Poème-France.com

Poeme : Souffrance DisparueSouffrance Disparue

En mon cœur la douleur a disparue…
Elle a fait place à un bonheur absolu…
Ma vie n’est plus vide…
Tu comble mon cœur de joie la plus pure et la plus lipide qui soit…

Je ne suis plus en colère envers l’ange qui m’a quitté…
Car cela m’a servi, mes yeux se sont ouverts sur la limite du temps…
Plus jamais je ne souhaites pleurer…

Je t’aime tant…

Mes veines ne saignent plus, mon cœur encore un peu…

Je verse des larmes, car mes yeux ne te voient pas…

Je suis heureux avec toi…

Je t’aime de tout mon être…

Sans Toi, mon ange adoré, je n’existe pas…
Shadows Of Night

PostScriptum

une semaine et deux jours de bonheur… JTM


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ɑ̃ mɔ̃ kœʁ la dulœʁ a dispaʁy…
εllə a fε plasə a œ̃ bɔnœʁ absɔly…
ma vi nε plys vidə…
ty kɔ̃blə mɔ̃ kœʁ də ʒwa la plys pyʁə e la plys lipidə ki swa…

ʒə nə sɥi plysz- ɑ̃ kɔlεʁə ɑ̃vεʁ lɑ̃ʒə ki ma kite…
kaʁ səla ma sεʁvi, mεz- iø sə sɔ̃t- uvεʁ syʁ la limitə dy tɑ̃…
plys ʒamε ʒə nə suεtə pləʁe…

ʒə tεmə tɑ̃…

mε vεnə nə sεɲe plys, mɔ̃ kœʁ ɑ̃kɔʁə œ̃ pø…

ʒə vεʁsə dε laʁmə, kaʁ mεz- iø nə tə vwae pa…

ʒə sɥiz- œʁøz- avεk twa…

ʒə tεmə də tu mɔ̃n- εtʁə…

sɑ̃ twa, mɔ̃n- ɑ̃ʒə adɔʁe, ʒə nεɡzistə pa…