Poème-France.com

Poeme : Je VoudraisJe Voudrais

Contre ta poitrine je voudrais me poser
Délicatement entendre ton cœur palpiter
Me sentir réchauffer réconforter
Un peu panser mes blessures
Recoller les débris éparpiller dans mon corps meurtris
Est ce que les cicatrises se referment un jour ?
Quand nos rêves ne se rêvent plus
Quand on ne sait plus si la réalité ne s’est pas égarée
Si la route est encore longue
Si au bout du chemin il y aura une main
Quand on doute a chaque seconde un peu plus
Quand on a besoin d’entendre des mots
Qui jamais ne se perdent dans d’autre bouche
Quand souvent il fait nuit trop souvent
Quand dans tes bras je me perds mais c’est hier
Je voudrais être contre ta poitrine sans bruit
Sur ton cœur tendrement et l’entendre palpiter
Que tu me réchauffes que tu me fasses oublier
A tes cotés je me sens protégée
Je ne sais plus qui je suis Je ne sais plus ou je vis
Parce que mes rêves s’en vont dans le vide
Parce que mes étoiles sont dans l’ombre
Parce que mes doutes sont des ruisseaux
J’aimerais écouter a nouveau un murmure, un chant d’oiseaux
Sheron

PostScriptum

moins de rimes plus d’amour


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

kɔ̃tʁə ta pwatʁinə ʒə vudʁε mə poze
delikatəmɑ̃ ɑ̃tɑ̃dʁə tɔ̃ kœʁ palpite
mə sɑ̃tiʁ ʁeʃofe ʁekɔ̃fɔʁte
œ̃ pø pɑ̃se mε blesyʁə
ʁəkɔle lε debʁiz- epaʁpije dɑ̃ mɔ̃ kɔʁ məʁtʁi
ε sə kə lε sikatʁizə sə ʁəfεʁme œ̃ ʒuʁ ?
kɑ̃ no ʁεvə nə sə ʁεve plys
kɑ̃t- ɔ̃ nə sε plys si la ʁealite nə sε pa eɡaʁe
si la ʁutə εt- ɑ̃kɔʁə lɔ̃ɡ
si o bu dy ʃəmɛ̃ il i oʁa ynə mɛ̃
kɑ̃t- ɔ̃ dutə a ʃakə səɡɔ̃də œ̃ pø plys
kɑ̃t- ɔ̃n- a bəzwɛ̃ dɑ̃tɑ̃dʁə dε mo
ki ʒamε nə sə pεʁde dɑ̃ dotʁə buʃə
kɑ̃ suvɑ̃ il fε nɥi tʁo suvɑ̃
kɑ̃ dɑ̃ tε bʁa ʒə mə pεʁd mε sε jεʁ
ʒə vudʁεz- εtʁə kɔ̃tʁə ta pwatʁinə sɑ̃ bʁɥi
syʁ tɔ̃ kœʁ tɑ̃dʁəmɑ̃ e lɑ̃tɑ̃dʁə palpite
kə ty mə ʁeʃofə kə ty mə fasəz- ublje
a tε kɔte ʒə mə sɑ̃s pʁɔteʒe
ʒə nə sε plys ki ʒə sɥi ʒə nə sε plysz- u ʒə vis
paʁsə kə mε ʁεvə sɑ̃ vɔ̃ dɑ̃ lə vidə
paʁsə kə mεz- etwalə sɔ̃ dɑ̃ lɔ̃bʁə
paʁsə kə mε dutə sɔ̃ dε ʁɥiso
ʒεməʁεz- ekute a nuvo œ̃ myʁmyʁə, œ̃ ʃɑ̃ dwazo