Poème-France.com

Poeme : Larmes D’Eau De VieLarmes D’Eau De Vie

Larmes

Petites gouttes qui coule
La mort sous toi croule

Si gentiment doucement
Patiemment enivrant

Tu t’immisces en moi
Personne ne s’en aperçoit

Tremblante au début
Ca je ne l’aurais cru

En premier goût amer
Alors mélange grenadine bière

Et puis tu t’es affirmée
Par le raisin tu as transitée

Ensuite l’apèro est venu
Et l’habitude ingénue

Tombée du soir robe anis
Juste une larme pastis

Excuse facile le repas fini
Une petite eau de vie

Et le soir quand tu te noies
Mes larmes du noir broient

Juste un verre juste pour me taire
Allais c’est pas la fin de la terre

Un gin, un whisky, une vodka
Peu m’importe le choix

Pourvu que la larme soit ruisseau
Et que le glaçon ne soit pas le plus gros

Puis les soirées entre amis
Oui les fameux avec qui tu ris

Ou les larmes de joies
Se transformes en larmes du foie

Et le matin tu ne te souviens
Plus du tout de rien juste les nains

Mais petite larme te guettes
Gouttelette alors fluette

Ne te quittent plus dans ton corps
Silencieusement elle dort

Tu n’as plus mal à la tête
Tu es bien tout le temps la fête

Tu ne réfléchis plus tu trinques
L’alcool sourit le jus vainque

Tu ne t’endors plus tu cuves
Comme un étau une étuve

Tu ne fais plus l’amour tu ronfles
Tel un pneu qui se dégonfle

Tu ne te reconnais plus
C’est trop tard tu t’es perdu

Tu manges plus que du liquide
Amies ces bouteilles vides

Ta vie devient une larme
Géantes larve rampante
Enorme larme dévorante
Qui en toi a fais ces armes

Alcoolique tu ne veux entendre
Qui peux ceci bien prétendre

Je bois juste une larme j’en tremble
Un petit verre entre amis ensemble ! ! ! !
Sheron

PostScriptum

Et oui


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

laʁmə

pətitə ɡutə ki kulə
la mɔʁ su twa kʁulə

si ʒɑ̃time dusəmɑ̃
pasjamɑ̃ ɑ̃nivʁɑ̃

ty timisəz- ɑ̃ mwa
pεʁsɔnə nə sɑ̃n- apεʁswa

tʁɑ̃blɑ̃tə o deby
ka ʒə nə loʁε kʁy

ɑ̃ pʁəmje ɡu ame
alɔʁ melɑ̃ʒə ɡʁənadinə bjεʁə

e pɥi ty tε afiʁme
paʁ lə ʁεzɛ̃ ty a tʁɑ̃zite

ɑ̃sɥitə lapεʁo ε vəny
e labitydə ɛ̃ʒenɥ

tɔ̃be dy swaʁ ʁɔbə ani
ʒystə ynə laʁmə pasti

εkskyzə fasilə lə ʁəpa fini
ynə pətitə o də vi

e lə swaʁ kɑ̃ ty tə nwa
mε laʁmə- dy nwaʁ bʁwae

ʒystə œ̃ veʁə ʒystə puʁ mə tεʁə
alε sε pa la fɛ̃ də la teʁə

œ̃ ʒɛ̃, œ̃ wiski, ynə vɔdka
pø mɛ̃pɔʁtə lə ʃwa

puʁvy kə la laʁmə swa ʁɥiso
e kə lə ɡlasɔ̃ nə swa pa lə plys ɡʁo

pɥi lε swaʁez- ɑ̃tʁə ami
ui lε famøz- avεk ki ty ʁis

u lε laʁmə- də ʒwa
sə tʁɑ̃sfɔʁməz- ɑ̃ laʁmə- dy fwa

e lə matɛ̃ ty nə tə suvjɛ̃
plys dy tu də ʁjɛ̃ ʒystə lε nɛ̃

mε pətitə laʁmə tə ɡεtə
ɡutəlεtə alɔʁ flɥεtə

nə tə kite plys dɑ̃ tɔ̃ kɔʁ
silɑ̃sjøzəmɑ̃ εllə dɔʁ

ty na plys mal a la tεtə
ty ε bjɛ̃ tu lə tɑ̃ la fεtə

ty nə ʁefleʃi plys ty tʁɛ̃k
lalkɔl suʁi lə ʒy vɛ̃kə

ty nə tɑ̃dɔʁ plys ty kyvə
kɔmə œ̃n- eto ynə etyvə

ty nə fε plys lamuʁ ty ʁɔ̃flə
tεl œ̃ pnø ki sə deɡɔ̃flə

ty nə tə ʁəkɔnε plys
sε tʁo taʁ ty tε pεʁdy

ty mɑ̃ʒə plys kə dy likidə
ami sε butεjə vidə

ta vi dəvjɛ̃ ynə laʁmə
ʒeɑ̃tə laʁvə ʁɑ̃pɑ̃tə
ɑ̃nɔʁmə laʁmə devɔʁɑ̃tə
ki ɑ̃ twa a fε sεz- aʁmə

alkɔlikə ty nə vøz- ɑ̃tɑ̃dʁə
ki pø səsi bjɛ̃ pʁetɑ̃dʁə

ʒə bwa ʒystə ynə laʁmə ʒɑ̃ tʁɑ̃blə
œ̃ pəti veʁə ɑ̃tʁə amiz- ɑ̃sɑ̃blə ! ! !