Poème-France.com

Poeme : Ton RegardTon Regard

OO°Oo

Là où ton regard s’échoue
Dans le bas de mes reins
Au creux de mon cou
Là où tu n’as peur de rien
Dans le fond de mes yeux
Tu exauses mes voeux
Là où tous tes sens s’éveillent
Ma bouche vermeille
S’appose sur toi mon Soleil
Souviens toi du goût de ma peau
Notre désir est une échapée belle
Dont la rareté est un joyaux
Prend en soin comme de ta prunelle
Et fais de cette douceur ton drapeau…

OO°Oo
Saralola

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

u dəɡʁe u

la u tɔ̃ ʁəɡaʁ seʃu
dɑ̃ lə ba də mε ʁɛ̃
o kʁø də mɔ̃ ku
la u ty na pœʁ də ʁjɛ̃
dɑ̃ lə fɔ̃ də mεz- iø
ty εɡzozə mε vø
la u tus tε sɑ̃s sevεje
ma buʃə vεʁmεjə
sapozə syʁ twa mɔ̃ sɔlεj
suvjɛ̃ twa dy ɡu də ma po
nɔtʁə deziʁ εt- ynə eʃape bεllə
dɔ̃ la ʁaʁəte εt- œ̃ ʒwajo
pʁɑ̃t- ɑ̃ swɛ̃ kɔmə də ta pʁynεllə
e fε də sεtə dusœʁ tɔ̃ dʁapo…

u dəɡʁe u