Poème-France.com

Poeme : Je Pense A ElleJe Pense A Elle

Je Pense à Elle

Il y en a des femmes sur la liste
Pourquoi mon cœur toujours insiste
Sur cette femme au cheveux blonds ?
Je ne l’ai vu que sur photo
Mais plus que ça, j’ai lu ses mots,
J’aurais pas dû, je tourne en rond.

Que soit en proses où en poèmes
Elle embellit si bien ses thèmes
Je ne sait plus qu’est ce que je veux…
Je suis perdu dans ce jardin ;
Quelle belle rose ! Quel parfum !
Qu’est-ce qui se passe entre nous deux ?

Je ne peux pas, donc expliquer,
C’est une étrange façon d’aimer…
Je pense à elle, le veux la lire…
Son silence c’est pour moi un drame,
Mon âme triste cherche son âme…
C’est de l’amour on peut le dire.

Peut-être que, en vérité,
Ce n’est que de l’amitié,
Façon de sentir nouvelle ?
Coup de foudre littéraire
Que dépasse la grammaire…
Résumant : je pense à elle.
Silva Fernando

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə pɑ̃sə a εllə

il i ɑ̃n- a dε famə syʁ la listə
puʁkwa mɔ̃ kœʁ tuʒuʁz- ɛ̃sistə
syʁ sεtə famə o ʃəvø blɔ̃ ?
ʒə nə lε vy kə syʁ fɔto
mε plys kə sa, ʒε ly sε mo,
ʒoʁε pa dy, ʒə tuʁnə ɑ̃ ʁɔ̃.

kə swa ɑ̃ pʁozəz- u ɑ̃ pɔεmə
εllə ɑ̃bεlli si bjɛ̃ sε tεmə
ʒə nə sε plys kε sə kə ʒə vø…
ʒə sɥi pεʁdy dɑ̃ sə ʒaʁdɛ̃,
kεllə bεllə ʁozə ! kεl paʁfœ̃ !
kε sə ki sə pasə ɑ̃tʁə nu dø ?

ʒə nə pø pa, dɔ̃k εksplike,
sεt- ynə etʁɑ̃ʒə fasɔ̃ dεme…
ʒə pɑ̃sə a εllə, lə vø la liʁə…
sɔ̃ silɑ̃sə sε puʁ mwa œ̃ dʁamə,
mɔ̃n- amə tʁistə ʃεʁʃə sɔ̃n- amə…
sε də lamuʁ ɔ̃ pø lə diʁə.

pø tεtʁə kə, ɑ̃ veʁite,
sə nε kə də lamitje,
fasɔ̃ də sɑ̃tiʁ nuvεllə ?
ku də fudʁə liteʁεʁə
kə depasə la ɡʁamεʁə…
ʁezymɑ̃ : ʒə pɑ̃sə a εllə.