Poème-France.com

Poeme : AngeAnge

Tu éloignes de moi les larmes…
Sans toi mon Ange, je n’aurais plus eu d’âme…
Tu as éloigné la lames de mon visage…
Sans toi mon Ange, mon corp aurais subi un carnage…
Je te donne mon cœur…
Je veux retrouver le bonheur que j’avais perdu…
Grâce à toi mon Ange, je ne suis plus tourmenté par le passé…
Mes veines ont été tranchées, mais tu m’as sauvé…
Comment pourrais-je te remercier ?
Tu me redonne l’espoir de croire encore à l’Amour…
Tu me redonne goût à la vie…
Tu réchauffes ce cœur qui se glassait…
Il t’appartient…
Shadows Of Night

PostScriptum

Ce poème est pour la personne que j’aime.


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ty elwaɲə də mwa lε laʁmə…
sɑ̃ twa mɔ̃n- ɑ̃ʒə, ʒə noʁε plysz- y damə…
ty a elwaɲe la lamə də mɔ̃ vizaʒə…
sɑ̃ twa mɔ̃n- ɑ̃ʒə, mɔ̃ kɔʁp oʁε sybi œ̃ kaʁnaʒə…
ʒə tə dɔnə mɔ̃ kœʁ…
ʒə vø ʁətʁuve lə bɔnœʁ kə ʒavε pεʁdy…
ɡʁasə a twa mɔ̃n- ɑ̃ʒə, ʒə nə sɥi plys tuʁmɑ̃te paʁ lə pase…
mε vεnəz- ɔ̃ ete tʁɑ̃ʃe, mε ty ma sove…
kɔmɑ̃ puʁʁε ʒə tə ʁəmεʁsje ?
ty mə ʁədɔnə lεspwaʁ də kʁwaʁə ɑ̃kɔʁə a lamuʁ…
ty mə ʁədɔnə ɡu a la vi…
ty ʁeʃofə sə kœʁ ki sə ɡlasε…
il tapaʁtjɛ̃…