Poème-France.com

Poeme : VoeuxVoeux

J’aime tout de toi, ton corps ta voie
Comme un voile frémissant de satin
Quand tu me couvres de chaleur de douceur
Mes frissons sont des saveurs
Tes baisers des brasiers qui enflamment mes seins
Pulpeuse volupté possède moi encore une fois
Pourquoi me guérir de toi rayon de tentation
Non j’insiste toujours et toi tu résistes
Mais en cette période de réveillon
Je fais un vœux est il réaliste
La passion c’est la prison de mes émotions
Je suis l’aquarelle et toi l’artiste
Pourquoi ne pas te le dire maintenant
Que je capte ton regard ardent
Je t’aime tout simplement
Tu le sais a présent
Je te souhaite un noël charmant
Je t’embrasse très fort mais tendrement
Sheron

PostScriptum

comme un cadeau


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒεmə tu də twa, tɔ̃ kɔʁ ta vwa
kɔmə œ̃ vwalə fʁemisɑ̃ də satɛ̃
kɑ̃ ty mə kuvʁə- də ʃalœʁ də dusœʁ
mε fʁisɔ̃ sɔ̃ dε savœʁ
tε bεze dε bʁazje ki ɑ̃flamɑ̃ mε sɛ̃
pylpøzə vɔlypte pɔsεdə mwa ɑ̃kɔʁə ynə fwa
puʁkwa mə ɡeʁiʁ də twa ʁεjɔ̃ də tɑ̃tasjɔ̃
nɔ̃ ʒɛ̃sistə tuʒuʁz- e twa ty ʁezistə
mεz- ɑ̃ sεtə peʁjɔdə də ʁevεjɔ̃
ʒə fεz- œ̃ veyks εt- il ʁealistə
la pasjɔ̃ sε la pʁizɔ̃ də mεz- emɔsjɔ̃
ʒə sɥi lakaʁεllə e twa laʁtistə
puʁkwa nə pa tə lə diʁə mɛ̃tənɑ̃
kə ʒə kaptə tɔ̃ ʁəɡaʁ aʁde
ʒə tεmə tu sɛ̃pləmɑ̃
ty lə sεz- a pʁezɑ̃
ʒə tə suεtə œ̃ nɔεl ʃaʁmɑ̃
ʒə tɑ̃bʁasə tʁε fɔʁ mε tɑ̃dʁəmɑ̃