Poème-France.com

Poeme : Pour ToiPour Toi

Après une nuit interminable
Où les pourquoi se bousculent
Mon envie de toi
Au bout de mes doigts
Encore plus te caresser
Te toucher t’embrasser
Le sommeil ne m’a pas fauchée
Mes rêves seront passagers
Car j’ai ton odeur en moi
J’aimerais l’étreinte de tes bras
Brûler les étapes tu trouve ridicules
En suis-je à ce point blâmable
Sheron

PostScriptum

que de questions


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

apʁεz- ynə nɥi ɛ̃tεʁminablə
u lε puʁkwa sə buskyle
mɔ̃n- ɑ̃vi də twa
o bu də mε dwa
ɑ̃kɔʁə plys tə kaʁese
tə tuʃe tɑ̃bʁase
lə sɔmεj nə ma pa foʃe
mε ʁεvə səʁɔ̃ pasaʒe
kaʁ ʒε tɔ̃n- ɔdœʁ ɑ̃ mwa
ʒεməʁε letʁɛ̃tə də tε bʁa
bʁyle lεz- etapə ty tʁuvə ʁidikylə
ɑ̃ sɥi ʒə a sə pwɛ̃ blamablə