Poème-France.com

Poeme : Ombre Je Suis Devenu…Ombre Je Suis Devenu…

Pars si tu veux, je ne te retiendrais pas…
Mais tu n’auras plus de nouvelles de moi…
Je suis devenu une ombre
Derrière tes pas et dans ton cœur…
Cette ombre planera…

Je suis une ombre grâce à toi…
Je ne regrettes rien par rapport à notre HISTOIRE…

J’aimerais tellement qu’elle se termine sur une chanson que nous adorons tous les deux…
Avant de partir rejoindre certaines autres ombres,
J’emporte avec moi ton image
En signe de désepoir…
Et peut-être qu’un soir tu verra briller mes yeux dans le noir…

Cela ne sera pas dans un songe ou dans un mirage
Je pars, je troune le dos à cette tourmente…
Tu hante mes pas…

Je regrettes que tu décides cela…
Shadows Of Night

PostScriptum

mon Ange tu resteras, même si je dois partir loin de toi…


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

paʁ si ty vø, ʒə nə tə ʁətjɛ̃dʁε pa…
mε ty noʁa plys də nuvεllə də mwa…
ʒə sɥi dəvəny ynə ɔ̃bʁə
dəʁjεʁə tε pa e dɑ̃ tɔ̃ kœʁ…
sεtə ɔ̃bʁə planəʁa…

ʒə sɥiz- ynə ɔ̃bʁə ɡʁasə a twa…
ʒə nə ʁəɡʁεtə ʁjɛ̃ paʁ ʁapɔʁ a nɔtʁə istwaʁə…

ʒεməʁε tεllmɑ̃ kεllə sə tεʁminə syʁ ynə ʃɑ̃sɔ̃ kə nuz- adɔʁɔ̃ tus lε dø…
avɑ̃ də paʁtiʁ ʁəʒwɛ̃dʁə sεʁtεnəz- otʁəz- ɔ̃bʁə,
ʒɑ̃pɔʁtə avεk mwa tɔ̃n- imaʒə
ɑ̃ siɲə də dezpwaʁ…
e pø tεtʁə kœ̃ swaʁ ty veʁa bʁije mεz- iø dɑ̃ lə nwaʁ…

səla nə səʁa pa dɑ̃z- œ̃ sɔ̃ʒə u dɑ̃z- œ̃ miʁaʒə
ʒə paʁ, ʒə tʁunə lə doz- a sεtə tuʁmɑ̃tə…
ty-ɑ̃tə mε pa…

ʒə ʁəɡʁεtə kə ty desidə səla…