Poème-France.com

Poeme : You, My Dreams…You, My Dreams…

Tu es là à mes côtés…
Je me sens en sécurité…
Je sais que ma vie n’est plus en danger…

Je désire tant te voir…
J’en est l’espoir…
La vie en moi n’est plus aussi noire…

I hope so…

Ma peur n’existe plus…
Depuis que je t’es vu…

I hope so…

Tu me rejoinds dans mes rêves…
Je désires tellement qu’il n’y ai pas de trêves…

Je formerai dans tes yeux…
Des étoiles à en faire pâlir les cieux…

Je ne peux utiliser les mots « JE T’AIME », car ils ne sont pas assez fort pour définir mon amour pour TOI…

I hope so see you…

I love you
Shadows Of Night

PostScriptum

Pour TOI, lapetitedingue que j’aime de tout mon coeur…


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ty ε la a mε kote…
ʒə mə sɑ̃sz- ɑ̃ sekyʁite…
ʒə sε kə ma vi nε plysz- ɑ̃ dɑ̃ʒe…

ʒə deziʁə tɑ̃ tə vwaʁ…
ʒɑ̃n- ε lεspwaʁ…
la vi ɑ̃ mwa nε plysz- osi nwaʁə…

i ɔpə so…

ma pœʁ nεɡzistə plys…
dəpɥi kə ʒə tε vy…

i ɔpə so…

ty mə ʁəʒwɛ̃d dɑ̃ mε ʁεvə…
ʒə deziʁə tεllmɑ̃ kil ni ε pa də tʁεvə…

ʒə fɔʁməʁε dɑ̃ tεz- iø…
dεz- etwaləz- a ɑ̃ fεʁə paliʁ lε sjø…

ʒə nə pøz- ytilize lε mɔts « ʒə tεmə », kaʁ il nə sɔ̃ pa ase fɔʁ puʁ definiʁ mɔ̃n- amuʁ puʁ twa…

i ɔpə so si iu…

i lɔvə iu