Poème-France.com

Poeme : A Toi Grand-PèreA Toi Grand-Père

23 juin 1997
Cette date reste gravée dans ma tête
Je t’ai vu te dégrader,
Je jour en jour sans pouvoir t’aider
Je souffre de ton absence
Dans ma vie il a un vide immense
Tu étais si important pour moi
Je n’ai pas eu l’occasion de partager mon bonheur avec toi
Maman me dit souvent que sur moi tu veilles,
Comme un ange tu protèges mon sommeille
Pourtant je n’arrive pas à ne plus pleurer
8 ans passés je n’arrive pas à cicatriser
La douleur est profonde
Et mes cris dans la nuit se fondent
Tu me manques toujours
Cependant je ressens ton amour
Cet amour me rend plus forte
Et je sais qu’un jour en ouvrant cette porte
Je te retrouverai de l’autre côté
Tu me tendras la main
Nous marcherons sur le même chemin
Nous serons ensemble pour l’éternité
Nous n’aurons plus besoin de nous quitter
Et nous vivrons tout les moments
Que nous ne pouvons vivre maintenant.

Je t’aime
Schnouks

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

vɛ̃t- tʁwa ʒɥɛ̃ milə nəf sɑ̃ katʁə vɛ̃- di- sεt
sεtə datə ʁεstə ɡʁave dɑ̃ ma tεtə
ʒə tε vy tə deɡʁade,
ʒə ʒuʁ ɑ̃ ʒuʁ sɑ̃ puvwaʁ tεde
ʒə sufʁə də tɔ̃n- absɑ̃sə
dɑ̃ ma vi il a œ̃ vidə imɑ̃sə
ty etε si ɛ̃pɔʁtɑ̃ puʁ mwa
ʒə nε pa y lɔkazjɔ̃ də paʁtaʒe mɔ̃ bɔnœʁ avεk twa
mamɑ̃ mə di suvɑ̃ kə syʁ mwa ty vεjə,
kɔmə œ̃n- ɑ̃ʒə ty pʁɔtεʒə mɔ̃ sɔmεjə
puʁtɑ̃ ʒə naʁivə pa a nə plys pləʁe
ɥit ɑ̃ pase ʒə naʁivə pa a sikatʁize
la dulœʁ ε pʁɔfɔ̃də
e mε kʁi dɑ̃ la nɥi sə fɔ̃de
ty mə mɑ̃k tuʒuʁ
səpɑ̃dɑ̃ ʒə ʁəsɛ̃ tɔ̃n- amuʁ
sεt amuʁ mə ʁɑ̃ plys fɔʁtə
e ʒə sε kœ̃ ʒuʁ ɑ̃n- uvʁɑ̃ sεtə pɔʁtə
ʒə tə ʁətʁuvəʁε də lotʁə kote
ty mə tɑ̃dʁa la mɛ̃
nu maʁʃəʁɔ̃ syʁ lə mεmə ʃəmɛ̃
nu səʁɔ̃z- ɑ̃sɑ̃blə puʁ letεʁnite
nu noʁɔ̃ plys bəzwɛ̃ də nu kite
e nu vivʁɔ̃ tu lε mɔmɑ̃
kə nu nə puvɔ̃ vivʁə mɛ̃tənɑ̃.

ʒə tεmə