ̃=mə=ʁe=vε=ja 7
  œ̃=dʁo=lə=də=sɑ̃=ti=mɑ̃=ma=bi=tε 10
  ʒə=vu=ly=tʁu=ve=sə=kə=se=tε 9
  mε=ʒɑ̃=fy=ɛ̃=ka=pa=blə 7
  e=pɥi=ʒə=mə=mi=za=pɑ̃=se 8
  la=ku=ʃe=syʁ=mɔ̃=li 6
  lεsə=lə=ʃo=zə=ki=mə=və=nε=a=lεs=pʁi 11
  se=tε=twa=twa=e=tɔ̃=su=ʁi=ʁə 9
  tε=blaɡ=sɑ̃=zu=blje=tɔ̃=pə=ti=ak=sɑ̃ 10
  se=tε=ta=bɔ=nə=y=mœʁ=kɔ̃s=tɑ̃=tə 10
  e=tɔ̃pə=ti=ka=ʁak=tε=ʁə=kə=tu=lə=mɔ̃=də=kɔ=nε=sε 15

  ʒə=sε=mɛ̃tə=nɑ̃=puʁ=kwa=ʒə=mə=sɑ̃s=si=e=tʁɑ̃ʒə 12
  paʁ=sə=kil=i=a=sɛ̃k=mwa=də=sa 9
  ty=nu=ki=tε=sɑ̃=pʁe=və=niʁ 8
  sɑ̃=kʁj=e=ɡa=ʁə 5
  nu=lε=sɑ̃=dɑ̃=lɛ̃=kɔ̃=pʁe=ɑ̃=sj=ɔ̃ 10
  e=dɑ̃=la=pε=nə 5

  ʒa=mε=ʒə=puʁ=ʁε=zu=blj=e 8
  sə=kə=ty=a=e=te=syʁ=te=ʁə 9
  e=lε=mɔ=mɑ̃=pa=se=a=vεk=twa 9
  mε=mə=si=o=su=və=niʁ=də=sø=si 10
  ʒə=mə=sɑ̃s=zɑ̃=va=i=paʁ=ynə=luʁ=də=pεnə 11
  ʒə=sε=kœ̃=ʒuʁ 4
  ʒak=sεp=tə=ʁε=tɔ̃=de=paʁ=kɔ=pi=ʁajt 10

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
07/09/2005 00:19(F)Fleurlune Mimi(F)

c’est touchant...courage
la fleur de lune qui t’offre sa fleur du bonheur (f)

(k)(k)

Poème Mort
Publié le 31/08/2005 17:39

L'écrit contient 157 mots qui sont répartis dans 3 strophes.

Poete : Sara

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs