Poème-France.com

Poeme : Mon Petit AngeMon Petit Ange

Mon ange, pauvre petit ange
Pourquoi te fais-tu souffrir ?
Mon ange, pauvre petit ange
Ce n’est pourtant pas le pire

Et tu t’es envolé si jeune
Déployant, vers moi, tes ailes
Tu ne pensais être si seul
Perdu, dans notre bout de ciel

Mon ange, toi mon petit ange
Tu te débats encore et encore
Voulant m’échapper, doux petit ange
Tu voudrais retrouver ton corps

Mais… mon ange, oh mon bel ange
Tu es à moi, et je te garde
Mon ange, mon bel ange
Ma compagne, mon amour, regarde
Oui, regarde moi, ne pleure pas

Cesse de gémir et de crier
Cesse de te débattre et de pleurer
Tu te fais du mal pour rien
Car je t’ai, jusqu’à la fin

Mon ange, pauvre petit ange
Pourquoi te fais-tu souffrir ?
Mon ange, pauvre petit ange
Ce n’est pourtant pas le pire
Que d’être pour l’éternité avec moi…
Sheris

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

mɔ̃n- ɑ̃ʒə, povʁə pəti ɑ̃ʒə
puʁkwa tə fε ty sufʁiʁ ?
mɔ̃n- ɑ̃ʒə, povʁə pəti ɑ̃ʒə
sə nε puʁtɑ̃ pa lə piʁə

e ty tε ɑ̃vɔle si ʒənə
deplwajɑ̃, vεʁ mwa, tεz- εlə
ty nə pɑ̃sεz- εtʁə si səl
pεʁdy, dɑ̃ nɔtʁə bu də sjεl

mɔ̃n- ɑ̃ʒə, twa mɔ̃ pəti ɑ̃ʒə
ty tə debaz- ɑ̃kɔʁə e ɑ̃kɔʁə
vulɑ̃ meʃape, du pəti ɑ̃ʒə
ty vudʁε ʁətʁuve tɔ̃ kɔʁ

mε… mɔ̃n- ɑ̃ʒə, ɔ mɔ̃ bεl ɑ̃ʒə
ty ε a mwa, e ʒə tə ɡaʁdə
mɔ̃n- ɑ̃ʒə, mɔ̃ bεl ɑ̃ʒə
ma kɔ̃paɲə, mɔ̃n- amuʁ, ʁəɡaʁdə
ui, ʁəɡaʁdə mwa, nə plœʁə pa

sεsə də ʒemiʁ e də kʁje
sεsə də tə debatʁə e də pləʁe
ty tə fε dy mal puʁ ʁjɛ̃
kaʁ ʒə tε, ʒyska la fɛ̃

mɔ̃n- ɑ̃ʒə, povʁə pəti ɑ̃ʒə
puʁkwa tə fε ty sufʁiʁ ?
mɔ̃n- ɑ̃ʒə, povʁə pəti ɑ̃ʒə
sə nε puʁtɑ̃ pa lə piʁə
kə dεtʁə puʁ letεʁnite avεk mwa…