Poème-France.com

Poeme : Fusion A 2Fusion A 2

ßØÐÎ_LøV£ une etoile Sali ki brisera mon cœur
ßØÐÎ_LøV£
Une larme c interdit
Shadow
T comme une déesse de l’amour qui ma pri mon ame parce que je n lui e pa donne l’amour qu’elle meritte
ßØÐÎ_LøV£
A travers t larme Je voi un lame ki traverse mon cœur ss oublié de le brizé a cet heure
ßØÐÎ_LøV£
Cette larme est une goutte de cette immensité salé de cette eau troublé ki portan brille a en avoir un pouvoir : celui de me gardé amoureuz
Shadow
Ne pas entendre ta si belle voix c comme S’Enfoncer SOUS TERRE
J’ai pleuré 50 mille larmes pour enfin croire en notre amour

ßØÐÎ_LøV£
Mai une seule a sufi a me faire mourir plus jamais c
Bijou ne doive coulé ss peine de me brizé
Shadow
Entendre ta belle voix ma donne l’envi de percer le jour
Pour commence notre nouvelle vie

ßØÐÎ_LøV£

Cette vie ki sera réelle puisse t elle être éternelle pour ka jms
Ma voi fusionne avec t larme
Shadow
Lorsque les goûtes de mes larmes tombent racontent une histoire Dans mon champs de fleurs en papier
Et de nuages sucrés plein de berceuses
ßØÐÎ_LøV£
Je ne suis plus k’1 petite fille alors ki regarde enchanté ce décor de conte de fé je voi ds t larme ce ke raconte lé belle histoire
Shadow
Sauf qu’il fo prier pour que c histoires ne séparera pas notre amour solide
ßØÐÎ_LøV£
Je né poin bezoin de priére je croi en toi je croi en ns solide né poin likide la vapeur de notre amour ne pe s’envolé pri o piége par la pureté de ton cœur
Shadow
Déesse de lumière imaginaire encore une fois je te remercie parce que je ne croi plus en moi et c toi qui me donne encore la vie
ßØÐÎ_LøV£
Je vie en toi grâce a cette larme je ne sui poin une déesse si ce né la déesse de ton cœur ki malgré tte lé barrière restera solidement pré de ton ame méme la mer déchainé ne poura me décroché de cet amour si for ké le notre
Shadow
Te voir murmurées à mes oreilles arrête toutes mes souffrances et mes douleurs puis je faire quelque chose pour toi ?
ßØÐÎ_LøV£
Tu pe juste me careC ne pa me laiC ne pa partir promé moi
Un amour de tjs poin d’un jour pe tu faire de c promesse
D’un réve une réalité ?
Shadow
Pas de repos tant que je n’aurai pas trouvé la réponse c trop
Difficile pour moi Je suis mort dans mes rêves mais j’accomplire
Ma mission
ßØÐÎ_LøV£ dit :
J’attendrais ce jour ou plus rien ne nous séparera ou les larme ne couleron plu pour enfin te dire « notre amour durera tjs »
Shadow
Au plus profond ça ma fait mal d’entendre tout c mots plein de bonte et que notre « amour durera tjs »
ßØÐÎ_LøV£ dit :
Ce mal biento sera un Bien puiska jamé je vivré en toi a jamé tu vivra en moi et ce jour la « toi et moi » deviendra « nous » pour ne plu jamé se séparé
Shadow
CELLE QUE J’AIME M’a mise à genoux mais Tout l’amour que tu donnes te reviendras
ßØÐÎ_LøV£ dit :
Je ne veu poin te partaG mai si ns ne some pa pré a aimé tjs ren moi mon amour et attendon ke le jour se couche pour se retrouV et s’aimé une nui a l’infini
Shadow
Puisque c comme sa regarde mon ciel violet voler au-dessus de nous pour nous emporte jusqua l’infini
ßØÐÎ_LøV£ dit :
N’ayons poin de limite aimon ns simplemen ds cette nui noir ke fai brillé notre amour afin de kil fasse jour en pleine nuit et ke ns n’ayon plu peur de s’échanG no cœur
Shadow

PostScriptum

J’ai f ce poeme avec la belle body love


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

i suliɲe lv livʁəz- ynə ətwalə sali ki bʁizəʁa mɔ̃ kœʁ
i suliɲe lv livʁə
ynə laʁmə se ɛ̃tεʁdi
ʃadɔw
te kɔmə ynə deεsə də lamuʁ ki ma pʁi mɔ̃n- amə paʁsə kə ʒə εn lɥi ə pa dɔnə lamuʁ kεllə məʁitə
i suliɲe lv livʁə
a tʁavεʁ te laʁmə ʒə vwa œ̃ lamə ki tʁavεʁsə mɔ̃ kœʁ εs εs ublje də lə bʁize a sεt œʁ
i suliɲe lv livʁə
sεtə laʁmə εt- ynə ɡutə də sεtə imɑ̃site sale də sεtə o tʁuble ki pɔʁtɑ̃ bʁijə a ɑ̃n- avwaʁ œ̃ puvwaʁ : səlɥi də mə ɡaʁde amuʁøz
ʃadɔw
nə pa ɑ̃tɑ̃dʁə ta si bεllə vwa se kɔmə sɑ̃fɔ̃se su teʁə
ʒε pləʁe sɛ̃kɑ̃tə milə laʁmə- puʁ ɑ̃fɛ̃ kʁwaʁə ɑ̃ nɔtʁə amuʁ

i suliɲe lv livʁə
mε ynə sələ a syfi a mə fεʁə muʁiʁ plys ʒamε se
biʒu nə dwavə kule εs εs pεnə də mə bʁize
ʃadɔw
ɑ̃tɑ̃dʁə ta bεllə vwa ma dɔnə lɑ̃vi də pεʁse lə ʒuʁ
puʁ kɔmɑ̃sə nɔtʁə nuvεllə vi

i suliɲe lv livʁə

sεtə vi ki səʁa ʁeεllə pɥisə te εllə εtʁə etεʁnεllə puʁ ka ʒi εm εs
ma vwa fyzjɔnə avεk te laʁmə
ʃadɔw
lɔʁskə lε ɡutə də mε laʁmə- tɔ̃be ʁakɔ̃te ynə istwaʁə dɑ̃ mɔ̃ ʃɑ̃ də flœʁz- ɑ̃ papje
e də nɥaʒə sykʁe plɛ̃ də bεʁsøzə
i suliɲe lv livʁə
ʒə nə sɥi plys kœ̃ pətitə fijə alɔʁ ki ʁəɡaʁdə ɑ̃ʃɑ̃te sə dekɔʁ də kɔ̃tə də fe ʒə vwa de εs te laʁmə sə kə ʁakɔ̃tə le bεllə istwaʁə
ʃadɔw
sof kil fo pʁje puʁ kə se istwaʁə nə sepaʁəʁa pa nɔtʁə amuʁ sɔlidə
i suliɲe lv livʁə
ʒə ne pwɛ̃ bəzwɛ̃ də pʁjeʁə ʒə kʁwa ɑ̃ twa ʒə kʁwa ɑ̃ εn εs sɔlidə ne pwɛ̃ likidə la vapœʁ də nɔtʁə amuʁ nə pə sɑ̃vɔle pʁi o pjeʒə paʁ la pyʁəte də tɔ̃ kœʁ
ʃadɔw
deεsə də lymjεʁə imaʒinεʁə ɑ̃kɔʁə ynə fwa ʒə tə ʁəmεʁsi paʁsə kə ʒə nə kʁwa plysz- ɑ̃ mwa e se twa ki mə dɔnə ɑ̃kɔʁə la vi
i suliɲe lv livʁə
ʒə vi ɑ̃ twa ɡʁasə a sεtə laʁmə ʒə nə sɥi pwɛ̃ ynə deεsə si sə ne la deεsə də tɔ̃ kœʁ ki malɡʁe tə le baʁjεʁə ʁεstəʁa sɔlidəmɑ̃ pʁe də tɔ̃n- amə memə la mεʁ deʃεne nə puʁa mə dekʁoʃe də sεt amuʁ si fɔʁ ke lə nɔtʁə
ʃadɔw
tə vwaʁ myʁmyʁez- a mεz- ɔʁεjəz- aʁεtə tutə mε sufʁɑ̃səz- e mε dulœʁ pɥi ʒə fεʁə kεlkə ʃozə puʁ twa ?
i suliɲe lv livʁə
ty pə ʒystə mə kaʁεk nə pa mə lεk nə pa paʁtiʁ pʁɔme mwa
œ̃n- amuʁ də te ʒi εs pwɛ̃ dœ̃ ʒuʁ pə ty fεʁə də se pʁɔmεsə
dœ̃ ʁevə ynə ʁealite ?
ʃadɔw
pa də ʁəpo tɑ̃ kə ʒə noʁε pa tʁuve la ʁepɔ̃sə se tʁo
difisilə puʁ mwa ʒə sɥi mɔʁ dɑ̃ mε ʁεvə mε ʒakɔ̃pliʁə
ma misjɔ̃
i suliɲe lv livʁə- di :
ʒatɑ̃dʁε sə ʒuʁ u plys ʁjɛ̃ nə nu sepaʁəʁa u lε laʁmə nə kuləʁɔ̃ ply puʁ ɑ̃fɛ̃ tə diʁə « nɔtʁə amuʁ dyʁəʁa tʒs »
ʃadɔw
o plys pʁɔfɔ̃ sa ma fε mal dɑ̃tɑ̃dʁə tu se mo plɛ̃ də bɔ̃tə e kə nɔtʁə « amuʁ dyʁəʁa tʒs »
i suliɲe lv livʁə- di :
sə mal bjɛ̃to səʁa œ̃ bjɛ̃ pɥiska ʒame ʒə vivʁe ɑ̃ twa a ʒame ty vivʁa ɑ̃ mwa e sə ʒuʁ la « twa e mwa » dəvjɛ̃dʁa « nus » puʁ nə ply ʒame sə sepaʁe
ʃadɔw
sεllə kə ʒεmə ma mizə a ʒənu mε tu lamuʁ kə ty dɔnə tə ʁəvjɛ̃dʁa
i suliɲe lv livʁə- di :
ʒə nə vø pwɛ̃ tə paʁtaɡ mε si εn εs nə sɔmə pa pʁe a εme te ʒi εs ʁεn mwa mɔ̃n- amuʁ e atɑ̃dɔ̃ kə lə ʒuʁ sə kuʃə puʁ sə ʁətʁuv e sεme ynə nɥi a lɛ̃fini
ʃadɔw
pɥiskə se kɔmə sa ʁəɡaʁdə mɔ̃ sjεl vjɔlε vɔle o dəsy də nu puʁ nuz- ɑ̃pɔʁtə ʒyska lɛ̃fini
i suliɲe lv livʁə- di :
nεjɔ̃ pwɛ̃ də limitə εmɔ̃ εn εs sɛ̃pləmɛ̃ de εs sεtə nɥi nwaʁ kə fε bʁije nɔtʁə amuʁ afɛ̃ də kil fasə ʒuʁ ɑ̃ plεnə nɥi e kə εn εs nεjɔ̃ ply pœʁ də seʃɑ̃ɡ no kœʁ