Poème-France.com

Poeme : Pardonne MoiPardonne Moi

Un an que je le connais
A chaque fois meme scénario
C’est une faute je l’admet
Et dire oui était idiot
Mais cet homme est formidable
Et me mentir serait minable
A cause de lui j’ai perdu l’homme de ma vie
Et pourtant je recommence aujourd’hui
Au risque de perdre le nouvel homme que j’aime
Un homme qui m’aime quand même
Malgré tout ce qu’on lui a dit
Et je le trahi aujourd’hui
Pardonne moi mon amour
Et sache que je t’aimerai toujours
Mais dire non était trop dur
Et ton absence encore plus dur
Je ne te ferai pas souffrir
Car pour la première fois je vais mentir
Je ne te dirai rien
Et on verra si le destin
Nous laisse ensemble pour l’éternité
Je voudrais bien essayer…
Sentimentsdoux

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

œ̃n- ɑ̃ kə ʒə lə kɔnε
a ʃakə fwa məmə senaʁjo
sεt- ynə fotə ʒə ladmε
e diʁə ui etε idjo
mε sεt ɔmə ε fɔʁmidablə
e mə mɑ̃tiʁ səʁε minablə
a kozə də lɥi ʒε pεʁdy lɔmə də ma vi
e puʁtɑ̃ ʒə ʁəkɔmɑ̃sə oʒuʁdɥi
o ʁiskə də pεʁdʁə lə nuvεl ɔmə kə ʒεmə
œ̃n- ɔmə ki mεmə kɑ̃ mεmə
malɡʁe tu sə kɔ̃ lɥi a di
e ʒə lə tʁai oʒuʁdɥi
paʁdɔnə mwa mɔ̃n- amuʁ
e saʃə kə ʒə tεməʁε tuʒuʁ
mε diʁə nɔ̃ etε tʁo dyʁ
e tɔ̃n- absɑ̃sə ɑ̃kɔʁə plys dyʁ
ʒə nə tə fəʁε pa sufʁiʁ
kaʁ puʁ la pʁəmjεʁə fwa ʒə vε mɑ̃tiʁ
ʒə nə tə diʁε ʁjɛ̃
e ɔ̃ veʁa si lə dεstɛ̃
nu lεsə ɑ̃sɑ̃blə puʁ letεʁnite
ʒə vudʁε bjɛ̃ esεje…