Poème-France.com

Poeme : EspéranceEspérance

J’ai tant espéré ce jour
Ou toi vêtue de ta robe noir
Tu me délivreras du mal pour toujours
Cet espoir de te voir

Va je le sent arriver
Car de ma main si assurer
Je fais encore saigner
Mon bras déjà si blesser

Le sang gicle alors rapidement
Tant de sang je me sent si mal
Ce sang coule abondamment
Ma tête tombe alors sur les dalles

Je le sait maintenant je meurt
Maman je part que va tu penser
Je ne sent plus mon cœur
Maman surtout faut pas pleurer
Skiz0Phr3N3

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒε tɑ̃ εspeʁe sə ʒuʁ
u twa vεtɥ də ta ʁɔbə nwaʁ
ty mə delivʁəʁa dy mal puʁ tuʒuʁ
sεt εspwaʁ də tə vwaʁ

va ʒə lə sɑ̃ aʁive
kaʁ də ma mɛ̃ si asyʁe
ʒə fεz- ɑ̃kɔʁə sεɲe
mɔ̃ bʁa deʒa si blese

lə sɑ̃ ʒiklə alɔʁ ʁapidəmɑ̃
tɑ̃ də sɑ̃ ʒə mə sɑ̃ si mal
sə sɑ̃ kulə abɔ̃damɑ̃
ma tεtə tɔ̃bə alɔʁ syʁ lε dalə

ʒə lə sε mɛ̃tənɑ̃ ʒə məʁ
mamɑ̃ ʒə paʁ kə va ty pɑ̃se
ʒə nə sɑ̃ plys mɔ̃ kœʁ
mamɑ̃ syʁtu fo pa pləʁe