Poème-France.com

Poeme : VendrediVendredi

Vendredi c’étais hier juste la derrière
Tu t’en vas je t’interpelle
Soucieuse mais rebelle
Ton visage sous les réverbères

Autour de moi le vide, l’espace
Le monde d’un coup s’efface

Ne restent que toi et moi
Sur une île d’espoir, il était une fois

Puis trop de choses à te dire
Tu es si près et déjà si loin
Surtout me retenir ne pas m’emporter
Ne pas t’enlacer ne pas t’embrasser
Te glisser deux mots tu me manques
En réponse, tu doute est ce vrai ?

Oh oui et cela dépasse l’affirmation
En moi une déflagration
Plus loin que ton imagination

Davantage au plus haut degrés
Ca me prend les tripes au fond de ma planque
Te chanter ma ballade puis t’enlever
Que faire pour te le prouver
Ma main ose une caresse un besoin
Qui me possède entre en moi tel un élixir

Mon destin est à porter de tes mains
Mes jours mes nuits sont a toi

Mes attentes a l’affût d’un moindre consentement
Dis moi ! Dis moi ! oui dans un chuchotement

Je ne peux faire ce pas que tu ne fait point toi
Patiente aujourd’hui hier et encore demain et demain

A l’infini
Sheron

PostScriptum

Tendrement et durement


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

vɑ̃dʁədi setεz- jεʁ ʒystə la dəʁjεʁə
ty tɑ̃ va ʒə tɛ̃tεʁpεllə
susjøzə mε ʁəbεllə
tɔ̃ vizaʒə su lε ʁevεʁbεʁə

otuʁ də mwa lə vidə, lεspasə
lə mɔ̃də dœ̃ ku sefasə

nə ʁεste kə twa e mwa
syʁ ynə ilə dεspwaʁ, il etε ynə fwa

pɥi tʁo də ʃozəz- a tə diʁə
ty ε si pʁεz- e deʒa si lwɛ̃
syʁtu mə ʁətəniʁ nə pa mɑ̃pɔʁte
nə pa tɑ̃lase nə pa tɑ̃bʁase
tə ɡlise dø mo ty mə mɑ̃k
ɑ̃ ʁepɔ̃sə, ty dutə ε sə vʁε ?

ɔ ui e səla depasə lafiʁmasjɔ̃
ɑ̃ mwa ynə deflaɡʁasjɔ̃
plys lwɛ̃ kə tɔ̃n- imaʒinasjɔ̃

davɑ̃taʒə o plys-o dəɡʁe
ka mə pʁɑ̃ lε tʁipəz- o fɔ̃ də ma plɑ̃kə
tə ʃɑ̃te ma baladə pɥi tɑ̃ləve
kə fεʁə puʁ tə lə pʁuve
ma mɛ̃ ozə ynə kaʁεsə œ̃ bəzwɛ̃
ki mə pɔsεdə ɑ̃tʁə ɑ̃ mwa tεl œ̃n- eliksiʁ

mɔ̃ dεstɛ̃ εt- a pɔʁte də tε mɛ̃
mε ʒuʁ mε nɥi sɔ̃t- a twa

mεz- atɑ̃təz- a lafy dœ̃ mwɛ̃dʁə kɔ̃sɑ̃təmɑ̃
di mwa ! di mwa ! ui dɑ̃z- œ̃ ʃyʃɔtəmɑ̃

ʒə nə pø fεʁə sə pa kə ty nə fε pwɛ̃ twa
pasjɑ̃tə oʒuʁdɥi jεʁ e ɑ̃kɔʁə dəmɛ̃ e dəmɛ̃

a lɛ̃fini