Poème-France.com

Poeme : AmanteAmante

Amante

Oui je suis ta maîtresse
Ritournelle sans cesse
Ca me fait mal me blesse
De n’être que ton hôtesse

Si je l’ai accepté
C’est afin de te garder
Suis-je bête ou possédée
Non de toi juste obsédée

Ma nuit se vide de bruit
Seule dans le creux de l’ennui
A travers toi je survis
En rêvant du mot mari

Retenir la gorge nouée
Mots doux mon bien aimé
Mes sentiments tu ne veux écouter
Juste coucher me posséder

Tu ne me forces point
Vu que c’est moi qui te rejoins
Comme quand on fume un joint
Ce n’est pas bien mais j’en ai besoin

Dans chacun de mes gestes
Toujours en moi tu restes
Je ramasse les miettes
En fais un festin de peste

Morbide je voudrais
Que ta femme s’en aille a jamais
Beat tu me supplierais
Alors enfin je t’aime te dirais

Pourquoi ne serai tu pas a moi
Parce que nul n’appartiens a personne
Alors changeons la donne
Tombe amoureux de moi cette fois
Sheron

PostScriptum

être maîtresse n’est point aisé. .
c’est un choix certe mais par obligation
de la non liberté de lêtre aimé. . . .


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

amɑ̃tə

ui ʒə sɥi ta mεtʁεsə
ʁituʁnεllə sɑ̃ sεsə
ka mə fε mal mə blεsə
də nεtʁə kə tɔ̃n- otεsə

si ʒə lε aksεpte
sεt- afɛ̃ də tə ɡaʁde
sɥi ʒə bεtə u pɔsede
nɔ̃ də twa ʒystə ɔpsede

ma nɥi sə vidə də bʁɥi
sələ dɑ̃ lə kʁø də lɑ̃nɥi
a tʁavεʁ twa ʒə syʁvi
ɑ̃ ʁεvɑ̃ dy mo maʁi

ʁətəniʁ la ɡɔʁʒə nue
mo du mɔ̃ bjɛ̃ εme
mε sɑ̃timɑ̃ ty nə vøz- ekute
ʒystə kuʃe mə pɔsede

ty nə mə fɔʁsə- pwɛ̃
vy kə sε mwa ki tə ʁəʒwɛ̃
kɔmə kɑ̃t- ɔ̃ fymə œ̃ ʒwɛ̃
sə nε pa bjɛ̃ mε ʒɑ̃n- ε bəzwɛ̃

dɑ̃ ʃakœ̃ də mε ʒεstə
tuʒuʁz- ɑ̃ mwa ty ʁεstə
ʒə ʁamasə lε mjεtə
ɑ̃ fεz- œ̃ fεstɛ̃ də pεstə

mɔʁbidə ʒə vudʁε
kə ta famə sɑ̃n- ajə a ʒamε
bəa ty mə sypljəʁε
alɔʁz- ɑ̃fɛ̃ ʒə tεmə tə diʁε

puʁkwa nə səʁε ty pa a mwa
paʁsə kə nyl napaʁtjɛ̃z- a pεʁsɔnə
alɔʁ ʃɑ̃ʒɔ̃ la dɔnə
tɔ̃bə amuʁø də mwa sεtə fwa