Poeme-France : Lecture Écrit Mort

Poeme : A Toi Grand-Père

Poème Mort
Publié le 12/08/2005 14:18

L'écrit contient 174 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Schnouks

A Toi Grand-Père

23 juin 1997
Cette date reste gravée dans ma tête
Je t’ai vu te dégrader,
Je jour en jour sans pouvoir t’aider
Je souffre de ton absence
Dans ma vie il a un vide immense
Tu étais si important pour moi
Je n’ai pas eu l’occasion de partager mon bonheur avec toi
Maman me dit souvent que sur moi tu veilles,
Comme un ange tu protèges mon sommeille
Pourtant je n’arrive pas à ne plus pleurer
8 ans passés je n’arrive pas à cicatriser
La douleur est profonde
Et mes cris dans la nuit se fondent
Tu me manques toujours
Cependant je ressens ton amour
Cet amour me rend plus forte
Et je sais qu’un jour en ouvrant cette porte
Je te retrouverai de l’autre côté
Tu me tendras la main
Nous marcherons sur le même chemin
Nous serons ensemble pour l’éternité
Nous n’aurons plus besoin de nous quitter
Et nous vivrons tout les moments
Que nous ne pouvons vivre maintenant.

Je t’aime
 • Pieds Hyphénique: A Toi Grand-Père

  vingt=trois=juin=mil=le=neuf=cent=qua=tre=vingt=dix=sept 12
  cet=te=da=te=res=te=gra=vée=dans=ma=tê=te 12
  je=tai=vu=te=dé=gra=der 7
  je=jour=en=jour=sans=pou=voir=tai=der 9
  je=souf=fre=de=ton=ab=sen=ce 8
  dans=ma=vie=il=a=un=vi=de=im=men=se 11
  tu=é=tais=si=im=por=tant=pour=moi 9
  je=nai=pas=eu=loc=ca=sion=de=par=ta=ger=mon=bon=heur=a=vec=toi 17
  ma=man=me=dit=sou=vent=que=sur=moi=tu=vei=lles 12
  com=me=un=an=ge=tu=pro=tè=ges=mon=som=meille 12
  pour=tant=je=nar=ri=ve=pas=à=ne=plus=pleu=rer 12
  hu=it=ans=pas=sés=je=nar=rive=pas=à=ci=ca=tri=ser 14
  la=dou=leur=est=pro=fon=de 7
  et=mes=cris=dans=la=nuit=se=fondent 8
  tu=me=man=ques=tou=jours 6
  ce=pen=dant=je=res=sens=ton=a=mour 9
  cet=a=mour=me=rend=plus=for=te 8
  et=je=sais=quun=jour=en=ou=vrant=cet=te=por=te 12
  je=te=re=trou=ve=rai=de=lau=tre=cô=té 11
  tu=me=ten=dras=la=main 6
  nous=mar=che=rons=sur=le=mê=me=che=min 10
  nous=se=rons=en=sem=ble=pour=lé=ter=ni=té 11
  nous=nau=rons=plus=be=soin=de=nous=quit=ter 10
  et=nous=vi=vrons=tout=les=mo=ments 8
  que=nous=ne=pou=vons=vi=vre=main=te=nant 10

  je=tai=me 3
 • Phonétique : A Toi Grand-Père

  vɛ̃t- tʁwa ʒɥɛ̃ milə nəf sɑ̃ katʁə vɛ̃- di- sεt
  sεtə datə ʁεstə ɡʁave dɑ̃ ma tεtə
  ʒə tε vy tə deɡʁade,
  ʒə ʒuʁ ɑ̃ ʒuʁ sɑ̃ puvwaʁ tεde
  ʒə sufʁə də tɔ̃n- absɑ̃sə
  dɑ̃ ma vi il a œ̃ vidə imɑ̃sə
  ty etε si ɛ̃pɔʁtɑ̃ puʁ mwa
  ʒə nε pa y lɔkazjɔ̃ də paʁtaʒe mɔ̃ bɔnœʁ avεk twa
  mamɑ̃ mə di suvɑ̃ kə syʁ mwa ty vεjə,
  kɔmə œ̃n- ɑ̃ʒə ty pʁɔtεʒə mɔ̃ sɔmεjə
  puʁtɑ̃ ʒə naʁivə pa a nə plys pləʁe
  ɥit ɑ̃ pase ʒə naʁivə pa a sikatʁize
  la dulœʁ ε pʁɔfɔ̃də
  e mε kʁi dɑ̃ la nɥi sə fɔ̃de
  ty mə mɑ̃k tuʒuʁ
  səpɑ̃dɑ̃ ʒə ʁəsɛ̃ tɔ̃n- amuʁ
  sεt amuʁ mə ʁɑ̃ plys fɔʁtə
  e ʒə sε kœ̃ ʒuʁ ɑ̃n- uvʁɑ̃ sεtə pɔʁtə
  ʒə tə ʁətʁuvəʁε də lotʁə kote
  ty mə tɑ̃dʁa la mɛ̃
  nu maʁʃəʁɔ̃ syʁ lə mεmə ʃəmɛ̃
  nu səʁɔ̃z- ɑ̃sɑ̃blə puʁ letεʁnite
  nu noʁɔ̃ plys bəzwɛ̃ də nu kite
  e nu vivʁɔ̃ tu lε mɔmɑ̃
  kə nu nə puvɔ̃ vivʁə mɛ̃tənɑ̃.

  ʒə tεmə
 • Pieds Phonétique : A Toi Grand-Père

  vɛ̃t=tʁwa=ʒɥɛ̃=mi=lə=nəf=sɑ̃=ka=tʁə=vɛ̃=di=sεt 12
  sε=tə=da=tə=ʁεstə=ɡʁa=ve=dɑ̃=ma=tεtə 10
  ʒə=tε=vy=tə=de=ɡʁa=de 7
  ʒə=ʒuʁ=ɑ̃=ʒuʁ=sɑ̃=pu=vwaʁ=tε=de 9
  ʒə=su=fʁə=də=tɔ̃=nab=sɑ̃=sə 8
  dɑ̃=ma=vi=il=a=œ̃=vi=də=i=mɑ̃sə 10
  ty=e=tε=si=ɛ̃=pɔʁ=tɑ̃=puʁ=mwa 9
  ʒə=nε=pa=y=lɔ=ka=zjɔ̃də=paʁ=ta=ʒe=mɔ̃=bɔ=nœʁ=a=vεk=twa 16
  ma=mɑ̃mə=di=su=vɑ̃=kə=syʁ=mwa=ty=vεjə 10
  kɔməœ̃=nɑ̃=ʒə=ty=pʁɔ=tε=ʒə=mɔ̃=sɔ=mεjə 10
  puʁ=tɑ̃ʒə=na=ʁi=və=pa=a=nə=plys=plə=ʁe 11
  ɥ=it=ɑ̃=pase=ʒə=na=ʁi=və=pa=a=si=ka=tʁi=ze 14
  la=du=lœ=ʁə=ε=pʁɔ=fɔ̃=də 8
  e=mε=kʁi=dɑ̃=la=nɥi=sə=fɔ̃=de 9
  ty=mə=mɑ̃k=tu=ʒuʁ 5
  sə=pɑ̃=dɑ̃=ʒə=ʁə=sɛ̃=tɔ̃=na=muʁ 9
  sεt=a=muʁ=mə=ʁɑ̃=plys=fɔʁ=tə 8
  e=ʒə=sε=kœ̃=ʒuʁ=ɑ̃=nu=vʁɑ̃=sεtə=pɔʁtə 10
  ʒə=tə=ʁə=tʁuvə=ʁε=də=lo=tʁə=ko=te 10
  ty=mə=tɑ̃=dʁa=la=mɛ̃ 6
  nu=maʁ=ʃə=ʁɔ̃=syʁ=lə=mε=mə=ʃə=mɛ̃ 10
  nu=sə=ʁɔ̃=zɑ̃=sɑ̃blə=puʁ=le=tεʁ=ni=te 10
  nu=no=ʁɔ̃=plys=bə=zwɛ̃=də=nu=ki=te 10
  e=nu=vi=vʁɔ̃=tu=lε=mɔ=mɑ̃ 8
  kə=nu=nə=pu=vɔ̃=vi=vʁə=mɛ̃=tə=nɑ̃ 10

  ʒə=tε=mə 3

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
12/08/2005 14:20(F)Fleurlune Mimi(F)

ton grand pere serait tres heureux si il lisait ce poème 🙂 et fière aussi cependant chui sur qu’il veille sur toi la ou qu’il soit .
continu
mimi(k)