Poème-France.com

Poeme : Pourquoi Tout Ça ?Pourquoi Tout Ça ?

Lui et moi longue histoire
Et quand mon cœur se noie de désespoir
Je pense à lui
Et à tout ce qu’il m’a dit
Il dit qu’il m’aime plus que tout
Est ce vrai je n’en sais rien du tout
Il n’est pas dans ses habitudes de mentir
Alors j’aimerai simplement lui dire
Que lui et moi sommes plus qu’amis
Mais nous ne seront sans doute plus amant
Car je tiens trop à lui
Et ne veux pas le perdre si bêtement
Si tu as peur que je t’oublie
Toi ou toutes nos folies
Je préfère alors te prévenir
Qu’ils sont de bons souvenirs
Je ne t’oublierais jamais
Car il est sur que je t’aimais !
Sentimentsdoux

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

lɥi e mwa lɔ̃ɡ istwaʁə
e kɑ̃ mɔ̃ kœʁ sə nwa də dezεspwaʁ
ʒə pɑ̃sə a lɥi
e a tu sə kil ma di
il di kil mεmə plys kə tu
ε sə vʁε ʒə nɑ̃ sε ʁjɛ̃ dy tu
il nε pa dɑ̃ sεz- abitydə də mɑ̃tiʁ
alɔʁ ʒεməʁε sɛ̃pləmɑ̃ lɥi diʁə
kə lɥi e mwa sɔmə plys kami
mε nu nə səʁɔ̃ sɑ̃ dutə plysz- amɑ̃
kaʁ ʒə tjɛ̃ tʁo a lɥi
e nə vø pa lə pεʁdʁə si bεtəmɑ̃
si ty a pœʁ kə ʒə tubli
twa u tutə no fɔli
ʒə pʁefεʁə alɔʁ tə pʁevəniʁ
kil sɔ̃ də bɔ̃ suvəniʁ
ʒə nə tubljəʁε ʒamε
kaʁ il ε syʁ kə ʒə tεmε !