Poème-France.com

Poeme : Toutes Mes IdéesToutes Mes Idées

Toutes mes idées m’oppressent, me torturent et me lassent,
En face de moi un mur, je n’ai même plus d’espace,
Ca ricoche dans ma tête, je ne peux plus avancer,
J’ai perdu l’être cher, celle que j’ai tant aimé.

Et ces aiguilles qui trottent me donnent le tournis,
On dirait presque des notes mais c’est pas très joli,
Quand le temps te rattrape, c’est toujours lui qui gagne,
J’ai perdu cette bataille, j’voulais pas qu’elle s’en aille.

J’ai su porter pour deux et même presque pour trois,
Ce n’était pas un jeu, nos décisions des fois…
J’aurais du prendre ma chance, quand on est jeune tu sais ! ! !
Pour t’offrir cette alliance que tu as tant désirée.

Tous ces bonimenteurs, ces prédiseuses d’avenir,
Qui prennent l’argent du beurre, aurait pu nous prévenir,
De ne pas compter sur ceux qui t’ont monté contre moi
Il ne voulait qu’une chose, que je ne sois plus rien pour toi.

Mais ces aiguilles qui trottent ont déréglé mes envies,
Je ne connais pas les notes pour accorder nos vies,
Même si, fa, mi, ré, sol ça semble fa, si, la lire,
La je dé Croche, je ne vois plus ton sourire.
Sébille59

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

tutə mεz- ide mɔpʁəse, mə tɔʁtyʁe e mə lase,
ɑ̃ fasə də mwa œ̃ myʁ, ʒə nε mεmə plys dεspasə,
ka ʁikoʃə dɑ̃ ma tεtə, ʒə nə pø plysz- avɑ̃se,
ʒε pεʁdy lεtʁə ʃεʁ, sεllə kə ʒε tɑ̃ εme.

e sεz- εɡɥjə ki tʁɔte mə dɔne lə tuʁni,
ɔ̃ diʁε pʁεskə dε nɔtə mε sε pa tʁε ʒɔli,
kɑ̃ lə tɑ̃ tə ʁatʁapə, sε tuʒuʁ lɥi ki ɡaɲə,
ʒε pεʁdy sεtə batajə, ʒvulε pa kεllə sɑ̃n- ajə.

ʒε sy pɔʁte puʁ døz- e mεmə pʁεskə puʁ tʁwa,
sə netε pa œ̃ ʒø, no desizjɔ̃ dε fwa…
ʒoʁε dy pʁɑ̃dʁə ma ʃɑ̃sə, kɑ̃t- ɔ̃n- ε ʒənə ty sε ! ! !
puʁ tɔfʁiʁ sεtə aljɑ̃sə kə ty a tɑ̃ deziʁe.

tus sε bɔnimɑ̃tœʁ, sε pʁedizøzə davəniʁ,
ki pʁεne laʁʒe dy bəʁə, oʁε py nu pʁevəniʁ,
də nə pa kɔ̃te syʁ sø ki tɔ̃ mɔ̃te kɔ̃tʁə mwa
il nə vulε kynə ʃozə, kə ʒə nə swa plys ʁjɛ̃ puʁ twa.

mε sεz- εɡɥjə ki tʁɔte ɔ̃ deʁeɡle mεz- ɑ̃vi,
ʒə nə kɔnε pa lε nɔtə puʁ akɔʁde no vi,
mεmə si, fa, mi, ʁe, sɔl sa sɑ̃blə fa, si, la liʁə,
la ʒə de kʁoʃə, ʒə nə vwa plys tɔ̃ suʁiʁə.