Poème-France.com

Poeme : Comment J’Ai Pu CroireComment J’Ai Pu Croire

Je ne sais pas comment j’ai fais pour croire un instant
Que tu poserais les yeux sur moi
Que tu remarquerais que je suis la
Je n’avais pas vu ca si innocent

J’avais si confiance en moi, pour une fois
Alors je me suis crue forte, comme un roi
Pourtant, je n’étais rien de plus
Qu’une simple fille parmis tant, et ca me tue

Je n’ai pas vu que je me détruisais,
En essayant d’etre ce que tu aimais
Et en croyant que je te plairais
Si seulement j’avais su que je me trompais…
*shadow*

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə nə sε pa kɔmɑ̃ ʒε fε puʁ kʁwaʁə œ̃n- ɛ̃stɑ̃
kə ty pozəʁε lεz- iø syʁ mwa
kə ty ʁəmaʁkəʁε kə ʒə sɥi la
ʒə navε pa vy ka si inɔse

ʒavε si kɔ̃fjɑ̃sə ɑ̃ mwa, puʁ ynə fwa
alɔʁ ʒə mə sɥi kʁy fɔʁtə, kɔmə œ̃ ʁwa
puʁtɑ̃, ʒə netε ʁjɛ̃ də plys
kynə sɛ̃plə fijə paʁmi tɑ̃, e ka mə tɥ

ʒə nε pa vy kə ʒə mə detʁɥizε,
ɑ̃n- esεjɑ̃ dεtʁə sə kə ty εmε
e ɑ̃ kʁwajɑ̃ kə ʒə tə plεʁε
si sələmɑ̃ ʒavε sy kə ʒə mə tʁɔ̃pε…