Poème-France.com

Poeme : Prince CharmantPrince Charmant

Des fois je reve de l’homme qui saura m’aimer
Un homme qui a du bon qui aura du respect
Mais je me demande si cette homme existe bien
Il m’arrive même de penser au mariage
C’est etrange, il m’attend peut-etre dans les parages
Sur son beau cheval blanc
En scooter, a pieds c’est pas si important
Mais je ne l’ai pas encore trouvé
Ce prince charmant des conte de fée.
Existe t-il vraiment ? Ou est-ce une histoire raconté aux enfants ?
Sista_974

PostScriptum

A toutes celle qui attendent desesperement leurs princes charmant.


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

dε fwa ʒə ʁəvə də lɔmə ki soʁa mεme
œ̃n- ɔmə ki a dy bɔ̃ ki oʁa dy ʁεspε
mε ʒə mə dəmɑ̃də si sεtə ɔmə εɡzistə bjɛ̃
il maʁivə mεmə də pɑ̃se o maʁjaʒə
sεt- εtʁɑ̃ʒə, il matɑ̃ pø tεtʁə dɑ̃ lε paʁaʒə
syʁ sɔ̃ bo ʃəval blɑ̃
ɑ̃ skute, a pje sε pa si ɛ̃pɔʁtɑ̃
mε ʒə nə lε pa ɑ̃kɔʁə tʁuve
sə pʁɛ̃sə ʃaʁmɑ̃ dε kɔ̃tə də fe.
εɡzistə te il vʁεmɑ̃ ? u ε sə ynə istwaʁə ʁakɔ̃te oz- ɑ̃fɑ̃ ?