Poème-France.com

Poeme : Seul Dans L’OmbreSeul Dans L’Ombre

Maintenant je vais te raconter tout ce que j’ai fait pour toi
J’ai sacrifie ma vie pour que tu sois enfin heureuse et tu ne m’entends toujours pas je suis seul encore une fois criant, dupant et saignant pour toi je te suit partout sans que tu me scrute et sa me tue
Peut-être que je me réveillerai pour une fois à cote de toi non c’est un rêve qui ne peut arrive
Je dois percer le jour pour enfin voir de la lumière pour entendre ta voix qui me donne l’envie de vivre encore tu ne peux pas me laisser tombe comme ça sauve moi des ténèbres sans ton amour mon âme abandonnera mon corps froid s’il te plait ne me laisse pas mourir ici… .
Quand tu pleurais j’essuyais toutes tes larmes
J’ai tenu ta main pendant toutes ces années et c’est comme ça que tu me remercies
C’est la fin mon âme me lâche vide de l’intérieur je sais que tu est encore là
Mais c’est pas maintenant qu’il faut pleure
A dieu… .
Shadow

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

mɛ̃tənɑ̃ ʒə vε tə ʁakɔ̃te tu sə kə ʒε fε puʁ twa
ʒε sakʁifi ma vi puʁ kə ty swaz- ɑ̃fɛ̃ œʁøzə e ty nə mɑ̃tɑ̃ tuʒuʁ pa ʒə sɥi səl ɑ̃kɔʁə ynə fwa kʁjɑ̃, dypɑ̃ e sεɲɑ̃ puʁ twa ʒə tə sɥi paʁtu sɑ̃ kə ty mə skʁytə e sa mə tɥ
pø tεtʁə kə ʒə mə ʁevεjʁε puʁ ynə fwaz- a kɔtə də twa nɔ̃ sεt- œ̃ ʁεvə ki nə pø aʁivə
ʒə dwa pεʁse lə ʒuʁ puʁ ɑ̃fɛ̃ vwaʁ də la lymjεʁə puʁ ɑ̃tɑ̃dʁə ta vwa ki mə dɔnə lɑ̃vi də vivʁə ɑ̃kɔʁə ty nə pø pa mə lεse tɔ̃bə kɔmə sa sovə mwa dε tenεbʁə- sɑ̃ tɔ̃n- amuʁ mɔ̃n- amə abɑ̃dɔnəʁa mɔ̃ kɔʁ fʁwa sil tə plε nə mə lεsə pa muʁiʁ isi…
kɑ̃ ty pləʁε ʒesyiε tutə tε laʁmə
ʒε təny ta mɛ̃ pɑ̃dɑ̃ tutə sεz- anez- e sε kɔmə sa kə ty mə ʁəmεʁsi
sε la fɛ̃ mɔ̃n- amə mə laʃə vidə də lɛ̃teʁjœʁ ʒə sε kə ty εt- ɑ̃kɔʁə la
mε sε pa mɛ̃tənɑ̃ kil fo plœʁə
a djø…