Poème-France.com

Poeme : Plus JamaisPlus Jamais

Quand j’ai compris
Que tu m’avais menti
Que de moi tu t’étai servi
Ah quel beau gâchis

Tu as joué avec ma vie
Sans rien me demander
Tu as joué avec ma vie
Sans rien espérer

De ta faute j’ai commencé
A foutre ma vie en l’air
Oui j’ai commencé a m’automutiler
Je ne savais plus respirer je n’avais plus d’air

C’est pour me libérer
De cette rumeur que tu as lancer
C’es pour arrêter
La rumeur disperser

Oui j’étais amoureuse
Mais de toi malheureusement
Ce fut la chose la plus affreuse
Et plus jamais je ne serai heureuse

Car la rumeur d’être sortie avec toi
Ne me quittera seulement
Que quand moi
Je serai tomber dans le néant

Moi je ne serai plus jamais gai
Heureuse joyeuse c’en ai finis
Toi malheureusement tu es gay
Ma vie maintenant c’en ai finis
Skiz0Phr3N3

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

kɑ̃ ʒε kɔ̃pʁi
kə ty mavε mɑ̃ti
kə də mwa ty tetε sεʁvi
a kεl bo ɡaʃi

ty a ʒue avεk ma vi
sɑ̃ ʁjɛ̃ mə dəmɑ̃de
ty a ʒue avεk ma vi
sɑ̃ ʁjɛ̃ εspeʁe

də ta fotə ʒε kɔmɑ̃se
a futʁə ma vi ɑ̃ lεʁ
ui ʒε kɔmɑ̃se a motɔmytile
ʒə nə savε plys ʁεspiʁe ʒə navε plys dεʁ

sε puʁ mə libeʁe
də sεtə ʁymœʁ kə ty a lɑ̃se
sε puʁ aʁεte
la ʁymœʁ dispεʁse

ui ʒetεz- amuʁøzə
mε də twa maləʁøzəmɑ̃
sə fy la ʃozə la plysz- afʁøzə
e plys ʒamε ʒə nə səʁε œʁøzə

kaʁ la ʁymœʁ dεtʁə sɔʁti avεk twa
nə mə kitəʁa sələmɑ̃
kə kɑ̃ mwa
ʒə səʁε tɔ̃be dɑ̃ lə neɑ̃

mwa ʒə nə səʁε plys ʒamε ɡε
œʁøzə ʒwajøzə sɑ̃n- ε fini
twa maləʁøzəmɑ̃ ty ε ɡε
ma vi mɛ̃tənɑ̃ sɑ̃n- ε fini